Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προφυλακιστέος ο 69χρονος ντράμερ που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών

Στη φυλα­κή οδη­γεί­ται ο μου­σι­κός, που είχε συνερ­γα­στεί στο παρελ­θόν με δημο­φι­λές συγκρό­τη­μα (Πυξ Λαξ), μετά την απο­λο­γία του στην 14η Τακτι­κή Ανα­κρί­τρια για ασελ­γείς πρά­ξεις σε βάρος τεσ­σά­ρων ανή­λι­κων κορι­τσιών, ηλι­κί­ας 5 έως 13 ετών, την περί­ο­δο 2007 έως 2015.

Ο 69χρονος ντρά­μερ που έχει ήδη κατα­δι­κα­στεί σε πρώ­το βαθ­μό σε ποι­νή κάθειρ­ξης 12 ετών, με ανα­στο­λή, για απο­πλά­νη­ση κορι­τσιού 6 ετών, απο­λο­γή­θη­κε σήμε­ρα για τις κακουρ­γη­μα­τι­κού βαθ­μού κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανή­λι­κους που δεν είχαν συμπλη­ρώ­σει τα 12 έτη και ανή­λι­κους που τα είχαν συμπλη­ρώ­σει και κατά­χρη­σης ανη­λί­κων. Η κατη­γο­ρία της κατά­χρη­σης ανη­λί­κων απο­δί­δε­ται καθώς τα θύμα­τα ήταν υπό την επί­βλε­ψη του σε κάμπινγκ του νομού Ηλεί­ας όπου του τα εμπι­στεύ­ο­νταν οι γονείς τους, φιλι­κές οικο­γέ­νειες, να τα προ­σέ­χει. Σε ένα από τα δύο κατα­λύ­μα­τα, ο κατη­γο­ρού­με­νος είχε εκδιω­χθεί όταν ο ιδιο­κτή­της τής εγκα­τά­στα­σης είχε πλη­ρο­φο­ρη­θεί τις ενέρ­γειες του μου­σι­κού σε βάρος των παιδιών.

Ο μου­σι­κός πρό­κει­ται να δικα­στεί από το ΜΟΕ για την υπό­θε­ση της 6χρονης, για ασελ­γείς πρά­ξεις κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από το 2011 έως τον Μάιο του 2013. Η δίκη του σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό επρό­κει­το να ξεκι­νή­σει χθες αλλά διε­κό­πη λόγω κωλύ­μα­τος του συνη­γό­ρου υπε­ρά­σπι­σής του.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο