Προς #star_xeftiles: Η ντροπή δεν είναι δουλειά — Ο βιασμός είναι ειδεχθές έγκλημα

Ναι μεν ο γνω­στός σκη­νο­θέ­της απο­πλά­νη­σε έναν ανή­λι­κο όμως δεν συντρέ­χουν λόγοι να κατα­κρι­θεί!!! Αυτό εν ολί­γοις απο­φάν­θη­κε το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Star (πριν ακό­μη επι­λη­φθεί η Δικαιο­σύ­νη) το οποίο με ένα «ρεπορ­τάζ» πλυ­ντή­ριο (Μάρα Ζαχα­ρέα και η Τασού­λα Παπα­νι­κο­λά­ου) ανέ­λα­βε να μας παρου­σιά­σει «ποια είναι η αλή­θεια» για τον «γνω­στό σκη­νο­θέ­τη» που βρέ­θη­κε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Προς #star_xeftiles: Η ντρο­πή δεν είναι δου­λειά — Ο βια­σμός είναι ειδε­χθές έγκλη­μα.