Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόσκληση για συνάντηση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χοσέ Μαρτί (28/1)

Η ιστο­ρι­κή νίκη της απε­λευ­θέ­ρω­σης των Πέντε Κου­βα­νών και η ομο­λο­γία της απο­τυ­χί­ας της ιμπε­ρια­λι­στι­κής πολι­τι­κής απέ­να­ντι στην Κού­βα έχει βρε­θεί στην πολι­τι­κή επι­και­ρό­τη­τα και στην Ελλά­δα. Παρά τις στρε­βλώ­σεις στον τρό­πο που παρου­σιά­στη­κε από τα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, η νίκη αυτή ανοί­γει νέες ευκαι­ρί­ες για τους φίλους της Κού­βας σήμερα.

Η πάλη για άρση του απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο) και για να κλεί­σει η ναυ­τι­κή βάση του Γκουα­ντά­να­μο με επι­στρο­φή του εδά­φους του στην Κού­βα είναι τα θέμα­τα που τίθε­νται στην πρώ­τη γραμ­μή για το κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στην κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση, παράλ­λη­λα με την ανά­δει­ξη της ιστο­ρί­ας και του πολι­τι­σμού της χώρας.

28 Γενά­ρη, 162η επέ­τειο της γέν­νη­σης του εθνι­κού ήρωα της Κού­βας Χοσέ Μαρ­τί, θα γίνει έκτα­κτη πανη­γυ­ρι­κή συνά­ντη­ση των μελών του Συλ­λό­γου που θα συζη­τή­σει την οργά­νω­ση της δρά­σης αλληλεγγύης.

Τετάρ­τη, 28/01/15, 7.00 μ.μ.
Σόλω­νος 142, 3ος όροφος
(γρα­φεία των εκδό­σε­ων Διε­θνές Βήμα)

Τη συνά­ντη­ση θα τιμή­σει με την παρου­σία του ο Πρέ­σβης της Κού­βας Osvaldo Cobacho Martinez.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο