Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προφυλακιστέος ο εργολάβος για την κατάρρευση κτιρίου με έναν νεκρό στο Πασαλιμάνι

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε μετά την απο­λο­γία του στον ανα­κρι­τή Πει­ραιά, ο 47χρονος εργο­λά­βος του κτι­ρί­ου στο Πασα­λι­μά­νι, τμή­μα του οποί­ου είχε καταρ­ρεύ­σει, με απο­τέ­λε­σμα να βρει τρα­γι­κό θάνα­τος ένας 31χρονος αστυ­νο­μι­κός που απα­σχο­λεί­το στις εργα­σί­ες και να τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά ένα 33χρονος εργά­της από τη Γεωργία.

Ένα ακό­μη εργα­τι­κό δυστύ­χη­μα που απο­κα­λύ­πτει το «σαθρό» εργα­σια­κό περι­βάλ­λον πίσω και από «μικρές» οικο­δο­μι­κές εργασίες.

Ο εργο­λά­βος των οικο­δο­μι­κών εργα­σιών, κατη­γο­ρεί­ται για παρα­βί­α­ση του άρθρου 286 που αφο­ρά παρα­βί­α­ση των κανό­νων οικο­δό­μη­σης και του γενι­κού οικο­δο­μι­κού κανονισμού.

Για την υπό­θε­ση είχαν συλ­λη­φθεί από την αστυ­νο­μία άλλοι 8 εργα­ζό­με­νοι για παρα­βί­α­ση του οικο­δο­μι­κού κανο­νι­σμού, αλλά αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι με από­φα­ση της εισαγ­γε­λί­ας Πειραιά.

Παράλ­λη­λα, ανα­ζη­τού­νται ο ιδιο­κτή­της του ακι­νή­του που ανή­κει σε εται­ρεία του Λιβά­νου, αλλά και ο μηχα­νι­κός. Επι­πλέ­ον, έχει κλη­θεί να κατα­θέ­σει ο Έλλη­νας πρώ­ην ιδιο­κτή­της του νεο­κλα­σι­κού, ενώ έχει σχη­μα­τι­στεί δικο­γρα­φία για συνο­λι­κά 16 άτομα.

Η αστυ­νο­μία ανα­μέ­νε­ται να συντά­ξει ένορ­κη διοι­κη­τι­κή εξέ­τα­ση με τις κατα­θέ­σεις των εργα­τών, ενώ για το περι­στα­τι­κό διε­νερ­γεί­ται παράλ­λη­λη προ­α­νά­κρι­ση και από το αρμό­διο τμή­μα της Πυρο­σβε­στι­κής Υπηρεσίας.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο