Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πρωτόκολλο Τροποποίησης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ» : Τι προβλέπει η κατάπτυστη Συμφωνία

Το λεγό­με­νο «Πρω­τό­κολ­λο Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ Ελλά­δας και ΗΠΑ» επι­κυ­ρώ­νει τη Συμ­φω­νία που υπο­γρά­φτη­κε στην Αθή­να στις 5/10/2019 από τους ΥΠΕΞ των δύο χωρών, ανα­προ­σαρ­μό­ζο­ντας την προη­γού­με­νη αντί­στοι­χη Συμ­φω­νία του 1990.

σχέδια που μυρίζουν μπαρούτι

Συνο­πτι­κά προβλέπει:

  • Επέ­κτα­ση των δρα­στη­ριο­τή­των των Αμε­ρι­κα­νών και σε «μη συνο­ρεύ­ου­σες βοη­θη­τι­κές ευκο­λί­ες της Αερο­πο­ρι­κής Βάσης Σού­δας εντός της Ναυ­τι­κής Βάσης Σού­δας της περιο­χής Μαραθίου».
  • «Στρα­τιω­τι­κές και βοη­θη­τι­κές ευκο­λί­ες» εντός των εγκα­τα­στά­σε­ων των Ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην Αερο­πο­ρι­κή Βάση της Λάρι­σας, στη Βάση Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού Στε­φα­νο­βι­κεί­ου και σε άλλες εγκα­τα­στά­σεις των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, «όπως συμ­φω­νού­νται αμοι­βαία από τα Μέρη ή τους ορι­σμέ­νους εκπρο­σώ­πους τους, σύμ­φω­να με τις αντί­στοι­χες εσω­τε­ρι­κές τους διαδικασίες».
  • Χορη­γεί­ται στην κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών «καθε­στώς προ­τε­ραιό­τη­τας (ανε­μπό­δι­στη πρό­σβα­ση και χρή­ση)» στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης αλλά και «σε άλλες τοπο­θε­σί­ες, όπως αμοι­βαία συμ­φω­νού­νται από τα Μέρη», ακό­μα και για «έκτα­κτες απαι­τή­σεις, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των υπο­δο­χής, στάθ­μευ­σης και προ­ώ­θη­σης και άλλων δρα­στη­ριο­τή­των διοι­κη­τι­κής μέρι­μνας και υπο­στή­ρι­ξης», με μια απλή ειδο­ποί­η­ση 48 ώρες πριν.
  • Απαλ­λα­γή των πλοί­ων και αερο­σκα­φών των δυνά­με­ων των ΗΠΑ από την πλη­ρω­μή τελών προ­σγειώ­σε­ως, λιμε­νι­κών τελών, τελών ναυ­σι­πλο­ΐ­ας (…) Απαλ­λα­γές εργο­λά­βων και υπερ­γο­λά­βων που φέρουν την ιθα­γέ­νεια των ΗΠΑ κ.ά.

 

Ολοι στα συλλαλητήρια την Πέμπτη 30 Γενάρη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο