Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοφανές, επιχείρησαν να γίνει η δίκη Κορκονέα χωρίς την παρουσία της οικογένειας του Αλέξη και των δικηγόρων της

Tην ανα­βο­λή επ’ αόρι­στον της εκδί­κα­σης της υπό­θε­σης του ειδι­κού φρου­ρού Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα για τη δολο­φο­νία του 15χρονου Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου απο­φά­σι­σε το Mικτό Oρκω­τό Eφε­τείο της Λαμί­ας, καθώς δια­πι­στώ­θη­κε ότι δεν είχαν κλη­τευ­θεί ούτε η μητέ­ρα, ούτε η αδερ­φή του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, ούτε οι πλη­ρε­ξού­σιοι, αλλά και οι αντί­κλη­τοι δικηγόροι.

Με την έναρ­ξη της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, οι παρι­στά­με­νοι Νίκος Κων­στα­ντό­που­λος και Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου ως δικη­γό­ροι της οικο­γέ­νειας έθε­σαν το θέμα στο δικα­στή­ριο σημειώ­νο­ντας ότι πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν τυχαία την έναρ­ξη της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας και ζήτη­σαν από το δικα­στή­ριο την απο­κα­τά­στα­ση της νομιμότητας.

   «Είμα­στε εδώ για να δια­μαρ­τυ­ρη­θού­με, για­τί απο­κλει­στή­κα­με με τρό­πο παρά­νο­μο», τόνι­σε, μετα­ξύ των άλλων, ο Νίκος Κων­στα­ντό­που­λος και κάλε­σε την πρό­ε­δρο να τηρή­σει την δικο­νο­μι­κή τάξη.

Όπως είναι γνω­στό η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης Κορ­κο­νέα εκ νέου στο Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο της Λαμί­ας επα­νέρ­χε­ται μετά την από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Αρεί­ου Πάγου, με την οποία δέχθη­κε την αναί­ρε­ση προη­γού­με­νης από­φα­σης του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου της Λαμί­ας με την οποία ανα­γνω­ρί­στη­καν ελα­φρυ­ντι­κά στον ειδι­κό φρου­ρό Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα που οδή­γη­σαν στην απο­φυ­λά­κι­σή του.

Σε δήλω­σή τους ο Νίκος και η Ζωή Κων­στα­ντι­νο­πού­λου υπο­στη­ρί­ζουν ότι «η παρά­λει­ψη κλή­τευ­σης δεν οφεί­λε­ται σε παρα­δρο­μή ή σφάλ­μα αλλά σε εντο­λή που δόθη­κε από τον προϊ­στά­με­νο Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών κ. Μπα­ντου­δά­κη να μην κλη­τευ­θεί η πλευ­ρά υπο­στή­ρι­ξης κατη­γο­ρί­ας, δηλα­δή η μητέ­ρα και η αδελ­φή του Αλέξανδρου».

Στην ίδια δήλω­ση σημειώ­νουν πως «πρό­κει­ται για πρω­το­φα­νή, ακραία αντι­δι­κο­νο­μι­κή ενέρ­γεια, η οποία κατα­στρα­τη­γεί τις αρχές του κρά­τους δικαί­ου, της δίκαι­ης δίκης, της ισό­τη­τας των όπλων, της δια­φά­νειας και δημο­σιό­τη­τας στην λει­τουρ­γία της Δικαιο­σύ­νης, παρα­βιά­ζει κατά­φω­ρα αυτή την ίδια την αρχή της αμε­ρο­λη­ψί­ας και υπο­νο­μεύ­ει την θεμε­λιώ­δη αρχή της ουσια­στι­κής ανα­ζή­τη­σης της αλή­θειας. Πρό­κει­ται, επι­πλέ­ον, για ενέρ­γεια που κατα­τεί­νει στην κατάρ­γη­ση της μητέ­ρας και της αδελ­φής του Αλέ­ξαν­δρου από δια­δί­κους στη δίκη για την εν ψυχρώ δολο­φο­νία του παι­διού και στην εξοι­κο­νό­μη­ση αντι­δι­κο­νο­μι­κών πλε­ο­νε­κτη­μά­των στον κατα­δι­κα­σθέ­ντα. Διε­ρω­τώ­με­θα τι θα συνέ­βαι­νε εάν δεν πλη­ρο­φο­ρού­μα­σταν τυχαία την σημε­ρι­νή δικά­σι­μο και σε ποιο νέο δικα­στι­κό αγώ­να θα έπρε­πε να επι­δο­θού­με για να απο­κα­τα­στή­σου­με τη νομι­μό­τη­τα. Διε­ρω­τώ­με­θα ποια ενη­μέ­ρω­ση θα διδό­ταν στους ενόρ­κους που θα κλη­ρώ­νο­νταν ως μέλη της σύν­θε­σης, για την απου­σία τη δική μας και της οικο­γέ­νειας του Αλέ­ξαν­δρου. Δεν εμφα­νι­σθή­κα­με για­τί δεν ενδια­φε­ρό­μα­στε; Δεν εμφα­νι­σθή­κα­με για­τί δεν δικαιού­μα­στε; Τι συν­θή­κη θα δια­μορ­φω­νό­ταν στην αίθου­σα του Δικα­στη­ρί­ου, με την παρου­σία μόνον του κατη­γο­ρου­μέ­νου και χωρίς την παρου­σία μαρ­τύ­ρων αλλά και των συγ­γε­νών, μητέ­ρας και αδελ­φής του δολο­φο­νη­μέ­νου Αλέξανδρου;»

Σημειώ­νε­ται, τέλος, ότι ενώ­πιον του δικα­στη­ρί­ου ανα­λύ­θη­καν τα συγκε­κρι­μέ­να νομι­κά θέμα­τα που οδή­γη­σαν τους δικα­στές να ανα­βά­λουν την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης, η οποία θα προσ­διο­ρι­στεί σε επό­με­νο χρό­νο, μαζί με τις απα­ραί­τη­τες κλη­τεύ­σεις προς όλες τις πλευρές.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο