Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων

Ριζοσπάστης

Η καρ­διά εργα­ζο­μέ­νων και λαού χτυ­πά στο Σύνταγμα

Βου­λή — Συζή­τη­ση της πρό­τα­σης μομφής

Ο λαός να δώσει με τους αγώ­νες του τη δική του «μομ­φή» στην αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ

Ουκρα­νία — Ανατ. Ευρώπη

Συντη­ρεί­ται η έντα­ση, με νέες ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις στο σχέ­διο περι­κύ­κλω­σης της Ρωσίας
«Στον αφρό» οι κίν­δυ­νοι για τον λαό από την ελλη­νι­κή εμπλο­κή στον ευρω­α­τλα­ντι­κό σχεδιασμό

Οικο­νο­μι­κή εξόρ­μη­ση του ΚΚΕ

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται τη Δευ­τέ­ρα — Μάχη για την άμιλ­λα δίνουν οι ΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ — Σιγά την αποκάλυψη!

Μια απά­ντη­ση σε «απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να έγγρα­φα» και χαρα­κτη­ρι­σμέ­νους απο­λο­γη­τές της καπι­τα­λι­στι­κής εξουσίας

Βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες — κτηνοτρόφοι

Αγω­νι­στι­κές δρά­σεις σε όλη τη χώρα με δίκαια αιτή­μα­τα επιβίωσης
Παν­θεσ­σα­λι­κή σύσκε­ψη Ομο­σπον­διών και Συλ­λό­γων στα Φάρσαλα

«Έφυ­γε» ο σύντρο­φος Γιάν­νης Κιούσης

Στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος και πρω­το­πό­ρος αγω­νι­στής στον κλά­δο των Αστι­κών Συγκοινωνιών

Και οι μόνι­μες στή­λες, Διε­θνείς εξε­λί­ξεις, Επι­στή­μη, Πολι­τι­σμός, Αθλη­τι­σμός, Γυναί­κα, Νεο­λαία, Παν­δη­μία, Πεί­ρα από τη δρά­ση μας και οργά­νω­ση της πάλης, Μορ­φές αγω­νι­στών, Σαν Σήμε­ρα κά

ΣΕ Ριζος ΚΟΜΕΠΓίνε συνδρομητής στο Ριζοσπάστη

Ο «Ριζοσπάστης» κυκλοφορεί έκτακτα τη Δευτέρα

Αστικός Τύπος

Η πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας του ΣΥΡΙΖΑ, οι πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις, οι αυξή­σεις των τιμών σε ενοί­κια και ακί­νη­τα, οι υπό­θε­ση του βια­σμού της 24χρονης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι εξε­λί­ξεις στο «μέτω­πο» της παν­δη­μί­ας και η μετά­δο­ση της παραλ­λα­γής «Όμι­κρον» του κορω­νοϊ­ού, τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, καθώς και η  ακρί­βεια, η οικο­νο­μία και τα “μέτρα στή­ρι­ξης” από την κυβέρ­νη­ση κυριαρ­χούν στα πρω­το­σέ­λι­δα των εφη­με­ρί­δων της 29ης-30 Ιανουαρίου.

Το Βήμα της Κυρια­κής: Πολι­τι­κός χιονιάς
Real News: «Μέτρα τώρα για το νέο κύμα ακρίβειας»
Ελεύ­θε­ρος Τύπος της Κυρια­κής: «Δωμά­τιο πολέ­μου» για ακραία φαινόμενα
Καθη­με­ρι­νή της Κυρια­κής: Τζέι­μι Ντάι­μον: Έχου­με και άλλα σχέ­δια για την Ελλάδα
Πρώ­το Θέμα: Ένα γκά­λοπ και ο χιο­νιάς «τάρα­ξαν το σύστημα»

Documento: Ντε­λί­βε­ρι του Φουρ­θιώ­τη η κυβέρνηση
Η Αυγή της Κυρια­κής: Σε κλοιό δυσπιστίας
Κυρια­κά­τι­κη Κόντρα: Ο χιο­νιάς έκα­ψε Κυριά­κο, υπουργούς
Το Παρόν: Βατερ­λώ Μητσοτάκη
Κυρια­κά­τι­κη Δημο­κρα­τία: Αντί­στρο­φη μέτρη­ση για τον Μητσοτάκη
Μακε­δο­νία της Κυρια­κής: Ανοί­γει η ψαλί­δα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, κερ­δι­σμέ­νο το ΚΙΝΑΛ
Τύπος της Θεσ­σα­λο­νί­κης: Τα επό­με­να βήμα­τα για το παρα­λια­κό μέτωπο

Εστία: Μέσω Κύπρου — Τουρ­κί­ας θα φθά­νει το φυσι­κό αέριο στην Ευρώπη
Λόγος: Εστί­α­ση μετά μουσικής
Μπαμ: Σκο­τει­νός Παππάς!
Ελεύ­θε­ρη Ώρα: Προ­φη­τι­κό ημε­ρο­λό­γιο με αίμα και δάκρυα
Απο­κα­λυ­πτι­κά: Δημο­σιο­γρα­φι­κές πηγές δίνουν νέα στοι­χεία για το κύκλω­μα που σκό­τω­σε την Κάρολαϊν

Οικονομικές

https://ekdoseis-atexnos.gr/

Αθλητικές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο