Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόεδρος των Φιλιππίνων: Η Ε.Ε. κρατά για λογαριασμό της εμβόλια που προορίζονται για φτωχές χώρες

Ενδει­κτι­κό της αντι­πα­ρά­θε­σης που έχει ξεσπά­σει μετα­ξύ ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων, αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και φαρ­μα­κευ­τι­κών κολοσ­σών, με αφορ­μή το εμβό­λιο για τον Covid-19, είναι η πρό­σφα­τη επί­θε­ση που εξα­πέ­λυ­σε ενά­ντια στην Ε.Ε. ο πρό­ε­δρος των Φιλιπ­πί­νων Ροντρί­γκο Ντουτέρτε.

Ο Ντου­τέρ­τε κατη­γό­ρη­σε χθες Δευ­τέ­ρα την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση πως κρα­τά­ει για λογα­ρια­σμό της ποσό­τη­τες εμβο­λί­ων κατά του SARS-CoV‑2 που προ­ο­ρί­ζο­νται για χώρες πέραν των 27 και δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε πως οι φτω­χό­τε­ρες χώρες δεν έχουν τη δύνα­μη να εξα­σφα­λί­σουν τις δόσεις που χρειάζονται.

Γίνε­ται αλη­θι­νή «μάχη» την οποία κερ­δί­ζουν οι χώρες που κάνουν «τις υψη­λό­τε­ρες προ­σφο­ρές» και είναι σε θέση «να πλη­ρώ­σουν πρώ­τες», κατήγ­γει­λε ο φιλιπ­πι­νέ­ζος πρό­ε­δρος κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του που ανα­με­τα­δό­θη­κε τηλεοπτικά.

«Δεν είμα­στε πλού­σια χώρα», συμπλή­ρω­σε, ωστό­σο δια­βε­βαί­ω­σε τους πολί­τες πως η κυβέρ­νη­σή του είναι σε θέση να χρη­μα­το­δο­τή­σει την εκστρα­τεία ανοσοποίησης.

Οι Φιλιπ­πί­νες έχουν κατα­γρά­ψει ως εδώ 570.000 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του SARS-CoV‑2, έναν από τους υψη­λό­τε­ρους αριθ­μούς μολύν­σε­ων σε όλη την Ασία. Ως αυτό το στά­διο, 10.807 άνθρω­ποι έχουν υπο­κύ­ψει εξαι­τί­ας της COVID-19.

Η χώρα έχει μεί­νει πίσω από τους γεί­το­νές της στην προ­σπά­θεια εξα­σφά­λι­σης εμβο­λί­ων. Η Μανί­λα θέλει να προ­χω­ρή­σει μέσα στη χρο­νιά στην ανο­σο­ποί­η­ση 70 εκατ. ανθρώ­πων, δηλα­δή των δύο τρί­των του πλη­θυ­σμού του αρχιπελάγους.

Σύμ­φω­να με τον κ. Ντου­τέρ­τε, το πρό­βλη­μα αρχί­ζει να έγκει­ται στους κατα­σκευα­στές εμβο­λί­ων, καθώς μεγά­λες δυνά­μεις όπως η ΕΕ όχι μόνο αγο­ρά­ζουν μαζι­κά ποσό­τη­τες, αλλά απει­λούν να περιο­ρί­σουν τις εξα­γω­γές δόσε­ων, ειδι­κά του προ­ϊ­ό­ντος της AstraZeneca.

«Η AstraZeneca τελεί υπό ομη­ρία από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση», υπο­στή­ρι­ξε ο πρό­ε­δρος των Φιλιππίνων.

Η βρε­τα­νο­σου­η­δι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή ανέ­φε­ρε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ότι θα παρα­δώ­σει λιγό­τε­ρες δόσεις από όσες είχε υπο­σχε­θεί στην ΕΕ, προ­κα­λώ­ντας οργή στις Βρυξέλλες.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση μελε­τά πλέ­ον έναν μηχα­νι­σμό επι­τή­ρη­σης και έγκρι­σης των εξα­γω­γών εμβο­λί­ων και δυνη­τι­κά της εμπό­δι­σής τους, εάν δεν καλύ­πτε­ται ο δικός της εφοδιασμός.

«Εδώ έχου­με τον ASEAN (τον Σύν­δε­σμο Κρα­τών της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασί­ας), αλλά δεν είμα­στε τόσο ισχυ­ροί όσο η ΕΕ. Δεν έχου­με τις δια­συν­δέ­σεις», είπε ο Ροντρί­γκο Ντουτέρτε.

Η AstraZeneca είναι μια από τις επτά φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες με τις οποί­ες διε­ξά­γει συνο­μι­λί­ες η κυβέρ­νη­ση των Φιλιπ­πί­νων για την προ­μή­θεια εμβο­λί­ων, πέραν όσων λάβει μέσω COVAX, του μηχα­νι­σμού του οποί­ου ηγεί­ται ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγείας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο