Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προωθούν ξεδιάντροπα την ανασφάλιστη εργασία

Καμιά δου­λειά δεν είναι ντρο­πή, ντρο­πια­στι­κός είναι ο τρό­πος που μπο­ρεί να ασκεί κάποιος το επάγ­γελ­μά του. Όμως σε μια κοι­νω­νία που ταυ­τί­ζει το νόμι­μο με το ηθι­κό κατα­κλύ­ζε­ται το δια­δί­κτυο με κάθε λογής «νόμι­μες» ανηθικότητες.

Έτσι δε ξαφ­νιά­ζει καθό­λου που δικη­γό­ρος (Δικη­γό­ρος παρ’ εφέ­ταις Αθη­νών) συμ­βου­λεύ­ει εργο­δό­τες πώς να ακυ­ρώ­σουν το πρό­στι­μο 10.500 ευρώ για ανα­σφά­λι­στη εργα­σία και φτά­νει μάλι­στα να αμφι­σβη­τεί και την αξιο­πι­στία των ελά­χι­στων (σε σχέ­ση με τη δια­μορ­φω­μέ­νη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα) ελέγ­χων των αρμο­δί­ων οργάνων!!!

Αντί άλλου σχο­λί­ου, παρα­θέ­του­με το σχό­λιο ανα­γνώ­στη μας ο οποί­ος μα υπέ­δει­ξε την απα­ρά­δε­κτη δημο­σί­ευ­ση (στο huffingtonpost.gr, του Ομί­λου 24 Media, το οποίο διευ­θύ­νουν οι τηλε­α­στέ­ρες Παύ­λςΤσί­μας — Αντώ­νης Φουρλής)

«καλη­με­ρα ψαχνο­ντας στο ιντερ­νετ επε­σα πανω σε ενα απα­ρα­δε­κτο αρθρο με τιτλο “πως να ακυ­ρω­σε­τε επι­τυ­χως το προ­στι­μο 10500 ευρω της ανα­σφα­λι­στης εργα­σιας”. Δια­βα­ζο­ντας το αρθρο εχω την εντυ­πω­ση πως μιλα­νε για μια αλλη χωρα όπου δεν υπαρ­χει ανα­σφα­λι­στη εργα­σια και όπου το ΙΚΑ εχει προ­σω­πι­κο και κανει πολ­λους ελεγ­χους και μαλι­στα κοβει και αδι­κα προ­στι­μα !!! εγω δου­λευω ντε­λι­βε­ρι και η πραγ­μα­τι­κο­τη­τα που βλε­πω ειναι η ανα­σφα­λι­στη ή μερι­κος ασφα­λι­σμε­νη εργα­σια να ειναι καθε­στως και οι ελεγ­χοι του ΙΚΑ να ειναι μηδα­μι­νοι. Ουσια­στι­κα η δικη­γο­ρος αυτη ειναι σαν να προ­ω­θει την ανα­σφα­λι­στη εργα­σια και αυτο να βγαι­νει ετσι ξεδια­ντρο­πα και στα μμε!».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο