Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοφανείς επιθέσεις της υπεράσπισης σε μάρτυρες στη Δίκη για το φόνο Ζακ Κωστόπουλου

Με εντά­σεις ολο­κλη­ρώ­θη­κε η όγδοη μέρα της δίκης ενώ­πιον του ΜΟΔ για τον απο­τρό­παιο θάνα­το του 33χρονου Ζακ Κωστό­που­λου, στην διάρ­κεια της οποί­ας οι τόνοι ανέ­βη­καν πολ­λές φορές όταν συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης κατη­γό­ρη­σε μάρ­τυ­ρες πως παρα­θέ­τουν ψευ­δή στοιχεία.

Η έντα­ση ξεκί­νη­σε κατά την διάρ­κεια κατά­θε­σης ανα­λυ­τή ψηφια­κών πει­στη­ρί­ων και διδά­σκο­ντα στην Εθνι­κή Σχο­λή Δικα­στών, που ανα­φέρ­θη­κε σε στοι­χεία που έχει εντο­πί­σει κατά την εξέ­τα­ση του οπτι­κο­α­κου­στι­κού υλι­κού που κατα­γρά­φη­κε λίγο πριν ξεψυ­χή­σει αιμό­φυρ­τος ο 33χρονος στον πεζό­δρο­μο της οδού Γλάδ­στω­νος. Κορυ­φώ­θη­κε δε, με την κατά­θε­ση δημο­σιο­γρά­φου του οποί­ου την «παρα­πο­μπή επί ψευ­δούς κατα­θέ­σε­ως» ζήτη­σε συνή­γο­ρος ενός εκ των πολι­τών κατη­γο­ρου­μέ­νων, με το δικα­στή­ριο να απορ­ρί­πτει το αίτη­μα του.

Ο πρώ­τος μάρ­τυ­ρας είπε στο δικα­στή­ριο ότι η δυνα­τό­τη­τα προ­βο­λής του υλι­κού με μεγα­λύ­τε­ρη ευκρί­νεια θα κατα­δεί­ξει στιγ­μιό­τυ­πα από την ώρα πριν την είσο­δο του Ζακ Κωστό­που­λου στο κοσμη­μα­το­πω­λείο μέχρι τη στιγ­μή που ο 33χρονος βγή­κε έξω από την κάτω προ­θή­κη της τζα­μα­ρί­ας. Είπε επί­σης πως δεν μπο­ρεί να απο­σα­φη­νί­σει αν ο Ζακ Κωστό­που­λος κρα­τού­σε μαχαί­ρι, ενώ τόνι­σε πως από το βίντεο προ­κύ­πτει ότι το θύμα δεν φαί­νε­ται να είχε «φυσι­κή δύνα­μη για να οδη­γη­θεί σε συν­θή­κες πάλης, ούτε φαί­νε­ται να υπήρ­ξε αντί­στα­ση από την πλευ­ρά του 33χρονου κατά τη σύλληψη».

Η κατά­θε­ση του μάρ­τυ­ρα προ­κά­λε­σε έντα­ση στο δικα­στή­ριο με συνή­γο­ρο υπε­ρά­σπι­σης να ανα­φέ­ρε­ται σε «ψευ­δορ­κία» και την Πολι­τι­κή Αγω­γή να ζητά να μην απει­λού­νται οι μάρ­τυ­ρες. Παράλ­λη­λα οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας του θύμα­τος ζήτη­σαν να προ­βλη­θεί το βίντεο καρέ- καρέ σε αργή κίνη­ση, προ­βο­λή που το δικα­στή­ριο έκρι­νε πως θα μπο­ρεί να λάβει χώρα στο στά­διο των ανα­γνω­στέ­ων εγγράφων.

Η Πολι­τι­κή Αγω­γή, μετά την εξέ­τα­ση του μάρ­τυ­ρα, ανα­λυ­τή ψηφια­κών πει­στη­ρί­ων, επα­νέ­λα­βε την θέση της για την ανά­γκη προ­βο­λής του υλι­κού των συν­θη­κών θανά­του του Ζακ Κωστό­που­λου από συσκευή με υψη­λό­τε­ρη ευκρί­νεια, αίτη­μα που υπε­βλή­θη προς διε­ρεύ­νη­ση της ουσια­στι­κής αλήθειας.

Με την κατά­θε­ση του δεύ­τε­ρου μάρ­τυ­ρα, δημο­σιο­γρά­φου, φορ­τί­στη­κε και πάλι το κλί­μα στο δικα­στή­ριο. Η έντα­ση προ­κλή­θη­κε όταν ο δημο­σιο­γρά­φος ανα­φέρ­θη­κε στον κατη­γο­ρού­με­νο μεσί­τη, τον οποίο συνέ­δε­σε με λογα­ρια­σμό στο twitter στον οποίο υπήρ­χαν συνε­χείς απα­ξιω­τι­κές αναρ­τή­σεις για το θύμα. Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης ο μάρ­τυ­ρας σε δηλώ­σεις του εν λόγω κατη­γο­ρού­με­νου, που παρα­πέ­μπουν σε αντι­λή­ψεις της άκρας δεξιάς.

Υπε­ρά­σπι­ση: Με απρε­πή τρό­πο επι­χει­ρεί­ται να συν­δε­θεί ο εντο­λέ­ας μου με τον λογα­ρια­σμό. Χωρίς ο μάρ­τυ­ρας να έχει απευ­θυν­θεί στις αρχές, τον έχει ταυ­το­ποι­ή­σει μόνος του. Έχει κατα­συ­κο­φα­ντή­σει τον εντο­λέα μου και προ­χω­ρά, τρία χρό­νια σε μία προ­πα­γαν­δι­στι­κή επί­θε­ση σε βάρος του. Να ανα­κα­λέ­σει, αλλιώς…

-Πρό­ε­δρος: Απει­λεί­τε τον μάρ­τυ­ρα; Δεν έχει ακό­μη μιλή­σει να εξη­γή­σει πώς ταυ­το­ποί­η­σε τον λογαριασμό…

-Πολι­τι­κή Αγω­γή: Να στα­μα­τή­σει η προ­πα­γάν­δα από την πλευ­ρά σας! Και να ανα­λά­βει την ευθύ­νη αυτών που λέει ο κατη­γο­ρού­με­νος, αφού είναι τέτοιος άνδρας!

-Υπε­ρά­σπι­ση: Να κατα­γρα­φεί στα πρα­κτι­κά αυτά που λέει η συνάδελφος!

-Πολι­τι­κή Αγω­γή: Να μου κάνει μήνυ­ση. Όχι με θρα­συ­δει­λία, να έρθει να το πει… Υπάρ­χει ένα όριο και προ­σβά­λει τη νοη­μο­σύ­νη μας..

-Υπε­ρά­σπι­ση: Η κυρία προ­χω­ρά σε ποι­νι­κά αδι­κή­μα­τα. Θα κάνω ανα­φο­ρά στον Δικη­γο­ρι­κό Σύλλογο!

-Πολι­τι­κή Αγω­γή: Να κάνε­τε ό,τι θέλε­τε. Πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ου­με τους ανθρώ­πους όταν έρχο­νται να καταθέσουν!

-Πρό­ε­δρος: Παρα­κα­λώ! Έχου­με νομι­κό πολι­τι­σμό. Ας συνε­χί­σου­με τη διαδικασία.

Η υπε­ρά­σπι­ση του κατη­γο­ρού­με­νου ζήτη­σε να παρα­πεμ­φθεί ο μάρ­τυ­ρας για ψευ­δή κατά­θε­ση, αίτη­μα που απορ­ρί­φθη­κε από το δικα­στή­ριο με απορ­ρι­πτι­κή και την εισαγ­γε­λι­κή πρόταση.

Νωρί­τε­ρα, κατά την διάρ­κεια εξέ­τα­σης παι­δι­κής φίλης του Ζακ Κωστό­που­λου από την υπε­ρά­σπι­ση, η μητέ­ρα του θύμα­τος οργί­στη­κε και φώνα­ξε δυνα­τά προς τον συνή­γο­ρο που ρωτού­σε την μάρ­τυ­ρα, καλώ­ντας τον να στα­μα­τή­σει να κατη­γο­ρεί τον γιο της.

Η οργή της κ. Κωστο­πού­λου αφο­ρού­σε ερώτη­ση συνη­γό­ρου υπε­ρά­σπι­σης σχε­τι­κά με συνέ­ντευ­ξη του 33χρονου ακτι­βι­στή κατά την οποία το θύμα είχε ανα­φέ­ρει πως στο παρελ­θόν είχε περά­σει περί­ο­δο κλε­πτο­μα­νί­ας. Όταν ο συνή­γο­ρος επι­χεί­ρη­σε να απευ­θυν­θεί στην οικο­γέ­νεια του 33χρονου που βρι­σκό­ταν στη δικα­στι­κή αίθου­σα, η μητέ­ρα του 33χρονου άρχι­σε να φωνά­ζει : «Εδώ δικά­ζε­ται ο φόνος του, όχι ο ίδιος. Με τον κατη­γο­ρεί­τε! Στα­μα­τή­στε! Στα­μα­τή­στε και σεβα­στεί­τε! Δεν είχε μητρώο, δεν είχε συλ­λη­φθεί για τίποτα».

Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 28 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο