Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε ιδιοκτήτρια για 54 σκυλιά

Φιλο­ξε­νού­σε στο σπί­τι της 16 σκυ­λιά και φρό­ντι­ζε άλλα 38 στο διπλα­νό οικό­πε­δο, στην περιο­χή της Λητής. Μετά από καταγ­γε­λί­ες για την ύπαρ­ξη μεγά­λου αριθ­μού ζώων συντρο­φιάς , αστυ­νο­μι­κοί του τμή­μα­τος Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου και Ωραιο­κά­στρου με τη συν­δρο­μή δικα­στι­κού λει­τουρ­γού και εκπρο­σώ­που του δήμου της περιο­χής επι­σκέ­φθη­καν το σπί­τι και δια­πί­στω­σαν τον τερά­στιο αριθ­μό σκύ­λων που φιλο­ξε­νού­σε η γυναί­κα. Ωστό­σο από την έρευ­να προ­έ­κυ­ψε ότι ο χώρος δεν ήταν καθα­ρός και δεν εξα­σφά­λι­ζε την ευζω­ία των τετρά­πο­δων, οπό­τε και επι­βλή­θη­κε διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο 2.000 ευρώ.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Αστυ­νο­μί­ας, από την έρευ­να προ­έ­κυ­ψε ότι τα 46 σκυ­λιά δεν διέ­θε­ταν ηλε­κτρο­νι­κή ταυ­τό­τη­τα και βιβλιά­ριο υγεί­ας, οπό­τε και επι­βλή­θη­κε στην ιδιο­κτή­τρια των ζώων το συνο­λι­κό διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο των 59.800 ευρώ. Για τα υπό­λοι­πα 8 σκυ­λιά επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα ύψους 10.400 ευρώ για έλλει­ψη βιβλια­ρί­ου υγεί­ας και παρά­λει­ψη εμπρό­θε­σμης σήμανσης.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο