Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόκληση Μπακογιάννη: Επέβαλε πρόστιμο 21.600 ευρώ στο ΚΚΕ για… «αφισορύπανση»!

Στη… μάχη των εκλο­γών υπέρ της κυβέρ­νη­σης ρίχτη­κε ο Δήμος Αθη­ναί­ων, επι­βάλ­λο­ντας πρό­στι­μο ύψους 21.600 ευρώ στο ΚΚΕ για… «ρύπαν­ση» με προ­ε­κλο­γι­κές αφί­σες σε κεντρι­κούς δρό­μους και πλα­τεί­ες της πόλης.

Οι υπη­ρε­σί­ες του δήμου προ­χώ­ρη­σαν σε αφαί­ρε­ση προ­ε­κλο­γι­κών αφι­σών του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας στις οδούς Πανε­πι­στη­μί­ου, Πατη­σί­ων, Χαλ­κο­κον­δύ­λη, Ακα­δη­μί­ας και πλα­τεία Κάνιγγος.

Προ­φα­νώς, αφού «έλυ­σε» τα προ­βλή­μα­τα που ταλα­νί­ζουν την πρω­τεύ­ου­σα, ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης απο­φά­σι­σε πως το μεγά­λο ζήτη­μα της Αθή­νας είναι οι… αφί­σες του ΚΚΕ!

Ακο­λου­θώ­ντας την πρα­κτι­κή Πατού­λη, ο Μπα­κο­γιάν­νης επι­χει­ρεί με αυτόν τον τρό­πο να φιμώ­σει την προ­ε­κλο­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα του ΚΚΕ, επι­βάλ­λο­ντας πρό­στι­μα. Νομί­ζει έτσι, τόσο αυτός όσο και η κυβέρ­νη­ση, ότι θα απο­τρέ­ψει το να φτά­σει το μήνυ­μα του ΚΚΕ σε κάθε γει­το­νιά, σε κάθε εργα­ζό­με­νο και κάτοι­κο της πρωτεύουσας.

Εκτός από κατά­πτυ­στος είναι και βαθιά γελασμένος…

ΚΚΕ: Τα πρό­στι­μα του Δήμου Αθη­ναί­ων στο­χεύ­ουν στον περιο­ρι­σμό της πολι­τι­κής δρά­σης του ΚΚΕ και της ελεύ­θε­ρης έκφρασης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο