Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόσκληση Μητσοτάκη σε Ζελένσκι να μιλήσει στην ελληνική Βουλή

Tηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, είχε πριν από λίγο ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσοτάκης.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο κ. Ζελέν­σκι συνε­χά­ρη τον πρω­θυ­πουρ­γό για την Εθνι­κή Επέ­τειο της 25ης Μαρ­τί­ου, ενώ ο κ. Μητσο­τά­κης ανα­φέρ­θη­κε στη σύν­δε­ση της Οδησ­σού με την ιστο­ρία του Ελλη­νι­σμού και την έναρ­ξη της Ελλη­νι­κής Επανάστασης.

Κατά τη διάρ­κεια της συνο­μι­λί­ας, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης απηύ­θυ­νε πρό­σκλη­ση στον κ. Ζελέν­σκι να μιλή­σει μέσω τηλε­διά­σκε­ψης στη Βου­λή των Ελλή­νων, με την ημε­ρο­μη­νία της ομι­λί­ας να ορί­ζε­ται το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα δια της διπλω­μα­τι­κής οδού.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο