«Πρόσφερε αφειδώλευτα τον οβολό του στα νεανικά σκιρτήματα της ψυχής»

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σάβ­βα­το 22 Γενά­ρη 1977, 8μμ, ένα αυτο­κί­νη­το στα­μα­τά στον αριθ­μό 220 της λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης. Ο οδη­γός αισθάν­θη­κε αδια­θε­σία, οδή­γη­σε το αυτο­κί­νη­το στην άκρη του δρό­μου, έγει­ρε στο τιμό­νι και ξεψύ­χη­σε. Σε αυτή την κατά­στα­ση τον βρή­κε διερ­χό­με­νος ταξι­τζής και τον μετά­φε­ρε σε κοντι­νή κλι­νι­κή όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τος από καρ­δια­κή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Πρό­σφε­ρε αφει­δώ­λευ­τα τον οβο­λό του στα νεα­νι­κά σκιρ­τή­μα­τα της ψυχής».