Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόστιμα σε εργαζόμενους για παράπονα πελατών θέλει να επιβάλλει ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω!!!

Την έντο­νη αντί­δρα­ση του Σωμα­τεί­ου Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων και Σερ­βι­τό­ρων της Κω έχει προ­κα­λέ­σει ενέρ­γεια ξενο­δο­χεια­κού συγκρο­τή­μα­τος του νησιού, να απαι­τεί από τους εργα­ζό­με­νους που υπο­βάλ­λουν αιτή­σεις πρό­σλη­ψης να υπο­γρά­φουν ατο­μι­κή σύμ­βα­ση, που προ­βλέ­πει ότι εάν υπάρ­χουν παρά­πο­να από πελά­τες για την καθα­ριό­τη­τα του δωμα­τί­ου θα περι­κό­πτε­ται το ποσό των 30 ευρώ κάθε φορά, για όσους καθυ­στε­ρούν να προ­σέλ­θουν στην εργα­σία τους πρό­στι­μο 10 ευρώ, ενώ προ­βλέ­πε­ται και σωμα­τι­κός έλεγ­χος κατά την απο­χώ­ρη­σή τους από τη δουλειά.

Σε δηλώ­σεις της, η πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων και Σερ­βι­τό­ρων της Κω, Ιωάν­να Λάμπρου, ανέ­φε­ρε ότι το ζήτη­μα είναι ιδιαί­τε­ρα σοβα­ρό, καθώς δημιουρ­γού­νται νέα δεδο­μέ­να στον εργα­τι­κό και ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λη­λι­κό κόσμο του νησιού, με συνέ­πειες που είναι πραγ­μα­τι­κά απρό­βλε­πτες. Η ίδια σημεί­ω­σε ότι υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να προ­σέρ­χε­ται μία καμα­ριέ­ρα στην εργα­σία της και μετά από ένα εξο­ντω­τι­κό ωρά­ριο να κιν­δυ­νεύ­ει όχι μόνο να χάσει το μερο­κά­μα­τό της αλλά και να χρω­στά κι από πάνω στον εργοδότη.

Στην ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Σωμα­τείο Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων και Σερ­βι­τό­ρων της Κω, τονί­ζει, μετα­ξύ άλλων: «Νέα, ολο­καί­νουρ­γη και πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη του­ρι­στι­κή ξενο­δο­χεια­κή μονά­δα στην Κω, στο πλαί­σιο νέων και παλιών αντερ­γα­τι­κών μέτρων, πιέ­ζει τους εργα­ζό­με­νους να υπο­γρά­ψουν απα­ρά­δε­κτη και άθλια ατο­μι­κή σύμβαση.

Πέρα από τους μισθο­λο­γι­κούς όρους πεί­νας της σύμ­βα­σης, η επι­χεί­ρη­ση προ­χω­ρά­ει ακό­μα ένα βήμα και προ­σθέ­τει όρους τιμω­ρί­ας και χρη­μα­τι­κών προ­στί­μων σε εργα­ζό­με­νους που τυχόν παρα­βούν τους κανόνες.

Κανό­νας 1ος: Εάν κάποιος πελά­της παρα­πο­νε­θεί για την καθα­ριό­τη­τα του δωμα­τί­ου, η εργα­ζό­με­νη καμα­ριέ­ρα θα έχει πρό­στι­μο 30 ευρώ, το παράπονο!
Κανό­νας 2ος: Εάν κάποιος εργα­ζό­με­νος αργή­σει στη δου­λειά του θα έχει πρό­στι­μο 10 ευρώ!

Κανό­νας 3ος: Κατά την έξο­δο από την επι­χεί­ρη­ση οι τσά­ντες των εργα­ζο­μέ­νων θα ψαχου­λεύ­ο­νται κατ’ εντο­λή της διεύ­θυν­σης από τον φύλα­κα της πύλης».

Το σωμα­τείο πρό­κει­ται να προ­χω­ρή­σει, όπως ανα­κοί­νω­σε, στην Επι­θε­ώ­ρη­ση Εργα­σί­ας. «Η εργο­δο­σία θέλει με αυτόν τον τρό­πο να εκβιά­σει και να τρο­μο­κρα­τή­σει τους εργα­ζό­με­νους, ώστε πιο εύκο­λα να υπο­κύ­πτουν στις ορέ­ξεις της, για συν­θή­κες γαλέ­ρας και μισθούς ψίχου­λα» επι­ση­μαί­νει στην ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο