Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσαγωγή δημοσιογράφων στην Λάρισα μετά από μήνυση δικηγόρου!!!

Τρεις δημο­σιο­γρά­φοι και ένας οπε­ρα­τέρ που κάλυ­πταν την απο­λο­γία του σταθ­μάρ­χη στην Λάρι­σα προ­σή­χθη­σαν στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα μετά από προ­φο­ρι­κό αίτη­μα δικη­γό­ρου, συνη­γό­ρου οικο­γε­νειών θυμά­των της τρα­γω­δί­ας, προς τις αστυ­νο­μι­κές αρχές, ότι θα κατα­θέ­σει μήνυ­ση σε βάρος τους για προ­σβο­λή της μνή­μης των θυμάτων.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ η αιτιο­λο­γία δεν έχει ξεκα­θα­ρι­στεί πάντως, η έντα­ση ξεκί­νη­σε όταν ο δικη­γό­ρος είπε ενώ­πιον δημο­σιο­γρά­φων ότι έδω­σε στοι­χεία στην ανα­κρί­τρια και του ζητή­θη­κε παρά­βο­λο, ενώ στη συνέ­χεια άρχι­σε να απει­λεί με μηνύσεις.

Όπερ και εγέ­νε­το, καθώς λίγη ώρα μετά τον δια­πλη­κτι­σμό έφτα­σαν έξω απ’ το δικα­στή­ριο δύο περι­πο­λι­κά και προ­σή­γα­γαν τους τέσ­σε­ρις εργα­ζό­με­νους στον Τύπο στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα όπου παραμένουν.

Μετα­ξύ των δημο­σιο­γρά­φων είναι και ο αντα­πο­κρι­τής του ΑΠΕ-ΜΠΕ  ενώ μαζί με τους δημο­σιο­γρά­φους βρί­σκο­νται δικη­γό­ροι από την Ένω­ση Συντα­κτών Θεσ­σα­λί­ας και την ΕΣΗΕΑ .

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο