Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοφανής πρόκληση: Όχι στην ποινικοποίηση της σχολικής ζωής!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

 Στα πρώ­τα χρό­νια εμφά­νι­σης του Χρι­στια­νι­σμού η τότε ρωμαϊ­κή εξου­σία κατα­δί­ω­κε τους Χρι­στια­νούς ρίχνο­ντας τους στα λιοντάρια.

Σήμε­ρα κάποιοι στο όνο­μα της μη σωστής διδα­σκα­λί­ας της θρη­σκευ­τι­κής πίστης στα σχο­λεία, απευ­θύ­νο­νται στην Αστυ­νο­μία ζητώ­ντας να “ρίξουν στα λιο­ντά­ρια” διευ­θυ­ντές σχολείων…

Ας γίνου­με συγκεκριμένοι:

Kλή­θη­καν στην αστυ­νο­μία οι διευ­θυ­ντές τριών Γυμνα­σί­ων της Νάου­σας να κατα­θέ­σουν αν μετά την από­φα­ση του ΣΤΕ διδά­σκο­νταν στο σχο­λείο τους ο φάκε­λος θρη­σκευ­τι­κών “Γαβρό­γλου. Αυτό έγι­νε μετά από παρέμ­βα­ση του Δ.Σ της Ένω­σης Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Νάου­σας, του οποί­ου πρό­ε­δρος μάλι­στα είναι ιερέ­ας (πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος).

Η δρά­ση-παρεμ­βά­σεις του Δ.Σ το τελευ­ταίο διά­στη­μα μάλι­στα είχαν σχο­λια­στεί από τοπι­κά ΜΜΕ για­τί δια­πνέ­ο­νται έντο­να από τα περί­φη­μα ιδε­ώ­δη “Πατρίς-Θρη­σκεία- Οικογένεια.

Όμως τώρα εκτός από γρα­φι­κό­τη­τα απο­κτούν και επι­κίν­δυ­νες δια­στά­σεις. Οι από­ψεις και δρά­σεις αυτές θα πρέ­πει να βρουν την ΑΜΕΣΗ αντί­δρα­ση των ίδιων των γονέ­ων, των μαθη­τών, της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας, των φορέ­ων ολό­κλη­ρης της Νάου­σας Η πόλη των αγω­νι­στι­κών παρα­δό­σε­ων δεν θα πρέ­πει να επι­τρέ­ψει το “αυγό του φιδιού” με όποιο προ­σω­πείο και αν φορά να εκκολαφτεί!

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ημαθίας

Σε άλλες επο­χές που ‑νομί­ζα­με πως- αφή­σα­με πίσω με την μετα­πο­λί­τευ­ση, μας γύρι­σε η κλή­ση για ένορ­κη κατά­θε­ση στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Νάου­σας όλων των Διευ­θυ­ντών- Διευ­θυ­ντριών των Δημο­τι­κών – Γυμνα­σί­ων-Λυκεί­ου του Δήμου Νάου­σας επει­δή διδά­σκε­ται στα σχο­λεία τους, όπως προ­βλέ­πουν  τα “νέα  ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα” και οι φάκε­λοι μαθή­μα­τος 2018–2019, το μάθη­μα των θρησκευτικών.

Η Ένω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Νάου­σας, κατέ­θε­σε επι­στο­λή — καταγ­γε­λία στην εισαγ­γε­λία Βέροιας με ανα­φο­ρά τους Διευ­θυ­ντές των σχο­λεί­ων και κατ’ επέ­κτα­ση και τους συνά­δελ­φους — συνα­δέλ­φισ­σες καθη­γη­τές θεο­λό­γους και δασκά­λους που διδά­σκουν το μάθη­μα των Θρη­σκευ­τι­κών, όπως περιέ­χε­ται στο ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα  που το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των τους απέ­στει­λε, για διά­πρα­ξη του αδι­κή­μα­τος της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος δημο­σί­ου υπαλλήλου!!!

Με βάση αυτή την επι­στο­λή η Εισαγ­γε­λία Βέροιας διέ­τα­ξε προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση. Έτσι κλή­θη­καν να κατα­θέ­σουν οι τρεις πρώ­τοι διευ­θυ­ντές Γυμνα­σί­ων ‑ευτυ­χώς ως μάρ­τυ­ρες κι όχι ως κατη­γο­ρού­με­νοι. Οι ίδιοι δεν πήγαν να κατα­θέ­σουν ανα­μέ­νο­ντας τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τις παρεμ­βά­σεις της ΕΛΜΕ.

Το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα όπως είναι ευρύ­τα­τα γνω­στό, απο­φα­σί­ζε­ται από το Υπουρ­γείο και κανέ­ναν άλλον θεσμό ή πρό­σω­πο. Ως εκ τού­του, αν κάποιος κρί­νει ή θέλει να διε­ρευ­νή­σει τυχόν παρά­βα­ση νόμου, πρέ­πει να στρα­φεί προς το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας κι όχι στους διδά­σκο­ντες που κάνουν ευσυ­νεί­δη­τα τη δου­λειά τους.

Η καταγ­γε­λία προς την Εισαγ­γε­λία των ίδιων των εκπαι­δευ­τι­κών και των Διευ­θυ­ντών των σχο­λι­κών μονά­δων από την ανω­τέ­ρω Ένω­ση, απο­τε­λεί ακραία προ­σπά­θεια εκφο­βι­σμού των συνα­δέλ­φων με στό­χο την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της σχο­λι­κής ζωής.

Η ΕΛΜΕ Ημα­θί­ας από την πρώ­τη στιγ­μή που πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε το γεγο­νός επι­κοι­νώ­νη­σε (Σάβ­βα­το 27\7\2020) με την Διεύ­θυν­ση Β\θμιας Εκ\σης, επι­σκέ­φθη­κε (Κυρια­κή 28\7) το ΑΤ Νάου­σας με συνο­δεία δικη­γό­ρου και μετά από έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση της, έκα­νε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας με δικη­γό­ρο στην αρμό­δια Αντιει­σαγ­γε­λέα Βέροιας (29/6/2020) ζητώ­ντας να αξιο­ποι­η­θούν στοι­χεία από το Υπουρ­γείο και τις αρμό­διες Διευ­θύν­σεις Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπ/σης προ­κει­μέ­νου να μην ανα­στα­τω­θεί η σχο­λι­κή κοι­νό­τη­τα και να αρχειο­θε­τη­θεί η  καταγ­γε­λία κατά των συνα­δέλ­φων Διευ­θυ­ντών και διδασκόντων.

Τέλος θέλου­με να επι­ση­μά­νου­με πως με την επι­στο­λή της η Ένω­ση Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Νάου­σας αλλά και με ανάρ­τη­ση στην ιστο­σε­λί­δα της καλεί φορείς όπως οι βου­λευ­τές του Νομού μας, ο Δήμαρ­χος της πόλης, ο Μητρο­πο­λί­της κτλ  να πάρουν θέση για το θέμα. Καλού­με κι εμείς λοι­πόν την κυβέρ­νη­ση και το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, τους βου­λευ­τές, τους Δημάρ­χους, τα δημο­τι­κά συμ­βού­λια, τον Μητρο­πο­λί­τη, τους συλ­λό­γους γονέ­ων και κηδε­μό­νων των σχο­λεί­ων να πάρουν θέση και να μας πουν αν συμ­φω­νούν με την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της σχο­λι­κής ζωής.

Τι ομολογεί ο (ιερέας) Πρόεδρος του σε δηλώσεις σε ΜΜΕ

«Ως πρό­ε­δρος της Ενώ­σε­ως συλ­λό­γων γονέ­ων και κηδε­μό­νων του Δήμου Νάου­σας θα ήθε­λα να ενη­με­ρώ­σω γονείς και διδα­σκά­λους πως από τα τέλη Φεβρουα­ρί­ου είχα­με στεί­λει μια επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας στους Διευ­θυ­ντές όλων των σχο­λεί­ων του Δήμου μας, όλων των φορέ­ων μετα­ξύ αυτών και της εισαγ­γε­λί­ας, των Βου­λευ­τών του Νομού μας και του Δημάρ­χου της Πόλης μας, αλλά και στον έντυ­πο και ηλε­κτρο­νι­κό τύπο, με την οποία ζητού­σα­με να επι­λη­φθούν του θέμα­τος ότι οι φάκε­λοι μαθή­μα­τος Θρη­σκευ­τι­κών βάση των απο­φά­σε­ων του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας κρί­θη­καν  αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές, αντι­παι­δα­γω­γι­κές, αντιορ­θό­δο­ξες, και αντί­θε­τες στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που τις  υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις, δυνά­μει των οποί­ων έχουν εκδο­θεί τα βιβλία- φάκε­λοι Θρη­σκευ­τι­κών (πρό­γραμ­μα Γαβρό­γλου), επι­ση­μαί­νο­ντας ότι  τα «βιβλία» συνι­στούν «επέμ­βα­ση στον ευαί­σθη­το ψυχι­κό κόσμο των μαθητών».

Καλέ­σα­με όλους τους φορείς

1)  Να απο­συρ­θούν άμε­σα τα παρά­νο­μα-αντι­συ­νταγ­μα­τι­κά, αντι­παι­δα­γω­γι­κά και αντι­χρι­στια­νι­κά βιβλία-Φακέ­λους  του μαθή­μα­τος των Θρη­σκευ­τι­κών με αντι­κα­τά­στα­ση αυτών με έντυ­πο υλι­κό Ορθό­δο­ξου Χρι­στια­νι­κού περιε­χο­μέ­νου  (έως ότου εκδο­θούν τα νέα βιβλία θρη­σκευ­τι­κών από το Υπουρ­γείο σύμ­φω­να με ό,τι προ­βλέ­πει ο νόμος).

2) Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί άμε­ση ενη­μέ­ρω­ση Γονέ­ων  και  μαθη­τών όσον ανα­φο­ρά την από­φα­ση του ΣτΕ για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα.

Τέσ­σε­ρις μήνες μετά από όλο αυτό και χωρίς καμία αντί­δρα­ση από τότε, σήμε­ρα ο εισαγ­γε­λέ­ας καλεί τους Διευ­θυ­ντές των σχο­λεί­ων για διευ­κρι­νή­σεις σχε­τι­κά με το μάθη­μα. Εμείς δηλώ­νου­με ευθαρ­σώς ότι δεν κάνα­με μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά για κανέ­ναν, ούτε έχου­με πρό­θε­ση κακή για κάποιον, παρά μονά­χα με αισθή­μα­τα καλής προ­αί­ρε­σης να ενη­με­ρώ­σου­με τους γονείς για τα παι­διά μας, για το αύριο του τόπου μας.

Παρα­κά­τω επι­συ­νά­πτου­με και την επι­στο­λή που έχουν παρα­λά­βει ΟΛΟΙ μηδε­νός εξαι­ρου­μέ­νου από τα τέλη Φεβρουα­ρί­ου, χωρίς καμία αντί­δρα­ση ή αρνη­τι­κή διά­θε­ση γι’ αυτό, ούτε λάβα­με απά­ντη­ση στην επι­στο­λή μας.

O Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Γονέ­ων και κηδε­μό­νων Δ. Νάουσας

Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Νικό­λα­ος Παπαθεοδώρου»

Ανα­λυ­τι­κά, η ανα­κοί­νω­ση της Ένω­σης Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Δήμου Νάουσας:

«Αγα­πη­τοί Γονείς και Κηδε­μό­νες του Δήμου Νάουσας

Σας ενη­με­ρώ­νου­με πως στις 20 Σεπτεμ­βρί­ου το Ανώ­τα­το Ακυ­ρω­τι­κό Δικα­στή­ριο (ΣτΕ), με τις υπ’ αριθμ. 660 και 926 απο­φά­σεις του 2018, αλλά και τις νεώ­τε­ρες 1749 και 1752 του 2019 απο­φά­σεις της Ολο­μέ­λειας του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας, έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές, αντι­παι­δα­γω­γι­κές, αντιορ­θό­δο­ξες  και αντί­θε­τες στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που  τις  υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις, δυνά­μει των οποί­ων έχουν εκδο­θεί τα βιβλία– φάκε­λοι Θρη­σκευ­τι­κών (πρό­γραμ­μα Γαβρό­γλου), επι­ση­μαί­νο­ντας ότι  τα «βιβλία» συνι­στούν «επέμ­βα­ση στον ευαί­σθη­το ψυχι­κό κόσμο των μαθη­τών». Κρί­θη­κε επί­σης ότι με τα νέα πολυ­θρη­σκεια­κά Προ­γράμ­μα­τα Σπου­δών του μαθή­μα­τος των Θρη­σκευ­τι­κών δια­πράτ­τε­ται αξιό­ποι­νη πράξη.

Κατά συνέ­πεια και με βάση όσων ορί­ζει το άρθρο 25 παρ.3 του Υπαλ­λη­λι­κού Κώδι­κα, η μη συμ­μόρ­φω­ση και επι­μο­νή κάθε αρμο­δί­ου να διδα­χθεί το μάθη­μα μέσα από τα σχο­λι­κά αυτά εγχει­ρί­δια συνι­στά πρά­ξη άδι­κη, παρά­νο­μη και αξιό­ποι­νη και γεν­νά λόγο απο­ζη­μιώ­σε­ως για ηθι­κή βλάβη…

Παρ’όλα αυτά και παρά τις επί­μο­νες και πολυ­πλη­θείς επι­στο­λές δια­μαρ­τυ­ρί­ας πολ­λών Συλ­λό­γων Γονέ­ων από όλη την επι­κρά­τεια, αλλά και της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Θεο­λό­γων (ΠΕΘ) στο Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, η Υπουρ­γός κ.Κεραμέως  εξα­κο­λου­θεί να δια­τη­ρεί σε ισχύ μέχρι σήμε­ρα τα ακυ­ρω­μέ­να από το ΣτΕ προ­γράμ­μα­τα σπου­δών και “βιβλία” Θρη­σκευ­τι­κών, παρα­βιά­ζο­ντας κατά­φω­ρα το Σύνταγ­μα και τους διε­θνείς κανό­νες Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των. Το πιο σημα­ντι­κό όμως είναι πως οι μαθη­τές (ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ)  συνε­χί­ζουν να εκτί­θε­νται στον κίν­δυ­νο της ηθι­κής και πνευ­μα­τι­κής βλά­βης με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για τον ψυχι­σμό τους.

Λαμ­βά­νο­ντας λοι­πόν υπ’όψιν μας όλα τα παρα­πά­νω, καθώς και τις έντο­νες  δια­μαρ­τυ­ρί­ες  πολ­λών Γονέ­ων, μαθη­τών αλλά και καθη­γη­τών του Δήμου μας, απο­φα­σί­σα­με τα εξής:

1)      Να  απο­στεί­λου­με επι­στο­λή σε όλα τα σχο­λεία του Δήμου μας απαι­τώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση όλων των επί­μα­χων και παρά­νο­μων  “βιβλί­ων” Θρη­σκευ­τι­κών και αντι­κα­τά­στα­σή τους με έντυ­πο υλι­κό ( Ορθό­δο­ξου Χρι­στια­νι­κού περιε­χο­μέ­νου)- όπως επι­βά­λει  το Σύνταγ­μα της Ελλά­δος- αλλά και την πλή­ρη ενη­μέ­ρω­ση όλων των Γονέ­ων από τους Διευ­θυ­ντές και καθη­γη­τές για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα και την από­φα­ση του ΣτΕ.

2)        Να απο­στεί­λου­με επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας σε όλους τους εμπλε­κό­με­νους φορείς: Πρω­το­βάθ­μιας, Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας, Γενι­κή Διεύ­θυν­ση παι­δεί­ας Κ.Μακεδονίας,Υπουργείο Παι­δεί­ας κ.λπ.

3)      Να απο­στεί­λου­με επι­στο­λή στους Μητρο­πο­λί­τες Βεροί­ας Ναού­σης και Καμπα­νί­ας Κ.Παντελεήμων, Εδέσ­σης Πέλ­λης και Αλμω­πί­ας Κ.Ιωήλ και σε όλους τους Βου­λευ­τές του Νομού μας και να ζητή­σου­με να πάρουν δημό­σια θέση για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα, αλλά και να προ­βούν σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες, ώστε να τεθεί σε άμε­ση ισχύ η από­φα­ση του ΣτΕ από την Υπουρ­γό παι­δεί­ας.      Καλού­με όλους τους Γονείς του Δήμου μας  να είναι σε επα­γρύ­πνη­ση, όχι μόνο για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα ‚αλλά και για οποιο­δή­πο­τε άλλο θέμα προ­κύ­ψει, το οποίο θέτει σε κίν­δυ­νο τα παι­διά μας. Χωρίς κανέ­να δισταγ­μό και φόβο να το καταγ­γέλ­λουν με θάρ­ρος και  παρ­ρη­σία, για­τί, όπως  βλέ­που­με, κάποιοι εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την άγνοια, αλλά πολύ περισ­σό­τε­ρο την αδια­φο­ρία μας,  παρα­βαί­νουν  το Σύνταγ­μα και τους νόμους θέτο­ντας το μέλ­λον αυτής της χώρας (ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ) σε κίνδυνο.

Τέλος, θεω­ρού­με χρέ­ος μας να ενη­με­ρώ­σου­με πως με βάση την προ­α­να­φερ­θεί­σα από­φα­ση του ΣτΕ, κάθε Γονέ­ας και Κηδε­μό­νας έχει το έννο­μο δικαί­ω­μα να προ­σφύ­γει στην δικαιο­σύ­νη κατά παντός υπευ­θύ­νου και να διεκ­δι­κή­σει απο­ζη­μί­ω­ση για ηθι­κή βλάβη.

Εμείς ‚ως «΄Ενω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων και κηδε­μό­νων» του Δήμου μας, είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να παρα­κο­λου­θή­σου­με στε­νά το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα και, εφό­σον κρι­θεί απα­ραί­τη­το , θα κινή­σου­με κάθε νόμι­μη δια­δι­κα­σία ‚ώστε να δια­σφα­λι­στούν  τα δικαιώ­μα­τα και η ηθι­κή και πνευ­μα­τι­κή ασφά­λεια όλων των μαθη­τών κάθε σχο­λεί­ου του Δήμου μας.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΠΡ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΛΟ ΠΟΛΙΤΗ

Με τιμή

Ένω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων & Κηδε­μό­νων Δήμου Νάουσας»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο