Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσοχή! Έρχονται μπουρίνια με σφοδρές καταιγίδες και κεραυνούς στη χώρα

Συνε­χί­ζε­ται η κακο­και­ρία στη χώρα, με έντο­νες βρο­χές και καται­γί­δες να εκδη­λώ­νο­νται από το μεση­μέ­ρι και το από­γευ­μα στα ηπει­ρω­τι­κά τμήματα.

«Τις ημέ­ρες αυτές χρειά­ζε­ται προ­σο­χή κυρί­ως σε ορει­νά και ημιο­ρει­νά σημεία όπου ο κόσμος βρί­σκε­ται στα χωριά του καθώς θα έχου­με καται­γί­δες αλλά και σε παρα­λια­κές περιο­χές κυρί­ως στη Χαλ­κι­δι­κή, τις Σπο­ρά­δες, την Πιε­ρία. Μπο­ρεί να εκδη­λω­θούν τοπι­κά μπου­ρί­νια με σφο­δρές καται­γί­δες που θα συνο­δεύ­ο­νται από κεραυ­νι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα», δήλω­σε o μετε­ω­ρο­λό­γος και Διευ­θυ­ντής Ερευ­νών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών Κων­στα­ντί­νος Λαγουβάρδος.

Σήμε­ρα, Παρα­σκευή, τα φαι­νό­με­να θα είναι πιο έντο­να σε περιο­χές της Ηπεί­ρου και της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και σύμ­φω­να με τον κ. Λαγου­βάρ­δο το Σάβ­βα­το θα έχου­με κυρί­ως καται­γί­δες κυρί­ως στα βόρεια, ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται να χαλά­σει ο και­ρός και στα βόρεια της Αττικής.

Η πιο έντο­νη ημέ­ρα φαί­νε­ται να είναι η Κυρια­κή, παρα­μο­νή του 15 Αύγου­στου με καται­γί­δες σε ένα μεγά­λο μέρος της χώρας που θα περι­λαμ­βά­νε­ται και η κεντρι­κή χώρα πιθα­νό­τα­τα και περιο­χές της Αττικής.

Και η πρό­γνω­ση του meteo.gr ανα­φέ­ρει τα φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται να είναι κατά τόπους έντο­να και θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά τμήματα.

Από τις βρα­δι­νές ώρες θα στα­μα­τή­σουν πρό­σκαι­ρα στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, ωστό­σο θα συνε­χι­στούν τοπι­κά σε περιο­χές της Μακε­δο­νί­ας, της Θεσ­σα­λί­ας, της Κεντρι­κής Στε­ρε­άς και πιθα­νόν του Βορεί­ου Αιγαίου.

Παρά τη βελ­τί­ω­ση που θα παρου­σιά­σουν οι πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κοί δεί­κτες, ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή θα πρέ­πει να ληφθεί στις ηπει­ρω­τι­κές περιο­χές όπου θα εκδη­λω­θούν τα φαι­νό­με­να, αφού θα υπάρ­ξει έντο­νη ηλε­κτρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, με απο­τέ­λε­σμα τον κίν­δυ­νο δασι­κών πυρ­κα­γιών από πτώ­σεις κεραυνών.

Και μετά καύσωνας…

Η αστά­θεια περιο­ρί­ζε­ται από τον 15 Αύγου­στο και μετά και θα μπού­με σε νέο μοτί­βο και­ρού με στα­δια­κή άνο­δο της θερμοκρασίας:
«Η επό­με­νη εβδο­μά­δα θα είναι ζεστή με καύ­σω­να σε αρκε­τές περιο­χές. Δεν φαί­νε­ται μέχρι στιγ­μής να έχου­με ακραία συμπε­ρι­φο­ρά, με την εικό­να να είναι καλύ­τε­ρη στο τέλος της εβδο­μά­δας», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Το εκτι­μώ­με­νο ύψος βρο­χής (μπλε απο­χρώ­σεις) και οι περιο­χές όπου ανα­μέ­νο­νται χαλα­ζο­πτώ­σεις (λευ­κές και μαύ­ρες κου­κί­δες) σε επι­λεγ­μέ­να τρί­ω­ρα για τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής 12/08, όπως υπο­λο­γί­στη­καν από το αριθ­μη­τι­κό μοντέ­λο πρό­γνω­σης και­ρού του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / Meteo.gr.

2η μέρα καιρικής αστάθειας στη χώρα μας
– Τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Με μαύ­ρες κου­κί­δες εμφα­νί­ζο­νται οι περιο­χές όπου εκτι­μώ­νται χαλα­ζο­πτώ­σεις μικρού μεγέ­θους, ενώ με λευ­κές οι περιο­χές με μεγά­λη ποσό­τη­τα χαλα­ζιού μικρού μεγέ­θους:

Συστάσεις προφύλαξης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί συστή­νει προς τους πολί­τες η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ενό­ψει των έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων.

Συγκε­κρι­μέ­να, η ΓΓΠΠ συστή­νει στους πολί­τες, ειδι­κό­τε­ρα σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πε­ται η εκδή­λω­ση έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων, καται­γί­δων ή θυελ­λω­δών ανέ­μων να μερι­μνή­σουν για τη λήψη μέτρων αυτο­προ­στα­σί­ας και ειδικότερα:

Να ασφα­λί­σουν αντι­κεί­με­να τα οποία αν παρα­συρ­θούν από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σουν κατα­στρο­φές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιω­θούν ότι τα λού­κια και οι υδρορ­ρο­ές των κατοι­κιών δεν είναι φραγ­μέ­να και λει­τουρ­γούν κανονικά.

Να απο­φεύ­γουν να δια­σχί­ζουν χεί­μαρ­ρους και ρέμα­τα, πεζή ή με όχη­μα, κατά τη διάρ­κεια καται­γί­δων και βρο­χο­πτώ­σε­ων, αλλά και για αρκε­τές ώρες μετά το τέλος της εκδή­λω­σής τους.

Να απο­φεύ­γουν τις εργα­σί­ες υπαί­θρου και δρα­στη­ριό­τη­τες σε θαλάσ­σιες και παρά­κτιες περιο­χές κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων (κίν­δυ­νος από πτώ­σεις κεραυνών).

Να προ­φυ­λα­χτούν αμέ­σως κατά τη διάρ­κεια μιας χαλα­ζό­πτω­σης. Να κατα­φύ­γουν σε κτί­ριο ή σε αυτο­κί­νη­το και να μην εγκα­τα­λεί­πουν τον ασφα­λή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιω­θούν ότι η καται­γί­δα πέρα­σε. Η χαλα­ζό­πτω­ση μπο­ρεί να είναι πολύ επι­κίν­δυ­νη και για τα ζώα.

Να απο­φύ­γουν τη διέ­λευ­ση κάτω από μεγά­λα δέντρα, κάτω από αναρ­τη­μέ­νες πινα­κί­δες και γενι­κά από περιο­χές, όπου ελα­φρά αντι­κεί­με­να (πχ γλά­στρες, σπα­σμέ­να τζά­μια κλπ) μπο­ρεί να απο­κολ­λη­θούν και να πέσουν στο έδα­φος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες των κατά τόπους αρμο­δί­ων φορέ­ων, όπως Τρο­χαία κλπ.

Στο Ναύπλιο «χτυπά η καρδιά» του βιβλίου
— Οι εκδόσεις Ατέχνως είναι εκεί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο