Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προστασία εν μέσω πανδημίας (Επιστολή Λαϊκής Συσπείρωσης Πεντέλης στον δήμαρχο)

Προς: Δήμαρ­χο Πεντέ­λης κα. Κεχα­γιά Δήμη­τρα, Υπεύ­θυ­νο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Δήμου Πέντέ­λης , κο. Ξαν­θά­κο Ιωάννη

Κοι­νο­ποί­η­ση: Δημο­τι­κούς Συμ­βού­λους, Τοπι­κούς Συμβούλους

Κα Δήμαρ­χε,

Σύμ­φω­να με την Πανελ­λα­δι­κή Φιλο­ζω­ι­κή και Περι­βαλ­λο­ντι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΦΠΟ) και την Πανελ­λα­δι­κής Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Ζωο­φι­λι­κών Σωμα­τεί­ων, οι εξαγ­γε­λί­ες του κ. Χαρ­δα­λιά σχε­τι­κά με τη σίτι­ση και φρο­ντί­δα χιλιά­δων ζώων κάθε είδους σε όλη τη χώρα δεν καλύ­πτει όλες τις περι­πτώ­σεις από­λυ­της ανά­γκης για αδέ­σπο­τα και δεσπό­ζο­με­να ζωντα­νά πλάσματα.

Συγκε­κρι­μέ­να, υπάρ­χουν οικό­σι­τα ζώα σε εξο­χι­κά εντός και εκτός ορί­ων του δήμου που χρειά­ζε­ται να σιτί­ζο­νται σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα για να μην πεθά­νουν από την πεί­να όπως και υπάρ­χουν μεμο­νω­μέ­νοι φιλό­ζω­οι που μέχρι πρό­τι­νος τάι­ζαν αδέ­σπο­τα ζώα σε διά­φο­ρες περιο­χές και τώρα από φόβο, εφό­σον οι Δήμοι δεν αντα­πο­κρί­νο­νται με βεβαιώ­σεις, δεν συνε­χί­ζουν να προ­σφέ­ρουν έργο. Επί­σης τα μαγα­ζιά εστί­α­σης που τάι­ζαν κατά τόπους αδέ­σπο­τα ζώα είναι κλει­στά ενώ υπάρ­χουν άνθρω­ποι που δεν δια­θέ­τουν ηλε­κτρο­νι­κά μέσα επι­κοι­νω­νί­ας και ανα­γκά­ζο­νται να έρθουν σε επα­φή με τα γρα­φεία των Δήμων ξανά και ξανά, καθώς οι Δήμοι αδυ­να­τούν να αντα­πο­κρι­θούν λόγω του ότι υπο­λει­τουρ­γούν με μειω­μέ­νο προ­σω­πι­κό λόγω της πανδημίας.

Τα φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία και η Ομο­σπον­δία τους προ­τεί­νουν ως μονα­δι­κή λύση να συμπε­ρι­λη­φθούν οι πολί­τες που σιτί­ζουν και φρο­ντί­ζουν ζώα, ως απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη ανά­γκη, μέσα στη φόρ­μα μετα­κί­νη­σης του Υπουρ­γεί­ου, ως ξεχω­ρι­στή περίπτωση.

Επει­δή το ζήτη­μα είναι υπαρ­κτό και πολύ σοβα­ρό σας καλού­με, με ευθύ­νη της δημο­τι­κής αρχής και πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας του δήμου, να εκδο­θούν βεβαιώ­σεις κίνη­σης για τους πολί­τες που σιτί­ζουν και φρο­ντί­ζουν ζώα και γενι­κό­τε­ρα να διευ­κο­λυν­θεί με κάθε τρό­πο η μετα­κί­νη­ση τους για αυτό το σκοπό.

Για το σκο­πό αυτό να έρθε­τε σε επι­κοι­νω­νία με την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ώστε να ενη­με­ρώ­σε­τε τους αρμό­διους για αυτήν την απόφαση.

Επί­σης, η πολι­τι­κή προ­στα­σία του δήμου μας να έρθει σε επι­κοι­νω­νία με τα φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία της περιο­χής για να συντο­νι­στούν οι ενέρ­γειες σας.

Τέλος να ενη­με­ρώ­σε­τε με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο τους ενδια­φε­ρό­με­νους (ανα­κοι­νώ­σεις σε γει­το­νιές, δημο­τι­κό κατά­στη­μα, site του δήμου, ανα­κοι­νώ­σεις στον τοπι­κό τύπο κ.α.).

Ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος, εκλεγ­μέ­νος με τη Λαϊ­κή Συσπείρωση,

Σπύ­ρος Κωνσταντας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο