Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσπάθεια της κυβέρνησης να κρύψει τις ευθύνες της — Κατηγορεί την Αττική Οδό

Στην  Αττι­κή Οδό ρίχνει την (υπαρ­κτή) ευθύ­νη η κυβέρ­νη­ση, κρύ­βο­ντας τις δικές της ευθύ­νες για την (ακό­μη μία φορά) κατάρ­ρευ­ση του «επι­τε­λι­κού κρά­τους». Κυβέρ­νη­ση που αν και γνώ­ρι­ζε για το σφο­δρό κύμα κακο­και­ρί­ας που θα πλή­ξει τη χώρα, αν και κυβερ­νη­τι­κοί αξιω­μα­τού­χοι δια­τυ­μπά­νι­ζαν την ετοι­μό­τη­τα της κρα­τι­κής μηχα­νής, τελι­κά κομ­βι­κές οι οδι­κές αρτη­ρί­ες έκλει­σαν η μία μετά την άλλη… Και αν για την Αττι­κή Οδό οδό φταί­ει η εται­ρεία, για τη Μεσο­γειών, τη Μαρα­θώ­νος, τη Λαυ­ρί­ου με τους χιλιά­δες εγκλω­βι­σμέ­νους ποιος φταί­ει; Λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ απο­σύρ­θη­καν. Ο Προ­α­στια­κός κόλ­λη­σε. Μετρό και Ηλε­κτρι­κός κινή­θη­καν σε ένα κομ­μά­τι μόνο της δια­δρο­μής.  Αυτά όταν εδώ και ημέ­ρες ήξε­ρε  επ’ ακρι­βώς την έντα­ση της κακοκαιρίας.

Η κυβέρ­νη­ση κατη­γο­ρεί την “Αττι­κή Οδό” για την οποία υπο­στη­ρί­ζει ότι παρά τις δεσμεύ­σεις της, δεν μπό­ρε­σε να κρα­τή­σει ανοι­κτό το δρό­μο και ζήτη­σε να διε­ρευ­νη­θούν οι ευθύ­νες της. Φυσι­κά ούτε κου­βέ­ντα για τις κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες κατά την ενη­μέ­ρω­ση των κυβερ­νη­τι­κών παρα­γό­ντων της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας όχι μόνο για την Αττι­κή Οδό αλλά και για τα προ­βλή­μα­τα στο οδι­κό δίκτυο της Αττι­κής και της δια­κο­πές στην ηλεκτροδότηση.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η Αττι­κή Οδός ρίχνει τις ευθύ­νες στους οδη­γούς!!!

Κατό­πιν εορ­τής και μεγά­λης ταλαι­πω­ρί­ας ωρών η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε πως ξεκι­νά επι­χεί­ρη­ση από την Αστυ­νο­μία, την Πυρο­σβε­στι­κή και την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, προ­κει­μέ­νου να προ­σεγ­γί­σουν τους ταλαι­πω­ρη­μέ­νους οδη­γούς για να τους απεγκλωβίσουν.

Υπο­σχέ­θη­κε ότι τα «λιγο­στά προ­βλή­μα­τα» στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση θα απο­κα­τα­στα­θούν μέσα στην επό­με­νη ώρα, ενώ επι­χει­ρώ­ντας να ωραιο­ποι­ή­σει την κατά­στα­ση, έφτα­σε στο σημείο να δηλώ­σει πως «μπο­ρέ­σα­με και κρα­τή­σα­με τη χώρα λειτουργική».

Κατέ­φυ­γε εκ νέου σε εκκλή­σεις προς τους πολί­τες, να απο­φεύ­γουν τις άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις, και σημεί­ω­σε ότι το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα της αυρια­νής ημέ­ρας θα είναι ο παγετός.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο