Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόεδρος του Μεξικού: Να πάνε στο διάολο όσοι δεν θέλουν τους Κουβανούς γιατρούς!

 

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Να πάνε στο διά­ο­λο “Que se vayan al carajo” είπε ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρό­ε­δρος του Μεξι­κού σε όσους κάνουν κρι­τι­κή στην από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης του να προ­σλά­βει 500 Κου­βα­νούς για­τρούς εννο­ώ­ντας την δεξιά αντι­πο­λί­τευ­ση που πρω­το­στα­τεί στις διαμαρτυρίες.

-Έχου­με προ­σλά­βει όλους τους πτυ­χιού­χους για­τρούς και πάλι δεν φτά­νουν για να πάνε στις από­μα­κρες περιο­χές της χώρας προ­σθέ­τει ο Manuel López Obrador.

Είναι γνω­στό από την δρά­ση των Κου­βα­νών για­τρών στην Βρα­ζι­λία, στην Κολομ­βία, Βολι­βία και τις άλλες χώρες πως δεν διστά­ζουν να μετα­βαί­νουν και να προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους σε μακρι­νά χωριά στην έρη­μο, στην ζού­γκλα, στις βουνοκορφές.

Είναι ακό­μη κοι­νό μυστι­κό πως οι ντό­πιοι για­τροί όπως οι Μεξι­κα­νοί δεν θέλουν να απο­μα­κρυν­θούν από τα αστι­κά κέντρα και είναι ο κυριό­τε­ρος λόγος του προ­έ­δρου του Μεξι­κού που πήρε την από­φα­ση να καλέ­σει τους Κουβανούς.

Οι δυσμε­νείς συνέ­πειες που υπέ­στη­σαν οι ντό­πιοι πλη­θυ­σμοί και οι ιθα­γε­νείς φάνη­καν καθα­ρά στην Βρα­ζι­λία όταν ο φασί­στας Μπολ­σο­νά­ρο απο­φά­σι­σε να διώ­ξει τους Κου­βα­νούς για­τρούς που επί χρό­νια υπη­ρε­τού­σαν τα φτω­χά στρώ­μα­τα του λαού της Βραζιλίας.

Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ασθε­νείς αυτών των απο­μα­κρυ­σμέ­νων περιο­χών έμει­ναν χωρίς ιατρι­κή περί­θαλ­ψη και φάρμακα.

Στον αντί­πο­δα ακό­μη και η αστι­κή ηγε­σία του Μεξι­κού με την από­φα­σή της δεί­χνει την μεγά­λη εμπι­στο­σύ­νη που έχουν για την επαγ­γελ­μα­τι­κό­τη­τα και την αυτο­θυ­σία των Κου­βα­νών για­τρών απο­τέ­λε­σμα της Επα­νά­στα­σης και των επι­τευγ­μά­των της.

Πηγή: Σου­η­δο­κου­βα­νι­κός Σύλλογος 

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο