Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Προχωρά η δημιουργία του Μουσείου Μεταλλουργίας στο Λαύριο

Προ­γραμ­μα­τι­κή σύμ­βα­ση ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρα­φεί τις επό­με­νες εβδο­μά­δες ανά­με­σα στο Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής για την υλο­ποί­η­ση του Μου­σεί­ου Μεταλ­λεί­ας- Μεταλ­λουρ­γί­ας που θα φιλο­ξε­νη­θεί στο χώρο του παλιού Μηχα­νουρ­γεί­ου, στο Τεχνο­λο­γι­κό και Πολι­τι­στι­κό Πάρ­κο Λαυ­ρί­ου. Χτες το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων ενέ­κρι­νε ομό­φω­να την υλο­ποί­η­ση του έργου από το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο. Πρό­κει­ται για δια­δι­κα­σία απα­ραί­τη­τη σύμ­φω­να με το νόμο 4355 του 2015, όταν η υλο­ποί­η­ση έργων σε κηρυγ­μέ­να μνη­μεία γίνε­ται από υπη­ρε­σί­ες και φορείς που δεν ανή­κουν στο υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, και είναι προ­α­παι­τού­με­νη προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει η έντα­ξη του έργου σε επι­χει­ρη­σια­κό πρό­γραμ­μα υλοποίησης.

Όπως επι­ση­μαί­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής του ΕΜΠ, Νίκος Μπε­λα­βί­λας, ο οποί­ος έχει εκπο­νή­σει τον αρχι­τε­κτο­νι­κό και μου­σειο­λο­γι­κό σχε­δια­σμό του Μου­σεί­ου, το κτι­ρια­κό έργο είναι έτοι­μο προς δημο­πρά­τη­ση από την Τεχνι­κή Υπη­ρε­σία του ΕΜΠ. Εκτι­μά δε ότι μέσα στο επό­με­νο εξά­μη­νο θα έχει ορι­στεί ο εργολάβος.

Όσον αφο­ρά στο κομ­μά­τι της συντή­ρη­σης ο ίδιος εξη­γεί ότι αυτή θα εκτε­λε­στεί σε συνερ­γα­σία με τη Διεύ­θυν­ση Συντή­ρη­σης του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού. Απο­μέ­νει να ορι­στεί εάν τη συντή­ρη­ση θα κάνει η αρμό­δια Διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου ή το ΕΜΠ σε συνερ­γα­σία με τη Διεύ­θυν­ση. Όλες οι λεπτο­μέ­ρειες θα καθο­ρι­στούν σε σύσκε­ψη την επό­με­νη εβδο­μά­δα μετα­ξύ των στε­λε­χών του ΕΜΠ, του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και της Περιφέρειας.

Σύμ­φω­να, εξάλ­λου με το χρο­νο­διά­γραμ­μα που έχει τεθεί, προ­σθέ­τει ο κ. Μπε­λα­βί­λας, το Μου­σείο θα είναι έτοι­μο σε τρία χρό­νια να υπο­δε­χθεί επι­σκέ­πτες. Μέσα από το Μου­σείο το κοι­νό θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να γνω­ρί­σει ένα μονα­δι­κής σπου­δαιό­τη­τας βιο­μη­χα­νι­κό μνη­μείο- μάρ­τυ­ρα της εξέ­λι­ξης της μεταλ­λουρ­γί­ας στην Ελλά­δα, αλλά και να έρθει σε επα­φή με την αρχαία και νεώ­τε­ρη μεταλ­λευ­τι­κή τεχνι­κή, την εξέ­λι­ξη του Λαυ­ρί­ου, μιας κατε­ξο­χήν μεταλ­λευ­τι­κής πόλης, και την πολι­τι­στι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή που σχε­τί­ζε­ται με τη μεταλ­λευ­τι­κή ζωή στο Λαύριο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο