Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωταθλητής του Κουνγκ Φου απειλείται με κυρώσεις επειδή σήκωσε στο βάθρο την Παλαιστινιακή σημαία

Ερευ­να ανα­κοί­νω­σε ότι διε­ξά­γει η Ομο­σπον­δία Wushu Kungfu της Ευρώ­πης, σχε­τι­κά με περι­στα­τι­κό που συνέ­βη τον Δεκέμ­βριο του 2023, όταν ο Necmettin Erbakan Akyüz, Τούρ­κος αθλη­τής πολε­μι­κών τεχνών με έξι πρω­τα­θλή­μα­τα, ανέ­βη­κε κρα­τώ­ντας μια παλαι­στι­νια­κή σημαία και χόρε­ψε Dabka (χορός των Παλαι­στι­νί­ων) κατά τη διάρ­κεια της τελε­τής απο­νο­μής (Δεί­τε ΕΔΩ το βίντεο)

«Κατά τη διάρ­κεια των τελε­τών απο­νο­μής των βρα­βεί­ων ανα­φέρ­θη­καν πολι­τι­κές εκδη­λώ­σεις, οι οποί­ες φέρε­ται να ξεκί­νη­σαν από μεμο­νω­μέ­να μέλη που συν­δέ­ο­νται με την TWF (Τουρ­κι­κή Ομο­σπον­δία Wushu Kung Fu) (…) Τέτοιες ενέρ­γειες δεν ευθυ­γραμ­μί­ζο­νται με τις αξί­ες και τα πρό­τυ­πα μας εντός της κοι­νό­τη­τας WKFE», ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της WKFE.

Πρό­σθε­σε ότι ξεκί­νη­σε εσω­τε­ρι­κή έρευ­να έτσι ώστε να εξε­τά­σει το περι­στα­τι­κό, και να λάβει στη συνέ­χεια τα απα­ραί­τη­τα «μέτρα».

Με αφορ­μή την έρευ­να που ξεκί­νη­σε για τις πρά­ξεις του, ο Akyüz δήλω­σε: «Είμαι περή­φα­νος για τον εαυ­τό μου και την ανα­στά­τω­ση που προ­κά­λε­σα. Δεν το μετα­νιώ­νω και αν έχω την ευκαι­ρία, θα το ξανακάνω».

«Μπο­ρεί­τε να με τιμω­ρή­σε­τε, μπο­ρεί­τε να μου αφαι­ρέ­σε­τε τα πρω­τα­θλή­μα­τα. Δεν με νοιά­ζει. Το έκα­να ρισκά­ρο­ντας το τέλος της αθλη­τι­κής μου καριέ­ρας», υπο­στή­ρι­ξε ακόμη.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο