Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με στά­σεις εργα­σί­ας συμ­με­τέ­χουν στις κινη­το­ποι­ή­σεις της Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς οι εργα­ζό­με­νοι στα λεω­φο­ρεία και τα τρόλεϊ.

Σύμ­φω­να με ανα­κοι­νώ­σεις, τόσο του Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων ΟΑΣΑ όσο και της Ένω­σης Εργα­ζο­μέ­νων ΗΛΠΑΠ, τη Δευ­τέ­ρα 1η Μαΐ­ου ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να θα είναι λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ από την έναρ­ξη της βάρ­διας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βρά­δυ μέχρι τη λήξη της βάρ­διας. Ως εκ τού­του τα λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ την Δευ­τέ­ρα 1 Μαΐ­ου 2023 θα κυκλο­φο­ρούν από 09:00 έως 21:00.

Κανο­νι­κά ανα­μέ­νε­ται να κινη­θούν τα αστι­κά λεω­φο­ρεία στις γραμ­μές τις οποί­ες έχουν ανα­λά­βει τα ΚΤΕΛ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο