Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσφυγικό: Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε «αποθήκη ψυχών»

Τρία χρό­νια από την εφαρ­μο­γή της συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας στην Ελλά­δα, οι «Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα» καλούν την ΕΕ να τερ­μα­τί­σει «την επι­ζή­μια πολι­τι­κή του εγκλω­βι­σμού ανθρώ­πων στους καταυ­λι­σμούς των ελλη­νι­κών νησιών», καθώς και να φρο­ντί­σει για την άμε­ση απο­μά­κρυν­ση όλων των ευά­λω­των, ειδι­κά των ανή­λι­κων, από αυτά τα σημεία σε ασφα­λή στέ­γη στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα, ή σε άλλη χώρα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της οργά­νω­σης, τα τελευ­ταία τρία χρό­νια, η συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας έχει εγκλω­βί­σει χιλιά­δες άντρες, γυναί­κες και παι­διά σε υπερ­πλή­ρεις χώρους, που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από έλλει­ψη υγιει­νής και ασφά­λειας, απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες και περιο­ρι­σμέ­νη πρό­σβα­ση σε βασι­κές υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας, με απο­τέ­λε­σμα την επι­δεί­νω­ση της υγεί­ας τους και εκτε­τα­μέ­νη δυστυχία.

Ο επι­κε­φα­λής της απο­στο­λής των «Για­τρών Χωρίς Σύνο­ρα» στην Ελλά­δα, Εμα­νου­έλ Γκουέ, χαρα­κτη­ρί­ζει την Ελλά­δα «απο­θή­κη για τους άντρες, τις γυναί­κες και τα παι­διά που απέ­τυ­χε να προ­στα­τεύ­σει η Ευρω­παϊ­κή Ένωση».

«Αυτό που άλλο­τε χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν ως “προ­σφυ­γι­κή κρί­ση”, έχει δώσει τη θέση του σε αδι­καιο­λό­γη­τα επί­πε­δα ανθρώ­πι­νου πόνου στα νησιά και την ηπει­ρω­τι­κή χώρα. Οι ευρω­παϊ­κές και ελλη­νι­κές αρχές συνε­χί­ζουν να βλά­πτουν την αξιο­πρέ­πεια και την υγεία των ευά­λω­των ατό­μων, σε μια προ­σπά­θεια προ­φα­νώς να απο­τρέ­ψουν τον ερχο­μό άλλων ανθρώ­πων. Η πολι­τι­κή αυτή είναι βάναυ­ση, απάν­θρω­πη και κυνι­κή και πρέ­πει να τερ­μα­τι­στεί», προσθέτει.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται, εξαι­τί­ας της συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας, πάνω από 12.000 άνθρω­ποι είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι αυτή τη στιγ­μή σε άθλιες συν­θή­κες στα πέντε ΚΥΤ στα νησιά, περι­μέ­νο­ντας την απά­ντη­ση στην αίτη­ση ασύ­λου τους, δια­δι­κα­σία που, όπως καταγ­γέλ­λει η οργά­νω­ση, μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει έως τρία χρό­νια. Στον καταυ­λι­σμό στο Βαθύ, στη Σάμο, οι συν­θή­κες έχουν επι­δει­νω­θεί δρα­μα­τι­κά τους τελευ­ταί­ους μήνες, εξαι­τί­ας του μεγά­λου συνω­στι­σμού. Αυτή τη στιγ­μή, ο καταυ­λι­σμός φιλο­ξε­νεί περισ­σό­τε­ρους από 4.100 ανθρώ­πους σε έναν χώρο που έχει φτια­χτεί για μόλις 638, με απο­τέ­λε­σμα χιλιά­δες άνθρω­ποι να μένουν σε άθλιες συν­θή­κες και χωρίς προ­στα­σία, στο βρώ­μι­κο και μη ασφα­λή χώρο έξω από το ΚΥΤ. Σε αυτούς που ζουν έξω από τον καταυ­λι­σμό περι­λαμ­βά­νο­νται του­λά­χι­στον 79 ασυ­νό­δευ­τα παι­διά, έγκυ­ες, ηλι­κιω­μέ­νοι, άνθρω­ποι με χρό­νια προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, μετα­ξύ αυτών και σοβα­ρές ψυχι­κές παθή­σεις, όπως ψύχω­ση και θύμα­τα βασα­νι­στη­ρί­ων και σεξουα­λι­κής βίας.

Ο Βασί­λης Στρα­βα­ρί­δης, γενι­κός διευ­θυ­ντής του ελλη­νι­κού τμή­μα­τος των «Για­τρών Χωρίς Σύνο­ρα», περι­γρά­φει: «Σήμε­ρα στο Βαθύ, στη Σάμο, πάνω από τους μισούς ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται στον καταυ­λι­σμό ζουν σε σκη­νές ή κάτω από μου­σα­μά­δες, περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νοι από σκου­πί­δια και ανθρώ­πι­να περιττώματα».

Ο καταυ­λι­σμός της Μόριας στη Λέσβο έχει 5.200 ανθρώ­πους, σε ένα χώρο που φτιά­χτη­κε για 3.100, και ο καταυ­λι­σμός της ΒΙΑΛ στη Χίο έχει 1.361 ανθρώ­πους, σε ένα χώρο που έχει φτια­χτεί για 1.014. Στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα, η οργά­νω­ση καταγ­γέλ­λει ότι χιλιά­δες ξερι­ζω­μέ­νοι, που έφτα­σαν μετά την εφαρ­μο­γή της Συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας, αντι­με­τω­πί­ζουν εμπό­δια στην πρό­σβα­ση σε ιατρι­κή φρο­ντί­δα. Οι ψυχο­λό­γοι της οργά­νω­σης ανα­φέ­ρουν τη στέ­γα­ση των ασθε­νών τους ως τη μεγα­λύ­τε­ρη δυσκο­λία που αντι­με­τω­πί­ζουν. Στο κέντρο για θύμα­τα βασα­νι­στη­ρί­ων των «Για­τρών Χωρίς Σύνο­ρα» στην Αθή­να, πάνω από το 15% των ασθε­νών είναι άστε­γοι, γεγο­νός που δυσκο­λεύ­ει την απο­κα­τά­στα­σή τους.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο