Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024: Μπλοκ του ΚΚΕ έδωσαν το «παρών» στις συγκεντρώσεις για την 1η Μάη σε πολλές χώρες της Ευρώπης

Οι ΚΟ του ΚΚΕ συμ­με­τεί­χαν σε χώρες της Ευρώ­πης στις πορεί­ες και στις συγκε­ντρώ­σεις για την Εργα­τι­κή Πρωτομαγιά.

  • Στη Βιέν­νη το μπλοκ του ΚΚΕ δια­δή­λω­σε μαζί με το Κόμ­μα Εργα­σί­ας Αυστρίας.
  • Στις Βρυ­ξέλ­λες το μπλοκ του ΚΚΕ, στην συγκέ­ντρω­ση για την εργα­τι­κή πρω­το­μα­γιά, έστει­λε μήνυ­μα κατα­δί­κης της σφα­γής του παλαι­στι­νια­κού λαού.
  • Στην Ιτα­λία οι δυνά­μεις του ΚΚΕ συμ­με­τεί­χαν στις κινη­το­ποι­ή­σεις των Συν­δι­κά­των Βάσης σε διά­φο­ρες πόλεις που ανέ­δει­ξαν την εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση στους χώρους δου­λειάς, με τους εκα­το­ντά­δες νεκρούς και σακα­τε­μέ­νους εργαζόμενου,ς ως απο­τέ­λε­σμα της εντα­τι­κο­ποί­η­σης και της έλλει­ψης μέτρων ασφα­λεί­ας στο κυνή­γι του κέρ­δους των καπιταλιστών.
  • Στην Ελβε­τία δια­δη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε Γενεύη και Ζυρί­χη. Στα μπλοκ του ΚΚΕ συμ­με­τεί­χαν Έλλη­νες μετα­νά­στες, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές.
  • Στην Γαλ­λία οι δυνά­μεις του ΚΚΕ δια­δή­λω­σαν μαζί με το Κομ­μου­νι­στι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα Γαλ­λί­ας στην μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στο Παρίσι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο