Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής: «Η Χρυσή Αυγή μας επιτέθηκε κατ’ εντολή μεγαλοεργολάβων της Ζώνης»

Τελειώ­σα­τε από το λιμά­νι. Εμείς, η Χρυ­σή Αυγή, κάνου­με κου­μά­ντο εδώ». Τη φρά­ση αυτή είπε η ομά­δα των χρυ­σαυ­γι­τών λίγο πριν επι­τε­θεί στα μέλη του ΠΑΜΕ τη νύχτα της 12ης Σεπτεμ­βρί­ου 2013 στο Πέρα­μα, σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα Σωτή­ρη Πουλικογιαννη.

Ο κ. Που­λι­κό­γιαν­νης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής, που εκεί­νο το βρά­δυ δέχθη­κε χτύ­πη­μα στο κεφά­λι, ξεκί­νη­σε να κατα­θέ­τει στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής για τα γεγο­νό­τα που έγι­ναν λίγα μέτρα πριν από την είσο­δο της Ζώνης, όταν τάγ­μα εφό­δου περί­που 50 ατό­μων επι­τέ­θη­κε άγρια σε 20 μέλη του ΚΚΕ που έκα­ναν αφι­σο­κόλ­λη­ση ενό­ψει του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ.

Ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε την από­λυ­τη πεποί­θη­σή του πως η επί­θε­ση που δέχθη­καν, ήταν απο­τέ­λε­σμα από­φα­σης της ηγε­σί­ας της Χρυ­σής Αυγής να ελέγ­ξει την Ζώνη. Όπως μάλι­στα ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, «λει­τουρ­γη­σαν κατ’ εντο­λή πέντε μεγα­λο­ερ­γο­λα­βων (τους οποί­ος κατο­νό­μα­σε) μέσα από τη Ζώνη που εδώ και χρό­νια προ­σπα­θούν να λει­τουρ­γή­σουν μονο­πω­λια­κά για να ρίξουν το κόστος εργα­σί­ας και να μην υπάρ­χει συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση».

Ο κ. Που­λι­κό­γιαν­νης επι­κα­λού­με­νος «μαρ­τυ­ρία» προ­σώ­που που του ζήτη­σε να μην απο­κα­λύ­ψει τα στοι­χεία του για­τί κιν­δυ­νεύ­ει, είπε πως το 2012 λίγες μέρες αφού η Χρυ­σή Αυγή μπή­κε στη Βου­λή, υπήρ­ξε συνά­ντη­ση της ηγε­σί­ας της με εργο­λά­βους τις Ζώνης.

Στη συνά­ντη­ση που έγι­νε κάπου στη Συγ­γρού, σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα, παρα­βρέ­θη­καν οι πέντε εργο­λά­βοι και οι Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος, Ηλί­ας Κασι­διά­ρης και Γιάν­νης Λαγός: «Τους ανέ­θε­σαν να εξα­φα­νί­σουν εμάς και τους έδω­σαν 300 με 400 χιλιά­ρι­κα μπρο­στά», είπε.

Σε ερώ­τη­ση της εισαγ­γε­λέ­ως, ο Κ. Που­λι­κό­γιαν­νης υπο­στή­ρι­ξε πως το πρό­σω­πο που τους έδω­σε αυτή την πλη­ρο­φο­ρία ανή­κε στο χώρο της Χρυ­σής Αυγής και στο χώρο των μεγα­λο­ερ­γο­λά­βων και μετεί­χε στη συνάντηση.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην επί­θε­ση που δέχθη­καν από τους χρυ­σαυ­γί­τες, ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε πως οι κατη­γο­ρού­με­νοι Ανα­στά­σιος Παντα­ζής και Χρή­στος Χατζη­δά­κης «διεύ­θυ­ναν τα πράγματα».

Σε ερώ­τη­ση της προ­έ­δρου αν τους ήξε­ρε, ο κ. Που­λι­κό­γιαν­νης απά­ντη­σε: «Πώς δεν τους ήξε­ρα; Ο Χατζη­δά­κης δού­λευε ανα­σφά­λι­στος και απλή­ρω­τος στη Ζώνη και είχα­με κάνει παρέμ­βα­ση για να τον βοη­θή­σου­με. Τον Παντα­ζή δεν τον ήξε­ρα προ­σω­πι­κά αλλά ήταν γνω­στό πως είχε σχέ­ση με την Χρυ­σή Αυγή».

Όπως κατέ­θε­σε ο συν­δι­κα­λι­στής, εκεί­νο το βρά­δυ η ομά­δα που τους επι­τέ­θη­κε ήταν περί­που 50 άτο­μα εκ των οποί­ων αρκε­τά «σχο­λια­ρό­παι­δα» που κρα­τού­σαν πέτρες, πράγ­μα που όπως είπε του έκα­νε εντύ­πω­ση «για­τί ήταν παι­δά­κια… 16 χρο­νών, ανή­λι­κα». Πολ­λοί δε, όπως είπε, κρα­τού­σαν ειδι­κά κατα­σκευα­σμέ­να στυ­λιά­ρια με μεταλ­λι­κές αιχ­μη­ρές απο­λή­ξεις. Μετα­ξύ αυτών που κρα­τού­σαν αυτά τα όπλα ήταν, σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα, και ο κατη­γο­ρού­με­νος Κυριά­κος Αντω­να­κό­που­λος τον οποίο, όπως είπε, επί­σης γνω­ρί­ζει από τη Ζώνη.

Ο μάρ­τυ­ρας είπε επί­σης πως σε μικρή από­στα­ση από το σημείο που ουσια­στι­κά τους εγκλώ­βι­σαν κάνο­ντας ημι­κύ­κλιο γύρω τους οι δρά­στες, βρί­σκο­νταν δύο μηχα­νές της ΔΙΑΣ που «παρέ­μει­ναν ακί­νη­τες» κατά τη διάρ­κεια της επίθεσης.

Ο κ. Που­λι­κό­γιαν­νης ανα­φέρ­θη­κε στον οργα­νω­μέ­νο τρό­πο που έγι­νε η επί­θε­ση σε βάρος τους μέσα σε δευ­τε­ρό­λε­πτα αλλά και στο χτύ­πη­μα που δέχθη­κε ο ίδιος στο κεφά­λι με απο­τέ­λε­σμα να χάσει τις αισθή­σεις του για λίγο. Όπως ανέ­φε­ρε, υπήρ­χαν επί­σης άλλοι οκτώ τραυ­μα­τί­ες κάνο­ντας ειδι­κή ανα­φο­ρά στο χτύ­πη­μα που δέχθη­κε ένα από τα μέλη του ΠΑΜΕ με ένα από τα κατα­σκευα­σμέ­να στυ­λιά­ρια με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θεί μια μεγά­λη πλη­γή στο χέρι του όταν πρό­λα­βε να το βάλει μπρο­στά στο πρό­σω­πό του. Είπε επί­σης ακό­μα πως πολ­λοί από τους συντρό­φους του είχαν πλη­γές στην πλά­τη από τα χτυ­πή­μα­τα με τα στυ­λιά­ρια που είχαν καρ­φιά. Ο μάρ­τυ­ρας εκτί­μη­σε πως ο ίδιος ήταν ο πιο στο­χο­ποι­η­με­νος για­τί «η επί­θε­ση έπρε­πε να έχει συμ­βο­λι­κό χαρακτήρα».

Λίγα λεπτά πριν από το διά­λειμ­μα της δίκης ανέ­βη­καν οι τόνοι όταν ο μάρ­τυ­ρας ανέ­φε­ρε πως η Χρυ­σή Αυγή είναι «ναζι­στι­κη οργά­νω­ση». Το κοι­νό από την πλευ­ρά των θυμά­των άρχι­σε να χει­ρο­κρο­τεί ενώ η πλευ­ρά της Χρυ­σής Αυγής άρχι­σε να απο­δο­κι­μά­ζει με γέλια αλλά και με προ­σφω­νή­σεις «Εαμο­βούλ­γα­ροι».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο