Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024: Όλοι σήμερα στην απεργία, όλοι στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις

Στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγ­μα η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας, την ίδια ώρα στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στη Θεσσαλονίκη

 

Η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία!
Με απεργία και 🎈 συγκεντρώσεις την Τετάρτη 1 Μάη
σε όλη τη χώρα ετοιμάζονται να τιμήσουν
την Εργατική Πρωτομαγιά τα συνδικάτα.

Με τις απερ­για­κές τους κινη­το­ποι­ή­σεις Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες και σωμα­τεία τιμούν τη μέρα που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στους αγώ­νες της εργα­τι­κής τάξης, μετα­τρέ­πο­ντάς την σε εφαλ­τή­ριο για να δυνα­μώ­σει η πάλη τους. Μετά τις απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στις 28 Φλε­βά­ρη και στις 17 Απρί­λη ετοι­μά­ζο­νται να βγουν ξανά στον δρό­μο και να δια­δη­λώ­σουν για καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, αυξή­σεις μισθών και μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, αλλά και για απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, σε μια συγκυ­ρία που οι κίν­δυ­νοι για τους λαούς κλιμακώνονται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΚΕ: Για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά του 2024

Στην Αθή­να η συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 10.30 το πρωί, στο Σύνταγ­μα. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 10.30 το πρωί, στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. Απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις έχουν ορι­στεί σε δεκά­δες πόλεις της χώρας.

Η απερ­για­κή προ­ε­τοι­μα­σία Εργα­τι­κών Κέντρων, Ομο­σπον­διών και σωμα­τεί­ων βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, κόντρα στην πάγια τακτι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων να αντι­με­τω­πί­ζουν την Πρω­το­μα­γιά ως αργία και ειδι­κό­τε­ρα στην από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας να τη μετα­φέ­ρει φέτος την Τρί­τη 7 Μάη. Η από­φα­ση αυτή, όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει το υπουρ­γείο ήδη από τον Φλε­βά­ρη, «ελή­φθη προ­κει­μέ­νου να μη δια­τα­ρα­χθεί η οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της αγο­ράς σε μια περί­ο­δο σημα­ντι­κή για το εμπό­ριο και τους κατα­να­λω­τές».

 

«Από το Σικά­γο του 1886 έως την Πρω­το­μα­γιά της Αθή­νας του 1894, από τον Μάη του 1936 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη έως την Πρω­το­μα­γιά του 1944 με την ηρω­ι­κή θυσία των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, η εργα­τι­κή τάξη έχει γρά­ψει με το ανε­ξί­τη­λο μελά­νι του αίμα­τός της τις πιο λαμπρές σελί­δες του ταξι­κού αγώ­να, της οργα­νω­μέ­νης πάλης και της διεκ­δί­κη­σης, που καμιά κρα­τι­κή και εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και κατα­στο­λή δεν μπο­ρεί να στα­μα­τή­σει», σημειώ­νει το ΠΑΜΕ στο απερ­για­κό του κάλε­σμα και συνε­χί­ζει: «Η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία, είναι απερ­γία! Και έτσι αγω­νι­στι­κά θα τιμη­θεί από όλα τα συν­δι­κά­τα της χώρας μας».

Η συγκε­κρι­μέ­νη μέρα «σημα­το­δο­τεί τον αγώ­να των εργα­τών, απέ­να­ντι στους κεφα­λαιο­κρά­τες εκμε­ταλ­λευ­τές τους, για τη διεκ­δί­κη­ση καλύ­τε­ρων όρων δου­λειάς και ζωής, αλλά και για να ανοί­ξει ο δρό­μος για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας». Καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τα συν­δι­κά­τα να συνε­χί­σουν τον αγώ­να για ΣΣΕ με αυξή­σεις στους μισθούς και διεύ­ρυν­ση δικαιω­μά­των, κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων που τσα­κί­ζουν το 8ωρο και ποι­νι­κο­ποιούν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, άμε­σα μέτρα ενά­ντια στην ακρί­βεια, μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας στην εργασία.

Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, Ομο­σπον­δί­ες και σωμα­τεία σε όλη τη χώρα κινού­νται σε ρυθ­μούς απερ­για­κής προ­ε­τοι­μα­σί­ας μετα­φέ­ρο­ντας το μήνυ­μα της Πρω­το­μα­γιάς στους κλά­δους και τους χώρους δου­λειάς, με αιχ­μή μια σει­ρά διεκδικήσεις.

Οι προσυγκεντρώσεις
για την Αθήνα

Οι  προ­συ­γκε­ντρώ­σεις για την  απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος έχουν ορι­στεί για τις 9.30 π.μ., στα εξής σημεία:

 • Πλα­τεία Κάνιγ­γος: Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία και Επι­τρο­πές Αγώ­να εργα­ζο­μέ­νων στον ιδιω­τι­κό τομέα.
 • Ομό­νοια: Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής, Σωμα­τεία και Ενώ­σεις Επαγ­γελ­μα­τιών, Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων, Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών, Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία Συντα­ξιού­χων, μαζι­κοί φορείς του δήμου Αθή­νας, των Νοτιο­δυ­τι­κών, Δυτι­κών, Βορειο­δυ­τι­κών και Βόρειων Συνοι­κιών της Αθήνας.
 • Προ­πύ­λαια: Σωμα­τεία Δημό­σιας και Ιδιω­τι­κής Εκπαί­δευ­σης, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων σε Πανε­πι­στή­μια και Ερευ­νη­τι­κά Ιδρύ­μα­τα, Σύλ­λο­γοι Φοι­τη­τών, Συντο­νι­στι­κά Μαθητών.
 • Στύ­λους του Ολυ­μπί­ου Διός: Σωμα­τεία υγειο­νο­μι­κών και Ειδι­κής Αγω­γής, Σωμα­τεία Υπουρ­γεί­ων, της Απο­κε­ντρω­μέ­νης και Περι­φε­ρεια­κής διοί­κη­σης, Σωμα­τεία δήμων, μαζι­κοί φορείς των Ανα­το­λι­κών και Νοτί­ων Συνοι­κιών της Αθήνας.

 

Για την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθήνας
την Πρω­το­μα­γιά στο Σύνταγ­μα
,
δρο­μο­λο­γού­νται λεω­φο­ρεία από περιο­χές της Αττι­κής.

Συγκε­κρι­μέ­να:

 • - Βρι­λήσ­σια, 8:30 π.μ..  Λεω­φό­ρος Πεντέ­λης, «Κωτσό­βο­λος»
 • - Νέα Ιωνία, 8.30 π.μ., ΟΤΕ στη Λ. Ηρακλείου
 • - Πεύ­κη, 8.15 π.μ., 13η στά­ση — εμπο­ρι­κό κέντρο ΕΛΚΩ
 • - Ηρά­κλειο, 8.30 π.μ., Κινη­μα­το­γρά­φος “3 Αστέρια”
 • - Μαρού­σι, 8.30 π.μ., Γήπε­δο Σπύ­ρος Λούης
 • - Μελίσ­σια, 8:15 π.μ., Λεω­φό­ρο Δημο­κρα­τί­ας στην εκκλη­σία Ζωο­δό­χου Πηγής
 • - Μετα­μόρ­φω­ση, 8.30 π.μ., Αγ. Κωνσταντίνος
 • - Ν. Φιλα­δέλ­φεια, 8.45 π.μ., δημαρχείο
 • - Γαλά­τσι, 8.30 π.μ., Βεΐ­κου και Γαλατσίου
 • - Αγία Παρα­σκευή, 8.30 π.μ., πλα­τεία της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής (αφε­τη­ρία 421)
 • - Χαλάν­δρι, 8:45 π.μ.,  «cocomat»
 • - Χολαρ­γός, 8.30 π.μ., Δημαρχείο
 • - Κόκ­κι­νος Μύλος, 8.45 π.μ., Τρι­γω­νι­κή Πλατεία
 • - Μενί­δι, 8.30 π.μ., πλα­τεία Καράβου
 • - Ολυ­μπια­κό Χωριό, 8.15 π.μ., Κακλα­μα­νά­κη 21
 • Ακό­μα δρο­μο­λο­γού­νται λεω­φο­ρεία από:
 • - Ελλη­νι­κό, 8 π.μ., πλα­τεία Σουρμένων
 • - Γλυ­φά­δα, 8.15 π.μ,μ πλα­τεία Αγί­ου Τρύφωνα
 • - Αργυ­ρού­πο­λη, 8.30 π.μ., Δημαρχείο
 • - Άγιος Δημή­τριος, 8.45 π.μ., πλα­τεία ΙΚΑ
 • - Νέα Σμύρ­νη, 8.45 π.μ., Polis Park
 • - Καλ­λι­θέα, 8.45 π.μ., πλα­τεία Δαβάκη
 • - Άλι­μος, 8.15 π.μ., Ησιό­δου και Ιωνίας
 • - Άλι­μος, 8.20 π.μ., Λεωφ. Καλα­μα­κί­ου (στο ύψος του Σκλαβενίτη)
 • - Παλαιό Φάλη­ρο, 8.30 π.μ.,  Λεωφ. Αμφι­θέα στην τρά­πε­ζα Πει­ραιώς (στο ύψος της πλα­τεί­ας Ντάβαρη)

Οι προσυγκεντρώσεις
για την Θεσσαλονίκη

Στις 9.45 π.μ., έχουν ορι­στεί οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Συγκε­κρι­μέ­να:

 • Συμ­βο­λή Τσι­μι­σκή — Αρι­στο­τέ­λους: Σωμα­τεία στους κλά­δους του Εμπο­ρί­ου, του Επι­σι­τι­σμού, του Του­ρι­σμού και των Υπη­ρε­σιών, Σύλ­λο­γοι Αυταπασχολούμενων.
 • Συμ­βο­λή Βενι­ζέ­λου- Ερμού: Σωμα­τεία στους κλά­δους των Κατα­σκευών, των Μετα­φο­ρών, των Τρο­φί­μων, της Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας, της Ενέρ­γειας και λοι­πά σωμα­τεία του ιδιω­τι­κού τομέα.
 • Καρό­λου Ντηλ και Ερμού: Σωμα­τεία στον κλά­δο της Πλη­ρο­φο­ρι­κής και των Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, Σύλ­λο­γοι Γυναι­κών, ΟΓΕ.
 • Πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας: Σωμα­τεία στους κλά­δους της Υγεί­ας, των Εκπαι­δευ­τι­κών, του Δημο­σί­ου, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Σύλ­λο­γοι γονέων.

Απεργία σε πλοία και σιδηρόδρομο

 

Δεμέ­να θα παρα­μεί­νουν τα πλοία στα λιμά­νια της χώρας, καθώς οι ναυ­τερ­γά­τες συμ­με­τέ­χουν στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση. Η απερ­γία θα ξεκι­νή­σει τα μεσά­νυ­χτα της Τρί­της και θα λήξει τα μεσά­νυ­χτα της Τετάρ­της. «Η 1η Μάη απο­τε­λεί μέρα που επι­θε­ω­ρού­με τις δυνά­μεις μας, καθο­ρί­ζου­με στό­χους, για να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας, για την προ­στα­σία και ασφά­λεια της ανθρώ­πι­νης ζωής, για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, ενά­ντια στις συν­θή­κες γαλέ­ρας που επι­διώ­κουν να επι­βάλ­λουν οι εφο­πλι­στές σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πλοί­ων», τονί­ζουν τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ. Καλούν σε απερ­για­κή προ­συ­γκέ­ντρω­ση στις 5.30 το πρωί στον σταθ­μό του ΗΣΑΠ και σε συμ­με­το­χή στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση, στις 10.30 π.μ., στο Πασαλιμάνι.

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να θα είναι την Τετάρ­τη και τα τρέ­να, καθώς απερ­γία έχει προ­κη­ρύ­ξει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Σιδη­ρο­δρο­μι­κών (ΠΟΣ).

«Οι εργα­ζό­με­νες και οι εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου τιμά­με την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά με τη συμ­με­το­χή μας στην απερ­γία και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις και συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να μας για ασφα­λείς αερο­με­τα­φο­ρές», τονί­ζει η ΕΣΚ Ελεγ­κτών Ενα­έ­ριας Κυκλο­φο­ρί­ας ΥΠΑ απέ­να­ντι στην απα­ρά­δε­κτη απόρ­ρι­ψη της πρό­τα­σης για απερ­γία από την Ενω­ση Ελεγ­κτών Ενα­έ­ριας Κυκλο­φο­ρί­ας Ελλά­δας (ΕΕΕΚΕ).

Καλούν στις απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Πρω­το­μα­γιάς καλεί η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ) τα σωμα­τεία και τις ενώ­σεις των επαγ­γελ­μα­τιών. Παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τη συμ­με­το­χή στις κινη­το­ποι­ή­σεις στις 17 Απρί­λη, μαζί με τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, καλεί τους φορείς των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών να δώσουν συνέ­χεια στις αγω­νι­στι­κές τους πρω­το­βου­λί­ες. Κάλε­σμα συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει και η Ένω­ση Βιο­τε­χνών Μετάλ­λου Αττι­κής (ΕΒΜΑ).

Να τιμή­σουν αγω­νι­στι­κά την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά «διεκ­δι­κώ­ντας ό,τι είναι σύγ­χρο­νο και ανα­γκαίο για τη ζωή της εργα­ζό­με­νης γυναί­κας» καλεί τις γυναί­κες η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας.

Κάλε­σμα στα Σωμα­τεία της Ομο­σπον­δί­ας, όλους τους συντα­ξιού­χους, να δώσουν μαχη­τι­κό — αγω­νι­στι­κό «παρών» στις συγκε­ντρώ­σεις του ταξι­κού αγω­νι­στι­κού κινή­μα­τος την 1η Μάη σε όλη τη χώρα, απευ­θύ­νει η Ομο­σπον­δία Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ.

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση καλούν ακό­μα η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, η  Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ), το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας (ΕΕΤΕ).

🎈 Οι διεκδικήσεις των σωματείων

Τη διεκ­δί­κη­ση καλύ­τε­ρων όρων δου­λειάς και ζωής, για ΣΣΕ με αυξή­σεις στους μισθούς και διεύ­ρυν­ση δικαιω­μά­των, όπως και μέτρα ενά­ντια στην ακρί­βεια, προ­τάσ­σουν τα συν­δι­κά­τα ενό­ψει της Εργα­τι­κής Πρωτομαγιάς.

Επί­σης διεκδικούν:

 • Την άμε­ση κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων που τσα­κί­ζουν το 8ωρο και ποι­νι­κο­ποιούν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, απα­γο­ρεύ­ουν το δικαί­ω­μα στην απερ­γία. Παλεύ­ουν για 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο, όπως επι­τρέ­πουν η ανά­πτυ­ξη της επι­στή­μης και της τεχνολογίας.
 • Άμε­σα μέτρα για την υγεία και την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων στην εργασία.
 • Απε­μπλο­κή από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τις πολε­μι­κές συγκρούσεις.

 

Και για μια ακό­μα φορά επα­να­λαμ­βά­νουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον λαό της Παλαι­στί­νης, στον δίκαιο και σκλη­ρό αγώ­να που δίνει απέ­να­ντι στο κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που τον σφα­γιά­ζει με τις πλά­τες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

 • Αθή­να, 10.30 π.μ., Σύνταγμα
 • Θεσ­σα­λο­νί­κη, 10.30 π.μ., Άγαλ­μα Βενιζέλου
 • Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Πει­ραιάς, 10.30 π.μ., Πασα­λι­μά­νι (ρολόι)
 • Αγρί­νιο, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Αίγιο, 10.30 π.μ.: Πλα­τεία Αγί­ας Λαύρας.
 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, 10.30 π.μ., δημαρχείο
 • Αλι­βέ­ρι, 10 π.μ., Άγαλ­μα Λιγνιτωρύχου
 • Αμα­λιά­δα, 9 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Άμφισ­σα, 10 π.μ., πλα­τεία Λαού
 • Άρτα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Βέροια, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ωρολογίου
 • Βόλος, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Γιάν­νε­να, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Γιαν­νι­τσά, 11 π.μ., πλα­τεία ΕΠΟΝ
 • Γρε­βε­νά, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Δρά­μα, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Έδεσ­σα, 11 π.μ., Μικροί Καταρράκτες
 • Ελασ­σό­να, 11 π.μ., πλα­τεία Ταχυδρομείου
 • Ελευ­σί­να, 11 π.μ., πλα­τεία Ευμολπιδών
 • Ζάκυν­θος, 10 π.μ., πλα­τεία Αγ. Μάρκου
 • Ηγου­με­νί­τσα, 10.30 π.μ., πλα­τεία Δημαρχείου
 • Ηρά­κλειο, 10 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Θάσος, 11 π.μ., πλα­τεία Ηρώων
 • Θήβα, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Ικα­ρία, 12 μ., πλα­τεία Ευδήλου
 • Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Καβά­λα, 11.30 π.μ., Δημο­τι­κός Κήπος
 • Καλα­μά­τα, 10 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Καρ­δί­τσα, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Καστο­ριά, 10.30 π.μ., στην Αντιπεριφέρεια
 • Κατε­ρί­νη, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κέρ­κυ­ρα, 11 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Κεφα­λο­νιά, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Κομο­τη­νή, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κιλ­κίς, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ειρήνης
 • Κοζά­νη, 10.30 π.μ., πεζόδρομος
 • Κόριν­θος, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Κως, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Λαμία, 11 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Λάρι­σα, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Λαύ­ριο, 10.30 π.μ., Άγαλ­μα Μεταλλωρύχου
 • Λευ­κά­δα, 10.30 π.μ., πλα­τεία Αγί­ου Μηνά
 • Λήμνος, 10.30 π.μ. στο λιμά­νι της Μύρινας
 • Λιβα­δειά, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Λιτό­χω­ρο, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Μαντού­δι, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Μεσο­λόγ­γι, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Μυτι­λή­νη, 11 π.μ., πλα­τεία Σαπφούς
 • Νάου­σα, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Ναύ­πα­κτος, 10.30 π.μ., πλα­τεία Κεφαλόβρυσου
 • Ναύ­πλιο, 10.30 π.μ. πλα­τεία Νικηταρά
 • Ξάν­θη, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Πολύ­γυ­ρος, 11 π.μ., πλα­τεία Ηρώων
 • Πρέ­βε­ζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ
 • Πτο­λε­μα­ΐ­δα, 10.30 π.μ., παλιό πάρκο
 • Πύρ­γος, 11 π.μ., κεντρι­κή πλα­τεία Σάκη Καράγιωργα
 • Σαλα­μί­να, 10.30 π.μ. πλα­τεία Αία­ντα (Μπε­γνή)
 • Σάμος, 10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο, Βαθύ
 • Σαντο­ρί­νη, 11 π.μ., πλα­τεία των Φηρών
 • Σέρ­ρες, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Τρί­κα­λα, 10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Τρί­πο­λη, 10.30 π.μ., πλα­τεία Πετρινού
 • Τύρ­να­βος, 10 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Φλώ­ρι­να, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλα­τεία (κανό­νια)
 • Χαλ­κί­δα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο Εύβοιας
 • Χανιά, 10 π.μ., πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς
 • Χίος, 11 π.μ., στην πλα­τεία Βουνακίου

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο