Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτοψάλτης

Ο κον­φε­ρα­σιέ της κυβέρ­νη­σης στον ΣΚΑΪ χαρα­κτή­ρι­σε «γελοιό­τη­τα» την προ­σπά­θεια που κάνουν οι συγ­γε­νείς των θυμά­των στα Τέμπη να μαζέ­ψουν υπο­γρα­φές, με τις οποί­ες ζητά­νε να λογο­δο­τή­σουν στη Δικαιο­σύ­νη τα πολι­τι­κά πρό­σω­πα που εμπλέ­κο­νται. Τι είπε ο ραδιο­κή­ρυ­κας της κυβερ­νη­τι­κής προ­πα­γάν­δας; «Αυτό που βάζουν τώρα την κοι­νω­νία και μαζεύ­ει υπο­γρα­φές είναι γελοιό­τη­τες. Είναι γελοιό­τη­τες πραγ­μα­τι­κά. Είναι σαν να ζού­με σε μια δημο­κρα­τία την οποία οι ίδιοι θέλουν να την κάνουν μπα­να­νία…». Δεν προ­κα­λεί βέβαια εντύ­πω­ση, μιας και πρό­κει­ται για τον ίδιο που, λίγες μέρες μετά το δυστύ­χη­μα, είχε χαρα­κτη­ρί­σει «θυσία» το έγκλη­μα και ευχό­ταν «να πιά­σει τόπο»! Βέβαια, αυτά που λέει ο πρω­το­ψάλ­της της κυβέρ­νη­σης είναι εκεί­να που θέλει να πει η ίδια αλλά δεν μπο­ρεί, ούσα ήδη πολύ εκτε­θει­μέ­νη για τα ψέμα­τα και τις αστεί­ες δικαιο­λο­γί­ες που χρη­σι­μο­ποιεί για να κρύ­ψει κάτω από το χαλί τα πραγ­μα­τι­κά στοι­χεία και τους ενό­χους. Κι επει­δή οι συγ­γε­νείς των θυμά­των και το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα κάνουν πρά­ξη την υπό­σχε­ση ότι «το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί, όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή», κάποια παπα­γα­λά­κια ξεπερ­νούν ακό­μα και τον εαυ­τό τους στην προ­σπά­θεια να συν­δρά­μουν στη συγκά­λυ­ψη που επι­χει­ρεί η κυβέρ­νη­ση. Μόνο που θα μεί­νουν (ξανά) με την όρεξη…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο