Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόσφυγας στο Ρέθυμνο της Κρήτης βρήκε ένα πορτοφόλι με 1.500 ευρώ και το παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές

Σύρος πρό­σφυ­γας στο Ρέθυ­μνο της Κρή­της βρή­κε ένα πορ­το­φό­λι με 1.500 ευρώ και το παρέ­δω­σε στις αρμό­διες αρχές.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ, ο 54χρονος Σύρος μόλις βρή­κε το πορ­το­φό­λι, το έκρυ­ψε στην τσέ­πη του χωρίς καν να το ανοί­ξει, για να μην τον δουν οι συνά­δελ­φοί του και αρχί­σουν τις ερω­τή­σεις. Αμέ­σως μόλις τελεί­ω­σε τη δου­λειά, πήγε αμέ­σως στην Ασφά­λεια Ρεθύ­μνου να το παραδώσει.

Σημειώ­νε­ται ότι ο 54χρονος παρέ­δω­σε το πορ­το­φό­λι με τα 1.500 ευρώ, αν και ο ίδιος δου­λεύ­ει μερο­κά­μα­το για να στεί­λει λίγα χρή­μα­τα στην πολυ­με­λή οικο­γέ­νειά του που παρα­μέ­νει εγκλω­βι­σμέ­νη στη Συρία.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο