Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόκληση και ντροπή!

Σε δημό­σια καταγ­γε­λία με Δελ­τίο Τύπου προ­έ­βη σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας (ΣΕΑ), για αδι­καιό­λο­γη­τη παρου­σία της αστυ­νο­μί­ας σε οργα­νω­μέ­νη παρέμ­βα­ση του Σωμα­τεί­ου, έξω από Σού­περ Μάρ­κετ μεγά­λης αλυ­σί­δας στο Μαρού­σι, με αφορ­μή την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη απερ­γία στις 17 Απρί­λη. Το Σωμα­τείο στην ανα­κοί­νω­σή του σημειώνει:

«Σήμε­ρα το πρωί τα μέλη του συλ­λό­γου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας που είχαν οργα­νω­μέ­νη παρέμ­βα­ση — περιο­δεία στο MEGA ΑΒ στο Μαρού­σι τα “υπο­δέ­χτη­κε” η αστυ­νο­μία! Περι­πο­λι­κό με δυο ένστο­λους έκο­βε βόλ­τες γύρω από το κατά­στη­μα και στη συνέ­χεια πάρ­κα­ρε στο πάρ­κινγκ του συγκε­κρι­μέ­νου καταστήματος.

Αλλά δεν έφτα­νε μόνο η παρου­σία! Οι αστυ­νο­μι­κοί είχαν το θρά­σος να απευ­θυν­θούν στους συν­δι­κα­λι­στές ρωτώ­ντας τους “τι ακρι­βώς θα κάνουν”!

Στην αντα­πά­ντη­ση — ερώ­τη­ση των συνα­δέλ­φων μας συν­δι­κα­λι­στών “τι δου­λειά έχει η αστυ­νο­μία” έξω από κατά­στη­μα της ΑΒ και σε μία συν­δι­κα­λι­στι­κή παρέμ­βα­ση, η απά­ντη­ση τους ήταν “ότι εκτε­λούν εντολές”.

Τα μέλη του σωμα­τεί­ου κατήγ­γει­λαν την παρου­σία της αστυ­νο­μί­ας έξω από το κατά­στη­μα και μάλι­στα μέρα και ώρα που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εξόρ­μη­ση του σωμα­τεί­ου μπρο­στά στην απερ­γία στις 17 Απρί­λη, απαι­τώ­ντας να φύγουν και να πάνε σε κανά τμή­μα ώστε να υπάρ­χουν δια­θέ­σι­μα περι­πο­λι­κά για να μη μετρά­με εκ των υστέ­ρων δολο­φο­νη­μέ­νες “Κυρια­κές”!»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο