Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης στο βόρειο Κόσοβο

Η έντα­ση στο βόρειο Κόσο­βο βαί­νει προς εκτό­νω­ση μετά την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης του Κοσό­βου να ανα­στεί­λει για έναν μήνα την εφαρ­μο­γή της από­φα­σης αντι­κα­τά­στα­σης των σερ­βι­κών πινα­κί­δων κυκλοφορίας.

Η Πρί­στι­να προ­χώ­ρη­σε στην από­φα­ση αυτή έπει­τα από παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ, που ζήτη­σαν να ανα­κλη­θεί προ­σω­ρι­νά το μέτρο για να απο­φευ­χθεί κλι­μά­κω­ση της έντασης.

Παρεμ­βά­σεις στην Πρί­στι­να έγι­ναν επί­σης και από την ΕΕ με το ίδιο αίτημα.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση του Κοσό­βου, η από­φα­ση για τις πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας δεν απο­σύ­ρε­ται, αλλά θα αρχί­σει να εφαρ­μό­ζε­ται από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου, όχι από σήμε­ρα 1η Αυγού­στου όπως είχε αναγγελθεί.

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς μετά από σύσκε­ψη που είχε χθες τα μεσά­νυ­χτα με την ηγε­σία των ενό­πλων δυνά­με­ων δήλω­σε ικα­νο­ποι­η­μέ­νος που επι­κρά­τη­σε η λογική.

«Εργα­ζό­μα­στε για να ηρε­μή­σουν τα πράγ­μα­τα, αυτό είναι το σημα­ντι­κό­τε­ρο για μας και όσο κι αν είναι δύσκο­λο δεν παρα­δι­νό­μα­στε και στο τέλος η Σερ­βία θα νική­σει» ανέ­φε­ρε σε δήλω­ση του ο κ. Βού­τσιτς.

Η κυβέρ­νη­ση του Άλμπιν Κούρ­τι είχε δώσει διο­ρία ένα μήνα στους Σέρ­βους του Κοσό­βου να αντι­κα­τα­στή­σουν τις σερ­βι­κές πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των τους με πινα­κί­δες που θα εκδί­δο­νται από τις αρχές του Κοσό­βου. Επί­σης, είχε απο­φα­σι­στεί να μην γίνο­νται απο­δε­κτά από σήμε­ρα τα σερ­βι­κά δελ­τία ταυ­τό­τη­τας στις συνο­ρια­κές δια­βά­σεις και στους κατό­χους τους θα παρέ­χο­νταν προ­σω­ρι­νό έγγρα­φο για την είσο­δο στο Κόσο­βο με διάρ­κεια παρα­μο­νής 90 ημερών.

Ο κοσο­βά­ρος πρω­θυ­πουρ­γός Άλμπιν Κούρ­τι έκα­νε λόγο χθες Κυρια­κή για μέτρα αντα­πό­δο­σης, καθώς η Σερ­βία —που δεν ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της πρώ­ην επαρ­χί­ας της όπου πλειο­ψη­φεί το αλβα­νι­κό στοι­χείο, η οποία ανα­κη­ρύ­χθη­κε το 2008— απαι­τεί τα ίσα από τους Κοσο­βά­ρους που εισέρ­χο­νται στην επι­κρά­τειά της.

Στο βόρειο Κόσο­βο στή­θη­καν οδο­φράγ­μα­τα σε οδι­κές αρτη­ρί­ες που οδη­γούν προς τα διοι­κη­τι­κά σύνο­ρα με την Σερ­βία. Ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις ανα­πτύ­χθη­καν στο βόρειο Κόσο­βο, ενώ τέθη­καν σε ετοι­μό­τη­τα οι δυνά­μεις της στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης του NATO (KFOR). Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την αστυ­νο­μία του Κοσό­βου, χθες βρά­δυ, ακού­γο­νταν πυρο­βο­λι­σμοί στο βόρειο Κόσο­βο, κάποια βλή­μα­τα έπε­σαν κοντά σε σημεία που βρί­σκο­νταν αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις — χωρίς ωστό­σο να τραυ­μα­τι­στεί κάποιος αστυνομικός.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης έκα­ναν λόγο για είσο­δο του σερ­βι­κού στρα­τού στο Κόσο­βο και για ανταλ­λα­γή πυρών με Κοσο­βά­ρους αστυνομικούς.

Την πλη­ρο­φο­ρία διέ­ψευ­σε πάντως το σερ­βι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας με ανα­κοί­νω­ση στην οποία ανέ­φε­ρε: «Προς το παρόν, ο σερ­βι­κός στρα­τός δεν έχει περά­σει τη διοι­κη­τι­κή γραμ­μή και δεν έχει εισέλ­θει (…) στο έδα­φος του Κοσόβου».

Φορτηγά

Χθες βρά­δυ, εκα­το­ντά­δες Σέρ­βοι του Κοσό­βου συγκέ­ντρω­σαν φορ­τη­γά, βυτιο­φό­ρα και άλλα βαριά οχή­μα­τα σε δρό­μους που οδη­γούν στα σημεία διέ­λευ­σης Γιά­ρι­νιε και Μπρνιακ.

Οι Σέρ­βοι του Κοσό­βου δεν ανα­γνω­ρί­ζουν την εξου­σία της Πρί­στι­νας, ούτε την ανε­ξαρ­τη­σία του Κοσό­βου. Παρα­μέ­νουν πιστοί στο Βελι­γρά­δι, από το οποίο εξαρ­τώ­νται οικονομικά.

Σε διάγ­γελ­μά του χθες ο σέρ­βος πρό­ε­δρος Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς δήλω­σε ότι η κατά­στα­ση «δεν ήταν ποτέ πριν τόσο περί­πλο­κη» στο Κόσο­βο για τη Σερ­βία και τους Σέρ­βους που ζουν εκεί.

Μίλη­σε για ατμό­σφαι­ρα «ανα­βρα­σμού» και διε­μή­νυ­σε πως εάν οι Σέρ­βοι του Κοσό­βου γίνουν στό­χος επί­θε­σης, «η Σερ­βία θα νικήσει».

Από την πλευ­ρά του, ο Άλμπιν Κούρ­τι κατη­γό­ρη­σε τον κ. Βού­τσιτς πως πυρο­δο­τεί «ταρα­χές». «Οι επό­με­νες ώρες, ημέ­ρες και εβδο­μά­δες μπο­ρεί να είναι δύσκο­λες και προ­βλη­μα­τι­κές», προει­δο­ποί­η­σε ο κοσο­βά­ρος πρω­θυ­πουρ­γός μέσω Facebook.

Τον Σεπτέμ­βριο στο βόρειο Κόσο­βο είχαν επί­σης υπάρ­ξει εντά­σεις, μετά την από­φα­ση της Πρί­στι­νας να απα­γο­ρεύ­σει την κυκλο­φο­ρία αυτο­κι­νή­των με σερ­βι­κές πινα­κί­δες στο έδα­φος της χώρας. Κατα­γρά­φο­νταν καθη­με­ρι­νές δια­δη­λώ­σεις και απο­κλει­σμοί δρό­μων προς τις δύο συνο­ρια­κές διελεύσεις.

Η δύνα­μη του NATO στο Κόσο­βο, η KFOR, ανα­κοί­νω­σε χθες πως παρα­κο­λου­θεί στε­νά την κατά­στα­ση και είναι έτοι­μη να επέμ­βει «εάν τεθεί σε κίν­δυ­νο η σταθερότητα».

Ιτα­λοί στρα­τιω­τι­κοί θεά­θη­καν στη Μιτρό­βι­τσα χθες. Η δύνα­μη του Οργα­νι­σμού του Συμ­φώ­νου του Βόρειου Ατλα­ντι­κού δια­θέ­τει κάπου 3.770 στρατιωτικούς.

Το 2013, τα μέρη συμ­φώ­νη­σαν να αρχί­σουν διά­λο­γο με την υπο­στή­ρι­ξη της ΕΕ, προ­κει­μέ­νου να επι­λυ­θούν οι δια­φο­ρές τους και να εξο­μα­λυν­θούν οι σχέ­σεις τους, αλλά ελά­χι­στη πρό­ο­δος έχει σημειωθεί.

Η Ρωσία καλεί την Πρίστινα να σεβαστεί τα δικαιώματα των Σέρβων στο βόρειο Κόσοβο

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας κάλε­σε την πολι­τι­κή ηγε­σία του Κοσό­βου να στα­μα­τή­σει αυτές που απο­κά­λε­σε «προ­βο­κά­τσιες» και έκρι­νε ότι η από­φα­ση για αντι­κα­τά­στα­ση των σερ­βι­κών πινα­κί­δων κυκλο­φο­ρί­ας και των σερ­βι­κών αστυ­νο­μι­κών δελ­τί­ων ταυ­τό­τη­τας εντάσ­σε­ται σε προ­σπά­θεια «εκδί­ω­ξης» του σερ­βι­κού πλη­θυ­σμού από το Κόσοβο.

«Οι ηγέ­τες των Αλβα­νών του Κοσό­βου γνω­ρί­ζουν ότι οι Σέρ­βοι δεν θα παρα­μεί­νουν αδιά­φο­ροι όταν απει­λού­νται άμε­σα οι ελευ­θε­ρί­ες τους και σκό­πι­μα κλι­μα­κώ­νουν την κατά­στα­ση για να πυρο­δο­τή­σουν στρα­τιω­τι­κό σενά­ριο. Φυσι­κά, στό­χος των αιχ­μη­ρών επι­θέ­σε­ων είναι και το Βελι­γρά­δι, το οποίο η Δύση θέλει να εξου­δε­τε­ρώ­σει περαι­τέ­ρω χρη­σι­μο­ποιώ­ντας αλβα­νι­κά χέρια», ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοι­νω­θέν του ρωσι­κού ΥΠΕΞ, μετέ­δω­σε η σερ­βι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση (RTS).

Η Μόσχα ισχυ­ρί­ζε­ται ότι πίσω από τις κινή­σεις της Πρί­στι­νας βρί­σκο­νται οι ΗΠΑ και η ΕΕ και τις καλεί να σεβα­στούν τα δικαιώ­μα­τα των Σέρ­βων στο βόρειο Κόσοβο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο