Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προς ολοταχώς στο Μεσαίωνα — Μητροπολίτης Δωδώνης: «Δε βιάζεται μία γυναίκα χωρίς να το θέλει»!!!

Αδια­νό­η­τες — σκο­τα­δι­στι­κές από­ψεις εξέ­φρα­σε ο Μητρο­πο­λί­της Δωδώ­νης Χρυ­σό­στο­μος ανα­φε­ρό­με­νος στο ζήτη­μα των αμβλώ­σε­ων και του βια­σμού λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι η άμβλω­ση θα πρέ­πει να απα­γο­ρεύ­ε­ται ακό­μη και στην περί­πτω­ση βιασμού.

Μιλώ­ντας στο ΣΚΑΙ είπε ότι σε επο­χές υπο­γεν­νη­τι­κό­τη­τας όπως αυτές που δια­νύ­ου­με οι αμβλώ­σεις δεν μπο­ρούν να γίνο­νται ανεκτές.

Για τις περι­πτώ­σεις που ένα έμβρυο έχει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, τόνι­σε ότι θα πρέ­πει να ζητη­θεί άδεια από την Εκκλη­σία για να γίνει άμβλω­ση και πως όντως θα πρέ­πει να απο­δει­κνύ­ε­ται επι­στη­μο­νι­κά και όχι «με χρη­μα­τι­κή εξα­σφά­λι­ση της απο­φά­σε­ως του γιατρού».

Εκεί που το τερ­μά­τι­σε ήταν όταν άρχι­σε να λέει πως για να μεί­νει έγκυος μια γυναί­κα πρέ­πει «να έχει συμ­με­το­χή» και πως δεν υπάρ­χει σύλ­λη­ψη από βια­σμό. «… Δεν κάθε­ται και μια γυναί­κα και να βιά­ζε­ται χωρίς να το θέλει. Μην τρε­λα­θού­με τώρα. Ε, ε μη τρε­λα­θού­με», «δε μένει έγκυος με αυτό το θέμα πρέ­πει να έχει συμ­με­το­χή (…) πρέ­πει να ενερ­γή­σουν και οι δύο για γίνει σύλληψις»!!!

Στις δια­μαρ­τυ­ρί­ες και τις ενστά­σεις των δημο­σιο­γρά­φων, ο κ. Χρυ­σό­στο­μος απά­ντη­σε επι­μέ­νο­ντας στη θέση του, λέγο­ντάς τους: «εσείς αντι­λαμ­βά­νε­στε ότι μια γυναί­κα κάθε­τε και βιά­ζε­ται και μένει και έγκυος; Έχει συμμετοχή!».

Βέβαια όσα είπε ο μητρο­πο­λί­της Χρυ­σό­στο­μος δεν είναι προ­σω­πι­κές του από­ψεις. Είναι η άπο­ψη της Εκκλη­σί­ας. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι οι δηλώ­σεις του μητρο­πο­λί­τη Χρυ­σό­στο­μου έγι­ναν με αφορ­μή το κήρυγ­μα που θα γίνει την Κυρια­κή σε όλους τους ναούς κατά των αμβλώσεων…

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο