Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση Δυσπιστίας: Άρχισε η συζήτηση στην Ολομέλεια — Την Κυριακή η ψηφοφορία

Το ΚΚΕ καταψηφίζει την κυβέρνηση και την αντιλαϊκή στρατηγική που υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ

Το βρά­δυ της Κυρια­κής θα γίνει η ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία επί της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας, η συζή­τη­ση της οποί­ας άρχι­σε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής. Την Κυρια­κή ανα­μέ­νο­νται οι ομι­λί­ες των πολι­τι­κών αρχηγών.

Την πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­σης, κατέ­θε­σε, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ­ξης Τσί­πρας, με στό­χο να αξιο­ποι­ή­σει την οργή και την αγα­νά­κτη­ση του λαού προς όφε­λος των νέων και παλιών αυτα­πα­τών που σερ­βί­ρει στο λαό το κόμ­μα της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Για να γίνει δεκτή η πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας πρέ­πει να λάβει 151 ψήφους υπέρ.

Στην τρι­ή­με­ρη συζή­τη­ση το ΚΚΕ θα ανα­δεί­ξει την στρα­τη­γι­κή που υπη­ρε­τεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ φορ­τώ­νο­ντας νέα βάρη στον λαό και τον οδη­γεί σε νέες μεγά­λες περι­πέ­τειες και κιν­δύ­νους. Επι­πλέ­ον θα ανα­δεί­ξει και τις ευθύ­νες όλων των άλλων κομ­μά­των, ιδιαί­τε­ρα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην δια­κυ­βέρ­νη­ση, που συμ­φω­νούν με την αντι­λαϊ­κή στρατηγική.

Σε ανα­κοί­νω­ση το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημεί­ω­νε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως είχε κάνει και με όλες τις προη­γού­με­νες αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, κατα­ψη­φί­ζο­ντας στο “πρό­σω­πό” τους την πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τη ζωή, την υγεία, το εισό­δη­μα, τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, συνο­λι­κά τις εργα­τι­κές — λαϊ­κές ανά­γκες, για να δια­σφα­λί­σει τα κέρ­δη των λίγων, τις επι­λο­γές του σημε­ρι­νού σάπιου κρά­τους και συστήματος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο