Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσβάσιμα σε ψηφιακή μορφή τα τεύχη του «Οδηγητή» στο Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαος Φλωράκης» (ΕΚΧΦ)

Εκδήλωση για τον «Οδηγητή» με αφορμή την ψηφιοποίηση και διάθεση του αρχείου του

Με τα πανό του «Οδη­γη­τή», της εφη­με­ρί­δας της ΚΝΕ, που στα 54 χρό­νια της πορεί­ας της ακο­λου­θεί αδιά­λει­πτα της δια­δρο­μή της, στο­λί­στη­κε σήμε­ρα το Επι­μορ­φω­τι­κό Κέντρο «Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης» (ΕΚΧΦ), στο Χαλάν­δρι, στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε μαζί με την Οργά­νω­ση Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ, με αφορ­μή την ψηφιο­ποί­η­ση και τη διά­θε­ση στο ΕΚΧΦ του αρχεί­ου των φύλ­λων του «Οδη­γη­τή».

Στο ΕΚΧΦ είναι πλέ­ον προ­σβά­σι­μα σε ψηφια­κή μορ­φή τα τεύ­χη του «Οδη­γη­τή», από την πρώ­τη παρά­νο­μη κυκλο­φο­ρία του στις 22/9/1968 έως το 1993, ενώ η ψηφιο­ποί­η­ση συνε­χί­ζε­ται και για το υπό­λοι­πο μέρος του αρχεί­ου του «Οδη­γη­τή» έως τις μέρες μας.

Με αυτή την αφορ­μή μάλι­στα στο ΕΚΧΦ λει­τουρ­γεί ως τις 8 Ιού­λη,  έκθε­ση με πρω­τό­τυ­πα φύλ­λα του «Οδη­γη­τή» (καθη­με­ρι­νές 9.00 — 17.00), την οποία και σήμε­ρα επι­σκέ­φτη­καν μέλη της ΚΝΕ που συμ­με­τεί­χαν στην εκδή­λω­ση. Τα πρώ­τα παρά­νο­μα φύλ­λα του «Οδη­γη­τή», φύλ­λα με εξώ­φυλ­λα για Συνέ­δρια της ΚΝΕ και για τα πρώ­τα Φεστι­βάλ της Οργά­νω­σης, εξώ­φυλ­λα από μεγά­λους εργα­τι­κούς αγώ­νες τη δεκα­ε­τία του ’80, ειδι­κά επε­τεια­κά εξώ­φυλ­λα, αλλά και κάποια από τα πρώ­τα φύλ­λα της επο­χής της ανα­συ­γκρό­τη­σης της ΚΝΕ, παρου­σιά­ζο­νται στις προ­θή­κες και στους τόμους της έκθε­σης για τον «Οδη­γη­τή».

Παράλ­λη­λα λει­τούρ­γη­σε για την εκδή­λω­ση μικρή έκθε­ση βιβλί­ου με έμφα­ση στην έκδο­ση του «Οδη­γη­τή» και της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» «Κομ­μα­τι­κός — Επα­να­στα­τι­κός Τύπος», μοι­ρά­στη­κε ένα λιτό ανα­μνη­στι­κό, με ολό­κλη­ρο το ποί­η­μα «Ο Οδη­γη­τής» του μεγά­λου κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Κώστα Βάρ­να­λη, από το οποίο πήρε το όνο­μά του το όργα­νο του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ, ενώ πολ­λά μέλη της ΚΝΕ ήρθαν με αφορ­μή την εκδή­λω­ση για πρώ­τη φορά σε επα­φή με τον χώρο του ΕΚΧΦ, τον πλού­το των ντο­κου­μέ­ντων, των βιβλί­ων και των εκθε­μά­των του.

Την εκδή­λω­ση άνοι­ξε ο Γιώρ­γος Βασι­λεί­ου, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ, σημειώ­νο­ντας πως αυτή απο­τε­λεί «επι­στέ­γα­σμα της 6μηνης προ­σπά­θειας της Οργά­νω­σής μας από τον Γενά­ρη ως τον Ιού­νη του 2022, στη διάρ­κεια της οποί­ας όλες οι Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ στην Αττι­κή, συζη­τή­σα­με και απο­φα­σί­σα­με να κάνου­με καμπά­νια για την αύξη­ση της κυκλο­φο­ρί­ας του περιο­δι­κού της ΚΝΕ στη νεο­λαία της Αττικής.

Σε αυτό το διά­στη­μα — συνέ­χι­σε — συζη­τή­σα­με αρκε­τές φορές στις οργα­νώ­σεις μας την πορεία δια­κί­νη­σης του Οδη­γη­τή, την αξιο­ποί­η­σή του από τα στε­λέ­χη και τα μέλη της ΚΝΕ, την προ­σπά­θεια να φτά­σει σε πιο πολ­λούς χώρους, στα σχο­λεία, τα Πανε­πι­στή­μια, τις σχο­λές Κατάρ­τι­σης, τις εργα­τι­κές λαϊ­κές γει­το­νιές της Αττι­κής, τους χώρους δου­λειάς κάθε είδους, σε εργο­στά­σια, επι­σι­τι­στι­κά και εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα και αλυ­σί­δες, σε νοσο­κο­μεία, σε μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις κι εταιρίες».

Και ήταν μια δου­λειά που έφε­ρε απο­τέ­λε­σμα, καθώς όπως είπε: «Κατα­φέ­ρα­με αυτό το 6μηνο να αυξή­σου­με την κυκλο­φο­ρία του Οδη­γη­τή πάνω από 1.000 φύλ­λα! Αυτό μας χαρο­ποιεί και κυρί­ως μας δεί­χνει τις μεγά­λες ανα­ξιο­ποί­η­τες δυνα­τό­τη­τες που έχου­με, αν δου­λέ­ψου­με με σχέ­διο, αν μπουν σε αυτή τη μάχη όλα τα μέλη της ΚΝΕ και όλοι οι φίλοι της ΚΝΕ στην Αττι­κή σε κάθε Οργά­νω­ση Βάσης. Αυτή η άνο­δος της δια­κί­νη­σης του Οδη­γη­τή πάνω από 1.000 φύλ­λα στην Αττι­κή αυτό το εξά­μη­νο, είναι η αρχή. Πρέ­πει να συνε­χί­σου­με την προ­σπά­θεια και στο δεύ­τε­ρο 6μηνο του 2022, για­τί η αλή­θεια είναι ότι μπο­ρού­με να τα πάμε πολύ καλύτερα»!

Στο πλαί­σιο αυτό έγι­νε στην εκδή­λω­ση η βρά­βευ­ση των τριών πρω­το­πό­ρων Τομε­α­κών Οργα­νώ­σε­ων της Αττι­κής στη δια­κί­νη­ση του «Οδη­γη­τή» για το πρώ­το εξά­μη­νο του 2022, που ως βρα­βείο πήραν από ένα κορ­νι­ζα­ρι­σμέ­νο εξώ­φυλ­λο του «Οδη­γη­τή» αυτού του εξα­μή­νου. Το πρώ­το βρα­βείο πήγε στην ΤΟ Βορειο­δυ­τι­κής Αθή­νας, το δεύ­τε­ρο στην ΤΟ Μαθη­τεί­ας — Κατάρ­τι­σης και το τρί­το στην ΤΟ Βορεί­ων Συνοικιών.

Στη συνέ­χεια τον λόγο πήρε ο Νίκος Παπα­γε­ωρ­γά­κης, υπεύ­θυ­νος του ΕΚΧΦ, που μίλη­σε στους νέους για τον πλού­το των ντο­κου­μέ­ντων του. Να σημειω­θεί ότι το ΕΚΧΦ συμπλη­ρώ­νει 15 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας, από το 2007 που δια­μορ­φώ­θη­κε ως Αρχείο — Βιβλιο­θή­κη το σπί­τι του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη. Σε αυτά τα 15 χρό­νια οι συλ­λο­γή του διαρ­κώς εμπλου­τί­ζε­ται και είναι πολ­λοί οι ερευ­νη­τές, οι νέοι επι­στή­μο­νες, αλλά και οι νέοι σύντρο­φοι που το επι­σκέ­πτο­νται και ανα­τρέ­χουν στα ντο­κου­μέ­ντα του.

Όπως είπε ο Ν. Παπα­γε­ωρ­γά­κης το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των ντο­κου­μέ­ντων του ΕΚΧΦ προ­έρ­χε­ται από το Αρχείο του ΚΚΕ, ωστό­σο γίνο­νται προ­σθή­κες και από άλλα αρχεια­κά ιδρύ­μα­τα και σήμε­ρα, τα ντο­κου­μέ­ντα του ΕΚΧΦ ξεπερ­νούν τα 150.000, ενώ το καθέ­να από αυτά μπο­ρεί να αριθ­μεί από μία σελί­δα έως και να είναι ολό­κλη­ρο βιβλίο. Τα ντο­κου­μέ­ντα αυτά δια­τρέ­χουν όλη την ιστο­ρία του ΚΚΕ στην υπε­ρε­κα­το­ντά­χρο­νη πορεία του, καθώς και σημα­ντι­κά στοι­χεία της ιστο­ρί­ας του τόπου μας. Επί­σης στο ΕΚΧΦ υπάρ­χουν και περί­που 4.000 τίτλοι βιβλί­ων και περιο­δι­κών. Ειδι­κά για το αρχείο του «Οδη­γη­τή» που είναι πλέ­ον επί­σης προ­σβά­σι­μο ψηφια­κά στο ΕΚΧΦ, ο Ν. Παπα­γε­ωρ­γά­κης είπε ότι αριθ­μεί 854 αρχεια­κά ντο­κου­μέ­ντα που καλύ­πτουν τα πρώ­τα 25 χρό­νια της δρά­σης της ΚΝΕ, ενώ κάλε­σε τους νέους να επι­σκε­φτούν και να αξιο­ποι­ή­σουν τον πλού­το των υλι­κών του ΕΚΧΦ.

Κεντρι­κός ομι­λη­τής στην εκδή­λω­ση ήταν ο Σωκρά­της Μπου­ντό­λος, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ, που μίλη­σε για την αξία της ανά­γνω­σης του «Οδη­γη­τή», θυμί­ζο­ντας «το πόσες φορές έχου­με υπο­γραμ­μί­σει τα κεί­με­να στις σελί­δες του πριν μιλή­σου­με σε μια Συνέ­λευ­ση ενός Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου για να γίνου­με περισ­σό­τε­ρο απο­κα­λυ­πτι­κοί, πριν ετοι­μά­σου­με μια ανα­κοί­νω­ση στο σχο­λείο ή για ένα πρό­βλη­μα στη γει­το­νιά. Πόσες φορές μάθα­με κάτι και­νού­ριο που βοή­θη­σε στο να πλα­τύ­νου­με τους ορί­ζο­ντες μας…» κ.λπ.

Τόνι­σε ότι «η ιστο­ρία του “Οδη­γη­τή” είναι από­λυ­τα συνυ­φα­σμέ­νη με αυτή της Οργά­νω­σης μας», θυμί­ζο­ντας ότι «το πρώ­το φύλ­λο του «Οδη­γη­τή», κυκλο­φό­ρη­σε στις 22 Σεπτέμ­βρη του ‘68, γραμ­μέ­νος σε μεμ­βρά­νη και πολυ­γρα­φη­μέ­νος. Λίγες μέρες, μετά ξανα­τυ­πώ­θη­κε σε παρά­νο­μο τυπο­γρα­φείο και κυκλο­φό­ρη­σε σε χιλιά­δες αντί­τυ­πα». Μίλη­σε για τις ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες δια­κί­νη­σής του σε αυτά τα πρώ­τα χρό­νια της δικτα­το­ρί­ας, για τη νόμι­μη κυκλο­φο­ρία του στα επό­με­να χρό­νια ορμη­τι­κής ανά­πτυ­ξης της ΚΝΕ, για την απο­τυ­χία της προ­σπά­θειας σφε­τε­ρι­σμού του από τους φρα­ξιο­νι­στές στη διά­σπα­ση του 1989, για τις δυσκο­λί­ες και τις προ­σπά­θειες κυκλο­φο­ρί­ας του τα χρό­νια της ανα­συ­γκρό­τη­σης κ.λπ.

Ο Σ. Μπου­ντό­λος σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων ότι: «Μελε­τώ­ντας και ψάχνο­ντας τα φύλ­λα του “Οδη­γη­τή” από την αρχή της κυκλο­φο­ρί­ας του μέχρι σήμερα:

Θα μπο­ρέ­σει να δει τη συμ­βο­λή του στην πρώ­τη επα­φή και τη διά­δο­ση της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, το από τι υλι­κά είναι φτιαγ­μέ­νη η πιο όμορ­φη υπό­θε­ση για την οποία αξί­ζει και σήμε­ρα να παλέ­ψει κάθε νέος και νέα. Από τα αφιε­ρώ­μα­τα στους Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν ήδη από τα μαύ­ρα χρό­νια της παρα­νο­μί­ας για την Οργά­νω­ση και τον “Οδη­γη­τή” τη περί­ο­δο της δικτα­το­ρί­ας μέχρι το πριν λίγα χρό­νια επα­να­τύ­πω­μα της έκδο­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Μανι­φέ­στου που είχε πρω­το­κυ­κλο­φο­ρή­σει την περί­ο­δο του τιτά­νιου αγώ­να του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, αλλά και τα πρό­σφα­τα αφιε­ρώ­μα­τα με ειδι­κά ένθε­τα για θέσεις του Κόμ­μα­τος ανα­φο­ρι­κά με μεγά­λα προ­βλή­μα­τα της επο­χής, βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις εκδό­σε­ων της Σύγ­χρο­νης Επο­χής κ.ά.

Θα έρθει σε επα­φή με το πώς οι σελί­δες του έχουν “φιλο­ξε­νή­σει” δια­χρο­νι­κά και μέχρι σήμε­ρα την ιστο­ρία του λαού, τις ηρω­ι­κές μορ­φές του Κόμ­μα­τος και της νεο­λαί­ας του που ο λαός μας έχει κλεί­σει μέσα στην καρ­διά του, οι ποι­η­τές έχουν γρά­ψει για αυτούς και εμείς συνε­χί­ζου­με να τους τραγουδάμε».

«Ο “Οδη­γη­τής” ως όργα­νο του ΚΣ της ΚΝΕ βρί­σκε­ται δια­χρο­νι­κά στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων του λαού και της νεο­λαί­ας, προ­βάλ­λο­ντας την αλή­θεια των “από κάτω”», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Σ. Μπου­ντό­λος κι αφού ανέ­φε­ρε πολ­λά παρα­δείγ­μα­τα ρεπορ­τάζ άρθρων του και στη­λών του, τόνι­σε ότι «δεν έχει υπάρ­χει και δεν έχει υπάρ­ξει στην Ελλά­δα άλλη περί­πτω­ση περιο­δι­κού που η προ­ε­τοι­μα­σία του, η δια­νο­μή του και η δια­κί­νη­ση του, να γίνε­ται κάθε μήνα υπό­θε­ση τόσων νέων. Παρά τα βήμα­τα που σίγου­ρα πρέ­πει να γίνουν, έχει θεμα­το­λο­γία πραγ­μα­τι­κά για όλα τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η νεο­λαία, τις ανά­γκες και τις διεκ­δι­κή­σεις σε κάθε χώρο κόντρα στο παρα­λυ­τι­κό  “δεν γίνε­ται τίπο­τα”, “δεν αλλά­ζουν τα πράγ­μα­τα”. Αισθα­νό­μα­στε λοι­πόν περή­φα­νοι που το περιο­δι­κό, “δεμέ­νο” σε κάθε του βήμα με την ίδια την ιστο­ρία της ΚΝΕ, παρα­μέ­νει το μονα­δι­κό έντυ­πο νεο­λαί­ας που το προ­μη­θεύ­ο­νται χιλιά­δες νέοι και νέες».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο