Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόστιμα στους μαθητές που δε θα επιστρέφουν στο σπίτι μετά το σχολείο!!!!

Πρό­στι­μα στους μαθη­τές αντί για μέτρα προ­στα­σί­ας στα σχο­λεία επι­λέ­γει η κυβέρ­νη­ση.  Αντι­μέ­τω­ποι με χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο θα βρε­θούν οι μαθη­τές που δεν επι­στρέ­φουν σπί­τια τους μετά το σχο­λείο (στις πολυ­πλη­θείς αίθου­σες), όπως δήλω­σε σήμε­ρα η υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας Ζέτ­τα Μακρή, με αφορ­μή το άνοιγ­μα γυμνα­σί­ων και Λυκεί­ων την επό­με­νη εβδομάδα.

Μιλώ­ντας στο Mega η υφυ­πουρ­γός δήλω­σε σχε­τι­κά «θα υπάρ­χει πρό­στι­μο στα παι­διά τα οποία δεν τηρούν τους κανό­νες οι οποί­οι είναι κανό­νες για όλο τον πλη­θυ­σμό». Διευ­κρί­νι­σε πως μετά το πέρας των μαθη­μά­των, τα παι­διά θα έχουν συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα για να επι­στρέ­φουν στο σπί­τι τους, αλλά όχι απε­ριό­ρι­στο χρόνο.

Αυτά τη στιγ­μή που η κυβέρ­νη­ση συστη­μα­τι­κά μήνες τώρα κωφεύ­ει στις δρα­μα­τι­κές εκκλή­σεις  και προ­τά­σεις μαθη­τών, εκπαι­δευ­τι­κών και γονιών για την ασφα­λή επα­νέ­ναρ­ξη των σχολείων.

Από τις ανα­κοι­νώ­σεις του υπουρ­γεί­ου το άνοιγ­μα γίνε­ται περί­που με τους ίδιους όρους του φθι­νο­πώ­ρου χωρίς να ικα­νο­ποιεί­ται κανέ­να από τα αιτή­μα­τα των εκπαι­δευ­τι­κών, των μαθη­τών και των γονιών οι οποί­οι διεκ­δι­κού­σαν: επι­πλέ­ον αίθου­σες για να αραιώ­σουν οι μαθη­τές στις τάξεις, προ­σλή­ψεις επι­πλέ­ον εκπαι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού και μόνι­μου προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας, μαζι­κά επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ, ουσια­στι­κή ιχνη­λά­τη­ση και μέτρα εκεί που εντο­πί­ζο­νται κρούσματα.

Ακό­μα και τα τεστ που ανα­κοί­νω­σε ότι θα γίνουν μέσω πλατ­φόρ­μας μετά από αίτη­μα των εκπαι­δευ­τι­κών, σε συν­δυα­σμό με μια περιο­ρι­σμέ­νη τυχαία δειγ­μα­το­λη­ψία, δεν μπο­ρούν να δώσουν με σαφή­νεια την εικό­να διά­δο­σης του ιού στα σχο­λεία. Όσο για τα εμβό­λια, με βάση το χρο­νο­διά­γραμ­μα της κυβέρ­νη­σης, οι εκπαι­δευ­τι­κοί θα απο­κτή­σουν ικα­νο­ποι­η­τι­κή ανο­σία, αφού κλεί­σουν τα σχο­λεία για τις καλο­και­ρι­νές διακοπές.

Η κατά­στα­ση αυτή έχει οδη­γή­σει τους γονείς σε δίλημ­μα και φόβο κατά πόσο τα παι­διά τους βρί­σκο­νται σε ασφα­λές περι­βάλ­λον από την έλλει­ψη μέτρων προ­στα­σί­ας της υγεί­ας τους.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο