Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσφυγόπουλα στα σχολεία: Yπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών της χώρας μας; — Απαντήσεις σε 11 ερωτήματα

Εστω και καθυ­στε­ρη­μέ­να το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας έστει­λε στα σχο­λεία ένα σημεί­ω­μα της Εθνι­κής Σχο­λής Δημό­σιας Υγεί­ας που απα­ντά σε συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα για τον αν υπάρ­χει αυξη­μέ­νος κίν­δυ­νος για την υγεία των παι­διών της χώρας μας από τη φοί­τη­ση παι­διών προσφύγων/μεταναστών στα σχο­λεία, το πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμού και τη μετά­δο­ση ασθενειών.

prosfuges1

prosfuges2

prosfuges3

prosfuges15 prosfuges16

prosfuges6

prosfuges7

prosfuges8

prosfuges9

prosfuges17

prosfuges11

prosfuges12

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο