Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοχρονιάτικο λαχείο 31/12/2021: Δείτε πρώτοι τον τυχερό αριθμό

Πρω­το­χρο­νιά­τι­κο λαχείο — Κλή­ρω­ση: Η κλή­ρω­ση για το Πρω­το­χρο­νιά­τι­κο Λαχείο, το οποίο είναι γνω­στό και ως Κρα­τι­κό Λαχείο, θα γίνει σήμε­ρα Παρα­σκευή 31/12/2021 στις 5 το από­γευ­μα.  Αμέ­σως μετά θα γίνουν γνω­στά και τα απο­τε­λέ­σμα­τα και ο πίνα­κας των νικη­τών και των κερδών.

Δεί­τε εδώ όλους τους τυχε­ρούς αριθ­μούς του Πρω­το­χρο­νιά­τι­κου Λαχείου

PDF Logo

Κάθε γραμ­μά­τιο κοστί­ζει 5€. Τα γραμ­μά­τια του Λαχεί­ου κυκλο­φο­ρούν σε σει­ρές των 100.000 γραμ­μα­τί­ων που κάθε μια φέρει αριθ­μούς από 1 ως 100.000.

Κάθε χρό­νο τυπώ­νε­ται σε σει­ρές των 100.000 γραμματίων.

Το κέρ­δος του Μεγά­λου Λαχνού (του πρώ­του αριθ­μού που κλη­ρώ­νε­ται και αντι­στοι­χεί σε ένα γραμ­μά­τιο) είναι γνω­στό και ανέρ­χε­ται στα 2.000.000 ευρώ..

Το κέρ­δος όλης της πεντά­δας που συμπε­ρι­λαμ­βά­νει τα κέρ­δη του πρώ­του λαχνού είναι 3.000.000 ευρώ.

Το Πρω­το­χρο­νιά­τι­κο Λαχείο θεσπί­στη­κε το 1967, σε αντι­κα­τά­στα­ση του «Λαχεί­ου Συντακτών».

Το πρω­το­χρο­νιά­τι­κο λαχείο κυκλο­φο­ρεί μια φορά το χρό­νο, τον Δεκέμ­βριο, και κλη­ρώ­νει την τελευ­ταία ημέ­ρα του χρόνου.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο