Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόεδρος Εφετών: Συνυπογράφει την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών περί συναθροίσεων

Συνυ­πο­γρά­φει την από 15/11/2020 ανα­κοί­νω­ση της Ένω­σης Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων με τίτλο «Σύνταγ­μα και απα­γό­ρευ­ση συνα­θροί­σε­ων», σύμ­φω­να με γρα­πτή δήλω­σή της η Πρό­ε­δρος Εφε­τών ε.τ., πρώ­ην Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Διοι­κη­τι­κών Δικα­στών, Αγγε­λι­κή Λαϊ­νιώ­τη, σχε­τι­κά με την απα­γό­ρευ­ση των συναθροίσεων.

«Η σοβα­ρή υγειο­νο­μι­κή κατά­στα­ση, την οποία βιώ­νει η χώρα μας, όπως και οι λοι­πές χώρες της Ευρώ­πης, δεν απο­τε­λεί επαρ­κή δικαιο­λο­γία ούτε για τον περιο­ρι­σμό των Συνταγ­μα­τι­κών ελευ­θε­ριών ούτε για την φαλ­κί­δευ­ση, απε­νερ­γο­ποί­η­ση ή κατάρ­γη­ση των στοι­χεί­ων της εθνι­κής μας ταυ­τό­τη­τας και της μακραί­ω­νης ιστο­ρί­ας μας», τονί­ζει. «Και μάλι­στα κατά μεί­ζο­να λόγο όταν αυτά φέρουν τον μαν­δύα του ‘Απο­φα­σί­ζο­μεν και δια­τάσ­σο­μεν’, σημειώ­νει η κ. Λαϊνιώτη.

«Υπάρ­χουν τρό­ποι προ­φύ­λα­ξης από τον ιό και αυστη­ρά μέτρα που μπο­ρούν να ληφθούν, χωρίς να παρα­λει­φθεί ο στοι­χειώ­δης – ενό­ψει των συν­θη­κών – εορ­τα­σμός του Πολυ­τε­χνεί­ου, όπως ‑δυστυ­χώς– παρα­λεί­φθη­καν η Ανά­στα­ση και το Πάσχα, η 25η Μαρ­τί­ου και η 28η Οκτω­βρί­ου. Δεν το απαι­τεί μόνο η Δημο­κρα­τία αλλά και η ιστο­ρία της πατρί­δας», καταλήγει.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο