Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΡΟΤΑΣΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Προς

Τη  Δήμαρ­χο  Ν. Ιωνί­ας,  Κυρία  Δ. Θωμαϊδου

Τους   Δημο­τι­κούς συμ­βού­λους   Ν. Ιωνίας

Θέμα: Προ­στα­σία αδέ­σπο­των και δεσπο­ζό­με­νων ζωντα­νών πλα­σμά­των εν μέσω περιο­ρι­σμού κυκλοφορίας

Κυρία Δήμαρ­χε, Κυρί­ες Κύριοι Δημο­τι­κοί Σύμβουλοι

Σύμ­φω­να με την Πανελ­λα­δι­κή Φιλο­ζω­ι­κή και Περι­βαλ­λο­ντι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΦΠΟ) και την Πανελ­λα­δι­κής Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Ζωο­φι­λι­κών Σωμα­τεί­ων, οι εξαγ­γε­λί­ες του κ. Χαρ­δα­λιά σχε­τι­κά με τη σίτι­ση και φρο­ντί­δα χιλιά­δων ζώων κάθε είδους σε όλη τη χώρα δεν καλύ­πτει όλες τις περι­πτώ­σεις από­λυ­της ανά­γκης για αδέ­σπο­τα και δεσπό­ζο­με­να ζωντα­νά πλά­σμα­τα.

Συγκε­κρι­μέ­να, υπάρ­χουν οικό­σι­τα ζώα εντός αλλά και εκτός ορί­ων του δήμου, σε εξο­χι­κά, που χρειά­ζε­ται να σιτί­ζο­νται σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα για να μην πεθά­νουν από την πεί­να.  Οπωσ­δή­πο­τε υπάρ­χουν και μεμο­νω­μέ­νοι φιλό­ζω­οι που μέχρι πρό­τι­νος τάι­ζαν αδέ­σπο­τα ζώα σε διά­φο­ρες περιο­χές και τώρα από φόβο αδυ­να­τούν να προ­σφέ­ρουν το συγκε­κρι­μέ­νο  έργο, αφού οι Δήμοι δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην έκδο­ση σχε­τι­κών  βεβαιώ­σε­ων για τη μετα­κί­νη­σή τους .

Τα φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία και η Ομο­σπον­δία τους προ­τεί­νουν ως μονα­δι­κή λύση να συμπε­ρι­λη­φθούν οι πολί­τες που σιτί­ζουν και φρο­ντί­ζουν ζώα, ως απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη ανά­γκη, μέσα στη φόρ­μα μετα­κί­νη­σης του Υπουρ­γεί­ου, ως ξεχω­ρι­στή περίπτωση.

Επει­δή το ζήτη­μα είναι υπαρ­κτό και πολύ σοβα­ρό σας καλού­με, με ευθύ­νη της δημο­τι­κής αρχής, να εκδο­θούν βεβαιώ­σεις κίνη­σης για τους πολί­τες που σιτί­ζουν και φρο­ντί­ζουν ζώα και γενι­κό­τε­ρα να διευ­κο­λυν­θεί με κάθε τρό­πο η μετα­κί­νη­ση τους για αυτό το σκοπό.

Για το σκο­πό αυτό να έρθε­τε σε επι­κοι­νω­νία με την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ώστε να ενη­με­ρώ­σε­τε τους αρμό­διους για αυτήν την απόφαση.

Ταυ­τό­χρο­να το κον­δύ­λι τον 20.000 ευρώ που έχει εγγρα­φεί στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2020  για την φιλο­ξε­νία των αδέ­σπο­των ζώων, δεν αρκε­τό για να καλύ­ψει τις ανά­γκες που έχει δημιουρ­γή­σει η παν­δη­μία. Η αύξη­ση των 11000 ευρώ που έχε­τε εγγρά­ψει στην 1η ανα­μόρ­φω­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού είναι πολύ μικρή για να αντι­με­τω­πί­σει το πρόβλημα. 

Επί­σης, η πολι­τι­κή προ­στα­σία του δήμου μας να έρθει σε επι­κοι­νω­νία με τα φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία της περιο­χής για να συντο­νι­στούν οι ενέρ­γειες σας και να ενη­με­ρώ­σε­τε με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο (ανα­κοι­νώ­σεις σε γει­το­νιές, δημο­τι­κό κατά­στη­μα, site του δήμου, ανα­κοι­νώ­σεις στον τοπι­κό τύπο κ.α.). τους ενδιαφερόμενους

Για τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση    οι Δημο­τι­κοί Σύμβουλοι

                 Κ. Κατι­μερ­τζό­γλου, Π. Τσου­κα­λάς, θ. Χαμα­λί­δης, Α. Ματ­θαί­ου, Ε. Μποτζιολή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο