Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προς σταδιακή άρση των μέτρων — Συνεδριάζει αύριο η επιτροπή λοιμωξιολόγων

Την ώρα που η κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία είναι δρα­μα­τι­κή λόγω της αύξη­σης των κρου­σμά­των, η κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται να πάρει ουσια­στι­κά μέτρα στή­ρι­ξης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας (επί­τα­ξη ιδιω­τι­κού τομέα, προ­σλή­ψεις κλπ) εξε­τά­ζει τη στα­δια­κή άρση των μέτρων και την επα­νέ­ναρ­ξη κάποιων δρα­στη­ριο­τή­των λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψιν (!), όπως λένε κυβερ­νη­τι­κές πηγές, τους υγειο­νο­μι­κούς παρά­γο­ντες αλλά και την κόπω­ση των πολι­τών. Γι’ αυτό αύριο, στις 10 το πρωί, θα συνε­δριά­σει η υγειο­νο­μι­κή επι­τρο­πή για να εκτι­μή­σει την επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση στο σύνο­λο της χώρας.

Η επι­τρο­πή θα κάνει αξιο­λό­γη­ση των μέτρων και θα εξε­τά­σει σε ποια χρειά­ζο­νται αλλα­γές. Επί­σης, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τις ανά­γκες των πολι­τών και ιδί­ως την κόπω­σή τους ύστε­ρα από ένα έτος μάχης με την παν­δη­μία, όπως ανα­φέ­ρουν κυβερ­νη­τι­κές πηγές, θα εξε­τά­σει τον ορι­σμό ενός γενι­κού χρο­νι­κού ορί­ζο­ντα στα­δια­κής επα­νέ­ναρ­ξης κάποιων δρα­στη­ριο­τή­των, λαμ­βά­νο­ντας πάντα υπό­ψιν τους υγειο­νο­μι­κούς παρά­γο­ντες και την επί­δρα­ση κάθε δρα­στη­ριό­τη­τας στη μετά­δο­ση του ιού, όπως προ­κύ­πτει από τα στοιχεία.

Οι ίδιες πηγές προ­σπα­θώ­ντας να δημιουρ­γή­σουν κλί­μα αισο­δο­ξί­ας, κάνουν λόγο για επι­τυ­χή αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας (την ώρα που τα νοσο­κο­μεία καταρ­ρέ­ουν και οι υγειο­νο­μι­κοί έχουν εξα­ντλη­θεί)   οποία με την επι­τά­χυν­ση των εμβο­λια­σμών θα οδη­γή­σουν στην οικο­δό­μη­ση του πρώ­του μεγά­λου τεί­χους ανο­σί­ας που θα οδη­γή­σει στα­δια­κά στην άρση των περιο­ρι­σμών και στην επά­νο­δο σε μία νέα κανονικότητα.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο