Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προφυλακισμένοι στο Κίεβο και άσχημα χτυπημένοι οι κομμουνιστές αδελφοί Κονονόβιτς

Προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι στο Κίε­βο, έχο­ντας χτυ­πη­θεί άσχη­μα πολ­λές φορές, είναι οι δύο συλ­λη­φθέ­ντες από τις ουκρα­νι­κές αρχές Ουκρα­νοί κομ­μου­νι­στές, Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση που εξέ­δω­σε η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ).

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς και ο αδελ­φός του Αλε­ξά­ντερ συνε­λή­φθη­σαν αναί­τια από τις ουκρα­νι­κές αρχές, στο πλαί­σιο των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων και απα­γο­ρεύ­σε­ων που εντεί­νο­νται εδώ και χρό­νια στη χώρα. Και οι δύο τους είναι στε­λέ­χη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ουκρα­νί­ας, το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου με βάση την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή νομο­θε­σία του 2014 που ισχύ­ει στη χώρα.

Ανα­λυ­τι­κά, σε δια­δι­κτυα­κή ανάρ­τη­σή της, η ΠΟΔΝ επι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Επι­τέ­λους, μετά από 6 μέρες χωρίς κανέ­να νέο, λάβα­με ενη­μέ­ρω­ση για την κατά­στα­ση των συντρό­φων Κονο­νό­βιτς. Εχουν συλ­λη­φθεί και έχουν προ­φυ­λα­κι­στεί στο Κίε­βο. Εχουν δαρ­θεί πολύ άσχη­μα πολ­λές φορές. Είναι ακό­μα ζωντα­νοί. Ας συνε­χί­σου­με την πάλη για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο