Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσοχή στους Μανδραγόρες! 🚩Την Κυριακή ρίχνουμε Κόκκινη Ψήφο!

Οι μανού­λες του εκβια­σμού του λαού κορυ­φώ­νουν τη δρά­ση τους με απύθ­με­νο θράσος!

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, αγκα­λιά με το ΠΑΣΟΚ, θα μπο­ρού­σαν να χαρα­κτη­ρι­στούν ως οι «καλοί κλε­πτα­πο­δό­χοι», οι οποί­οι, αφού πρώ­τα ξεγύ­μνω­σαν από κοι­νού όλες τις ασφα­λι­στι­κές δικλεί­δες από τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, με τα 3 μνη­μό­νια, μπού­κα­ραν και άρπα­ξαν κινη­τά και ακί­νη­τα, όνει­ρα και αξί­ες και σήμε­ρα παρι­στά­νουν τον «Καλό Σαμα­ρεί­τη», επι­στρέ­φουν τα μπι­ζού, αφού πρώ­τα υπο­θή­κευ­σαν την περιου­σία του Ελλη­νι­κού λαού στα συμ­φέ­ρο­ντα του διε­θνούς κεφαλαίου!

Έτσι δου­λεύ­ουν οι «νόμι­μοι κλέ­φτες», με τη βού­λα του κρά­τους. Μόνο που ετού­τοι ξεπερ­νούν τους κοι­νούς ριφι­φί­δες. Βάζουν στο λαό όχι μόνο τους όρους, αλλά έχουν και τα μακρο­πρό­θε­σμα πλά­να τους, αφού έτσι θέλει η ΕΕ, με τις απα­νω­τές οδη­γί­ες και τα προαπαιτούμενα.

Ο εκβια­σμός λοι­πόν του ΣΥΡΙΖΑ, κυνι­κός! Προί­κα που πήρε μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Χού­για και τακτι­κές καρ­μπόν, σάπιο μεν, αλλά απο­τε­λε­σμα­τι­κό, που εγκλω­βί­ζουν συνει­δή­σεις και εξα­πα­τούν το λαό! Καλο­στη­μέ­νο σχέ­διο: Δίνου­με στο παρά πέντε, με το στα­γο­νό­με­τρο τα ψίχου­λα, …βάζου­με τους ντε­λά­λη­δες να φωνά­ζουν στα κερα­μί­δια ότι σώσα­με την πατρί­δασας γλυ­τώ­σα­με από το χει­ρό­τε­ρο, …δεν έχει σημα­σία που ματώ­σα­τε και χάσα­τε τα αυγά και τα καλά­θια, η ΝΔ τα έκα­νεαλλά έχει ο θεός! Εδώ είμαι εγώ! Θεός και σωτή­ρας! Δες παρέα που έχω! Βγή­κα­με στις αγο­ρές! (Ζωτι­κές για τους καπι­τα­λι­στές φονι­κές για τους εργά­τες, θα έλε­γα). Μπο­ρεί να είναι φονιά­δες των λαών όπως έλε­γα παλιά, αλλά αυτοί σήμε­ρα, έχουν τα σεντού­κια με λεφτά… και κοι­τάξ­τε, ψηφί­στε μας για­τί θα έρθει η επά­ρα­τος και θα σας ρημάξει!

Μετα­μορ­φώ­νε­ται η Σκύ­λα σε Άρτε­μη και η Χάρυ­βδη σε Αθη­νά! Κάπως έτσι στή­νουν το παι­χνί­δι! Ωμός εκβια­σμός, που στά­ζει αίμα του λαού και μόνο!

Προσοχή στους Μανδραγόρες λοιπόν! Φέρνουν μυστικά και δώρα. 

  • Τη ζωή και την εικό­να της εξα­θλί­ω­σης του λαού, την έφτια­ξαν οι πρω­το­μά­στο­ρες της εξα­πά­τη­σής του.
  • Οι καπι­τα­λι­στές έχουν δικούς τους θεούς και δαί­μο­νες και ανά­λο­γα με το συμ­φέ­ρον τους, ανε­βο­κα­τε­βά­ζουν τα πολι­τι­κά τους εξα­πτέ­ρυ­γα σε όλα τα μήκη και πλά­τη του πλανήτη.
  • Για το λαό, τα αστι­κά κόμ­μα­τα, ήταν, πότε με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο, πότε με το βαμ­βά­κι και άλλο­τε με το μαχαί­ρι, ο εκβια­σμός, ο πει­θα­να­γκα­σμός, η χει­ρα­γώ­γη­ση, ήταν το βασι­κό εργα­λείο υφαρ­πα­γής της ψήφου του.

Τα μάτια ανοιχτά!

  • Στα στη­μέ­να παι­χνί­δια και στα φού­μα­ρα, μια είναι η απά­ντη­ση: ΚΚΕ δυνα­τό παντού!
  • Αυτό τους πονά­ει και οφεί­λου­με να επι­στρέ­ψου­με πόνο στην αστι­κή τάξη!
  • Την Κυρια­κή, ο ήλιος θα ανα­τεί­λει όπως πάντα στην ώρα του. Σπά­με τα σκο­τά­δια και ρίχνου­με κόκ­κι­νο φως στις πόλεις και τα χωριά με το ΚΚΕ και τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ισχυ­ρή παντού, στην Ευρω­βου­λή, τις Περι­φέ­ρειες και τις Κοινότητες.
  • Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι λαϊ­κή εντο­λή για αντε­πί­θε­ση σε κάθε πολι­τι­κό απα­τε­ώ­να και μόρ­φω­μα που «κλαί­ει» για την τύχη του λαού, αφού πρώ­τα έβα­λε πλά­τη, να τον ρίξουν στο καναβάτσο.

Με πίστη στο δίκιο θα γινούνε τα σκοτάδια φως.

Με το ΚΚΕ για μια μεγάλη νίκη του λαού!

air plane

Του… Αερο­πε­ζο­ναύ­τη


ΣΣ |> Ο Μαν­δρα­γό­ρας — για όσους δεν το γνω­ρί­ζουν, είναι φυτό των παρα­με­σο­γεί­ων περιο­χών με τοξι­κές (και φαρ­μα­κευ­τι­κές) ιδιό­τη­τες του γένους των δικο­τυ­λη­δό­νων της οικο­γέ­νειας των σολα­νι­δών. Στην Ελλά­δα βρί­σκε­ται σε περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας, της Πελο­πον­νή­σου, στη Στε­ρεά, στην Κρή­τη και στα νησιά του Αιγαί­ου, δηλ σχε­δόν παντού όπου είναι γνω­στός με διά­φο­ρες κοι­νές ονο­μα­σί­ες, όπως καλάν­θρω­πος, αρκάν­θρω­πος, μαν­δρα­γού­δα, αβγου­δά­τσα μεγα­λο­βο­τά­νι, ελε­ού­σα, πεθα­μός και άλλες. Τελευ­ταία χρη­σι­μο­ποιεί­ται με ύπου­λο τρό­πο από τους Συρι­ζαί­ους, οπό­τε ‑το είπα­με ήδη …μεγά­λη προσοχή!

Μανδραγόρας-Προσοχή_στον_Συριζα!

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο