Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προς #star_xeftiles: Η ντροπή δεν είναι δουλειά — Ο βιασμός είναι ειδεχθές έγκλημα

Ναι μεν ο γνω­στός σκη­νο­θέ­της απο­πλά­νη­σε έναν ανή­λι­κο όμως δεν συντρέ­χουν λόγοι να κατα­κρι­θεί!!! Αυτό εν ολί­γοις απο­φάν­θη­κε το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Star (πριν ακό­μη επι­λη­φθεί η Δικαιο­σύ­νη) το οποίο με ένα «ρεπορ­τάζ» πλυ­ντή­ριο (Μάρα Ζαχα­ρέα και η Τασού­λα Παπα­νι­κο­λά­ου) ανέ­λα­βε να μας παρου­σιά­σει «ποια είναι η αλή­θεια» για τον «γνω­στό σκη­νο­θέ­τη» που βρέ­θη­κε «στο μάτι του κυκλώ­να για το τίποτα»!!!

«Ο γνω­στός σκη­νο­θέ­της μπή­κε στο μάτι του κυκλώ­να μέσα από καταγ­γε­λί­ες και μηνύ­σεις. Η πρώ­τη καταγ­γε­λία έγι­νε από τον Ν.Σ. αλλά περιο­ρί­στη­κε σε συνέ­ντευ­ξη που έδω­σε σε ιστο­σε­λί­δα και δεν έχει καταγ­γελ­θεί στην εισαγ­γε­λία. Η μήνυ­ση που κατα­τέ­θη­κε από τον Β.Κ. κάτοι­κο Γερ­μα­νί­ας, ότι τον βία­σε όταν ήταν 15 ετών, παρα­γρά­φε­ται λόγω παρέ­λευ­σης των απαι­τού­με­νων ετών που ορί­ζει ο νόμος. Σύμ­φω­να με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρί­ες ακό­μα και αν την εξέ­τα­ζαν οι αρχές, ο σκη­νο­θέ­της θα διω­κό­ταν μόνο για απο­πλά­νη­ση ανη­λί­κου. Νομι­κά οι καταγ­γε­λί­ες κατά του γνω­στού σκη­νο­θέ­τη πέφτουν στο κενό. Το θέμα είναι ηθι­κό, κυρί­ως σε ό,τι αφο­ρά τον 15χρονο»!!!

«Όσον αφο­ρά τον Δ. Λιγνά­δη» συνε­χί­ζει το κατά­πτυ­στο «ρεπορ­τάζ», κάνο­ντας έναν δια­χω­ρι­σμό μετα­ξύ «γνω­στού σκη­νο­θέ­τη» και Λιγνά­δη, «οι καταγ­γε­λί­ες για συμ­με­το­χή σε κύκλω­μα ανη­λί­κων, φαί­νε­ται να μην στέ­κουν», λέει η ρεπόρ­τερ, την ώρα που η λεζά­ντα κάτω υπο­στη­ρί­ζει ότι παρου­σιά­ζε­ται η «αλή­θεια πίσω από τις καταγ­γε­λί­ες». Στη συνέ­χεια, το «φαί­νε­ται να μην στέ­κουν», απο­κά­λύ­πτε­ται ότι βασί­ζε­ται στην άπο­ψη του συνη­γό­ρου του, που υπο­στη­ρί­ζει ότι «ουδέ­πο­τε ο Δ.Λιγνάδης κλή­θη­κε από τις αρχές και ουδέ­πο­τε οι αρχές έκρι­ναν ότι η καταγ­γε­λία ήταν σοβαρή».

Ακο­λου­θεί η ανα­φο­ρά σε «fake news» ότι διέ­φυ­γε στο εξω­τε­ρι­κό, όπως επί­σης και η ανα­φο­ρά σε αφί­σα που τοι­χο­κόλ­λη­σαν «αναρ­χι­κές ομά­δες στο κέντρο της Αθή­νας», με σχό­λιο του συνη­γό­ρου τού ότι «είναι από­το­κο του συκο­φα­ντι­κού κλί­μα­τος των τελευ­ταί­ων ημερών».

Όλα αυτά τη στιγ­μή που όσα απο­κα­λύ­πτο­νται για τον εκλε­κτό του πρω­θυ­πουρ­γού και της οικο­γέ­νειας Βαρ­δι­νο­γιάν­νη (ιδιο­κτή­τρια του Star) είναι τερα­τώ­δη (παι­δε­ρα­στία, βια­σμοί κλπ).

Καμία έκπλη­ξη. Τα κέντρα πολι­τι­κής και οικο­νο­μι­κής εξου­σί­ας προ­στα­τεύ­ουν τα… παι­διά τους και έχουν τους ανθρώ­πους να καθα­ρί­σουν τις βρω­μιές τους. Είναι οι ίδιοι που ξεπλέ­νουν κάθε βρω­μιά των αφε­ντι­κών τους, οι ίδιοι που λει­τουρ­γούν ως πλα­σιέ των συμ­φε­ρό­ντων των αφε­ντι­κών του, αυτοί που συνή­θως κου­νούν το δάχτυ­λο στον πολί­τη, τον σταυ­ρώ­νουν καθη­με­ρι­νά και του φορ­τώ­νουν την ευθύ­νη για τα δει­νά του.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο