Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόστιμο και δικαστήριο για 80χρονη που πουλούσε χόρτα συνολικής αξίας 5 ευρώ!!!

Μετά την για­γιά Σου­ζά­να με τα τερ­λί­κια στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, μια άλλη για­γιά με ζοχιές (χόρ­τα αυτή τη φορά) θα πρέ­πει να δώσει εξη­γή­σεις στη Δικαιο­σύ­νη και να πλη­ρώ­σει πρό­στι­μο 200 ευρώ.

Σύμ­φω­να με το pieria.tv η σύλ­λη­ψη της ηλι­κιω­μέ­νης έγι­νε πέρυ­σι τον Μάρ­τιο. Αστυ­νο­μι­κοί τής Κατε­ρί­νης, μετά από καταγ­γε­λία έφτα­σαν στο σημείο τής οδού 16ης Οκτω­βρί­ου, όπου και πλη­σί­α­σαν την 80χρονη για­γιά Παρ­θέ­να Αλχα­ζί­δου διό­τι είχε απλω­μέ­νες σε χαμη­λό πάγκο λίγα κιλά ζοχιές (χόρ­τα για σαλά­τα που μάζε­ψε μόνη της) για να τις που­λή­σει για πεντα­ρο­δε­κά­ρες! Η αστυ­νο­μία Κατε­ρί­νης την προ­σή­γα­γε στον Τμή­μα με την αιτιο­λο­γία ότι δεν είχε άδεια υπαί­θριου εμπο­ρί­ου ούτε και πιστο­ποι­η­τι­κό υγείας!

Αφού της επε­βλή­θη πρό­στι­μο 200 ευρώ, αφέ­θη­κε ελεύθερη.

prostimo prostimo1

Πριν από λίγες ημέ­ρες η κυρία Παρ­θέ­να έλα­βε από τον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Κατε­ρί­νης Κλη­τή­ριο Θέσπι­σμα για τακτι­κή δικά­σι­μο όπου της ζητούν να προ­σέλ­θει στο δικα­στή­ριο να δικα­στεί στις 7 Ιου­νί­ου 2019 για 6 κιλά ζοχιές (αξί­ας ούτε 5 ευρώ) που που­λού­σε δίχως πιστο­ποι­η­τι­κό υγείας!

kliteusi

Μια κοι­νω­νία, ο πολι­τι­σμός της κρί­νε­ται τόσο από τους νόμυος όσο και από τον τρό­πο πυ εφαρ­μό­ζο­νται. Και στη δική μας στο μεγά­λο κεφά­λαιο δίνο­νται δωρά­κια και φορο­α­παλ­λα­γές, και αν καμιά φορά βρε­θεί κάποιος υπό­λο­γος στο νόμο, βρί­σκε­ται το παρα­θυ­ρά­κι να απαλ­λα­χθεί «φεσώ­νο­ντας» το δημό­σιο. Για τους εργα­ζό­με­νους ο πέλε­κυς της Δικαιο­σύ­νης πέφτει βαρύς (π.χ. ηπε­ρί­πτω­ση των δύο καθα­ρι­στριών). Από την άλλοι οι συντα­ξιού­χοι προ­σπα­θούν να βρουν οποιον­δή­πο­τε τρό­πο να εξα­σφα­λί­σουν την επι­βί­ω­ση τους. Όπως η ηλι­κιω­μέ­νη Σου­ζά­να στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και η κ. Παρ­θέ­να στην Κατε­ρί­νη. Για αυτές κανέ­να έλε­ος. Και δεν είναι ζήτη­μα εφαρ­μο­γής του νόμου όπως δια­τεί­νε­ται η πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ούτε για να μη βρουν τον μπε­λά τους όπως ισχυ­ρί­ζο­νται οι συν­δι­κα­λι­στι­κοί εκπρό­σω­ποι των αστυνομικών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο