Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόεδρος δασκάλων «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»:  Η φτώχεια αιτία της παραβατικότητας και η αύξησή της αποτέλεσμα της συνειδητής γκετοποίησης

Η φτώ­χεια, η ανερ­γία είναι αυτή που γεν­νά την παρα­βα­τι­κό­τη­τα και η αδια­φο­ρία στην αντι­με­τώ­πι­σή της είναι οι αιτί­ες του φαι­νο­μέ­νου που ήρθε στο προ­σκή­νιο με αφορ­μή τον τρα­γι­κό χαμό του 11χρουν Μάριου, μας είπε ο Απο­στό­λης Παπα­γιαν­νό­που­λος, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Δασκά­λων Αν. Αττι­κής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ». Η αύξη­ση της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας είναι απο­τέ­λε­σμα της γκε­το­ποί­η­σης της περιο­χής. Όπως μας θύμι­σε ο κ. Παπα­γιαν­νό­που­λος μόλις 3 μέρες πριν το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό είχε κατα­τε­θεί σχε­τι­κή πρό­τα­ση για συζή­τη­ση στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο κάτι που δεν έγι­νε με ευθύ­νη της δημο­τι­κής αρχής, η οποία μένει αδρα­νής μπρο­στά στο πρόβλημα.

Μάλι­στα, συνέ­χι­σε, κάποια εγκλη­μα­τι­κά και φασι­στι­κά στοι­χεία προ­σπα­θούν να εκμε­ταλ­λευ­τούν την οργή των κατοί­κων και να υπο­δεί­ξουν λάθος αντίπαλο.

Τέλος, κάλε­σε το λαό και τη νεο­λαία της περιο­χής να συσπει­ρω­θεί στα Σωμα­τεία του, στους συλ­λό­γους, στους φορείς του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος και να διεκ­δι­κή­σει οργα­νω­μέ­να, μέτρα και λύσεις που να χτυ­πά­νε τη ρίζα του προβλήματος.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο