Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση Βαρουφάκη για Μ. Φύσσα: Απαράδεκτη προσπάθεια καπηλείας των αντιφασιστικών συναισθημάτων του λαού

Επι­μέ­νει στην απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια καπη­λεί­ας των αντι­φα­σι­στι­κών συναι­σθη­μά­των του λαού το ΜΕΡΑ25 με την πρό­τα­ση του επι­κε­φα­λής του Γ. Βαρου­φά­κη, να είναι η Μάγδα Φύσ­σα υπο­ψή­φια για την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας, σαν σύμ­βο­λο — όπως είπε — ενό­τη­τας απέ­να­ντι στη διχό­νοια και τη μισαλλοδοξία.

Μια πρό­τα­ση που στην ουσία απο­τε­λεί προ­σβο­λή στη μνή­μη του δολο­φο­νη­μέ­νου Π. Φύσ­σα και των υπό­λοι­πων θυμά­των της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής, αφού έκα­νε προ­σπά­θεια να εντά­ξει τη μάνα του δολο­φο­νη­μέ­νου στα δικά του επι­κοι­νω­νια­κά και μικρο­κομ­μα­τι­κά παιχνίδια.

Βεβαί­ως, λίγη ώρα αργό­τε­ρα, ο Γ. Βαρου­φά­κης και το κόμ­μα του πήραν απά­ντη­ση από την ίδια τη Μ. Φύσ­σα, η οποία σε δήλω­σή της ανέ­φε­ρε ότι δεν ήταν ενή­με­ρη για την πρό­τα­ση Βαρου­φά­κη και ότι πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε γι’ αυτήν από τα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης. Πρό­σθε­σε ότι δεν μπο­ρεί να απο­δε­χτεί την πρό­τα­ση, αφε­νός για­τί έχει αφιε­ρώ­σει όλες της τις δυνά­μεις στην ολο­κλή­ρω­ση της δίκης της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης και αφε­τέ­ρου επει­δή δεν ασχο­λεί­ται με την πολιτική.

Σε νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση το ΜΕΡΑ25 ανα­φέ­ρει πως «το ότι δεν την απο­δέ­χθη­κε την τιμά και επι­βε­βαιώ­νει ότι οι αγω­νι­στές δεν αγω­νί­ζο­νται για τα αξιώ­μα­τα και, για αυτό, απο­τε­λούν την καλύ­τε­ρη επι­λο­γή για ένα συμ­βο­λι­κό αξί­ω­μα όπως η Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας». Επι­μέ­νο­ντας, επί της ουσί­ας, στην απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια καπηλείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο