Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωταπριλιά: Μία επική φάρσα

Την Πρω­τα­πρι­λιά του 1957 το BBC παρου­σί­α­σε ένα (κατά τα λοι­πά) υπέ­ρο­χο ρεπορ­τάζ για την ανοι­ξιά­τι­κη συγκο­μι­δή… σπα­γκέ­τι στην Ιτα­λία. Ο δημο­σιο­γρά­φος, με χροιά φωνής από αυτές που αγα­πά­με στα ντο­κι­μα­ντέρ και με εικό­νες που δεί­χνουν τα μέλη μίας ιτα­λι­κής οικο­γέ­νειας να μαζεύ­ουν τη σοδειά των μακα­ρο­νό­δε­ντρων, πεί­θει τον βρε­τα­νι­κό λαό, ότι, ναι, τα μακα­ρό­νια φύο­νται σ’ αυτό τον ευλο­γη­μέ­νο τόπο. Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά λέει, η χάρη του BBC, έφτα­σε στο Ticino, στα σύνο­ρα Ιτα­λί­ας – Eλβε­τί­ας για να κατα­γρά­ψει σκη­νές από αυτή τη συναρ­πα­στι­κή συγκομιδή…

Την επό­με­νη μέρα, εκα­το­ντά­δες τηλε­θε­α­τές τηλε­φώ­νη­σαν στον σταθ­μό, για να μάθουν πώς να προ­μη­θευ­τούν σπό­ρους για μακα­ρο­νό­δε­ντρα. Η απά­ντη­ση του σταθ­μού ήταν: «Τοπο­θε­τεί­στε ένα μακα­ρό­νι σε τενε­κε­δά­κι από σάλ­τσα ντο­μά­τας και ελπί­στε για το καλύτερο»….

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο