Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο Αλ. Τσίπρας

Πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­σης κατέ­θε­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξης Τσί­πρας κατά την παρέμ­βα­σή του στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για το ζήτη­μα των παρακολουθήσεων.

Κατη­γό­ρη­σε τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κης ότι είναι εγκέ­φα­λος ενός εγκλη­μα­τι­κού δικτύ­ου που έστη­σε ο ίδιος για να παρα­κο­λου­θεί υπουρ­γούς, πολι­τι­κούς, την ηγε­σία των ενό­πλων δυνά­με­ων και δημο­σιο­γρά­φους με σκο­πό να τους έχει στο χέρι και να τους εκβιάζει.

Όπως είπε ο κ. Τσί­πρας, ο φάκε­λος που παρέ­λα­βε κατά τη συνά­ντη­σή του με τον πρό­ε­δρο της ΑΔΑΕ Χρή­στο Ράμ­μο «περιέ­χει τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας της ΑΔΑΕ, έπει­τα από αίτη­μα που κατέ­θε­σα στις 7 Δεκεμ­βρί­ου, μετά την επί­σκε­ψή μου στην Αρχή. Περιέ­χει τα παρά­νο­μα έργα του σκο­τει­νού παρα­κρά­τους που έστη­σε ο κ. Μητσοτάκης».

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ υπο­γράμ­μι­σε πως στο ερώ­τη­μα που έθε­σε στην ΑΔΑΕ για το αν είχαν τεθεί υπό παρα­κο­λού­θη­ση ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Κωστής Χατζη­δά­κης, οι αρχη­γοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, ο πρώ­ην σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφά­λειας Αλέ­ξαν­δρος Δια­κό­που­λος, καθώς και ο πρώ­ην και ο νυν επι­κε­φα­λής της Διεύ­θυν­σης Εξο­πλι­σμών, «η απά­ντη­ση που έλα­βα στον κλει­στό φάκε­λο είναι πως για όλους βρέ­θη­καν επισυνδέσεις».

«Φτά­σα­με αισί­ως στον αριθ­μό 10 των ανθρώ­πων για τους οποί­ους επι­σή­μως πλέ­ον υπάρ­χουν ευρή­μα­τα παρα­κο­λού­θη­σης από την ΕΥΠ του κ. Μητσο­τά­κη», τόνι­σε και υπο­γράμ­μι­σε ότι «εμείς αυτήν την εκτρο­πή δεν δικαιού­με­θα να την κατα­πιού­με». «Μπο­ρεί αυτή η εκτρο­πή να περά­σει χωρίς καμία από­δο­ση ευθυ­νών; Τι θα σημαί­νει αυτό για την επό­με­νη μέρα;» διερωτήθηκε.

«Εχου­με ιστο­ρι­κή υπο­χρέ­ω­ση να δρά­σου­με. Θα εξα­ντλή­σου­με κάθε δυνα­τό­τη­τα που μας προ­σφέ­ρει η Δημο­κρα­τία. Ο πρω­θυ­πουρ­γός και η κυβέρ­νη­ση στην υπό­θε­ση αυτής της εκτρο­πής είναι ένο­χοι. Η παρα­μο­νή τους κυβέρ­νη­ση της χώρας είναι επι­κίν­δυ­νη» τόνι­σε και επε­σή­μα­νε ότι έπει­τα από όσα έχουν συμ­βεί, η κυβέρ­νη­ση και ο πρω­θυ­πουρ­γός δεν μπο­ρούν να παρα­μεί­νουν στη θέση τους ούτε μια μέρα.

«Για την πατρί­δα, την κοι­νω­νία, τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα, τους πολί­τες, έρχε­ται κάπο­τε μια κρί­σι­μη ώρα, που καλού­νται να πάρουν μια σαφή θέση, να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους και να αρθούν στο ύψος των περι­στά­σε­ων. Σε μια τέτοια στιγ­μή βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα», είπε και σημεί­ω­σε ότι οι τύχες της χώρας βρί­σκο­νται στα χέρια μιας κυβέρ­νη­σης «όχι μόνο ανί­κα­νης, προ­σκολ­λη­μέ­νης σε ιδιο­τέ­λειες και συμ­φέ­ρο­ντα, αλλά και βαθιά αντι­δη­μο­κρα­τι­κής. Και ενός πρω­θυ­πουρ­γού που γρά­φει το χρο­νι­κό μιας προ­α­ναγ­γελ­θεί­σας απο­στα­σί­ας από τους κανό­νες της δημοκρατίας».

Τόνι­σε ότι «κανείς και καμιά δεν δικαιού­ται να κλεί­νει τα μάτια για­τί αυτό που συμ­βαί­νει δεν αφο­ρά μόνο κάποιους έγκρι­τους συνταγ­μα­το­λό­γους αλλά αφο­ρά τη ζωή των ανθρώ­πων». Σημεί­ω­σε ότι «η ελλη­νι­κή κοι­νω­νία ζει εδώ και έξι μήνες στη δίνη των απο­κα­λύ­ψε­ων για ασύλ­λη­πτο αριθ­μό υπο­κλο­πών. Στη δίνη της πιο εκτε­τα­μέ­νης και βαθιάς εκτρο­πής από τους κανό­νες δικαί­ου που είδε η χώρα μετά το 1974».

Είπε ότι «δημο­σιο­γρά­φοι, ευρω­βου­λευ­τές, ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, υπουρ­γοί, επι­χει­ρη­μα­τί­ες, στε­λέ­χη των ενό­πλων μας δυνά­με­ων, έγι­ναν βορά ενός παρά­νο­μου, πράγ­μα­τι ρυπα­ρού δικτύ­ου. Ενός εγκλη­μα­τι­κού δικτύ­ου, θα έλε­γα εγώ. Που είχε όμως έδρα το ίδιο το Μέγα­ρο Μαξί­μου. Και συντο­νι­στή τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Ο κ. Τσί­πρας υπο­στή­ρι­ξε ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός «οργά­νω­σε αυτό το δίκτυο προ­κει­μέ­νου να έχει στο χέρι, όχι μόνο χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους πολι­τι­κούς του αντι­πά­λους, τους πολι­τι­κούς του φίλους, τους οικο­νο­μι­κούς παρά­γο­ντες του τόπου, τη στρα­τιω­τι­κή ηγε­σία, τους δημο­σιο­γρά­φους, τους αξιω­μα­τι­κούς του στρα­τεύ­μα­τος. Αλλά και για να τους έχει στο χέρι τους ίδιους, να τους εκβιά­ζει. Να γνω­ρί­ζει τις σκέ­ψεις, τις επι­διώ­ξεις, τις αδυ­να­μί­ες τους». Πρό­σθε­σε ότι «το δίκτυο αυτό το οργά­νω­σε με πολύ σοβα­ρό σχε­δια­σμό από τη πρώ­τη στιγ­μή που ανέ­λα­βε τη δια­κυ­βέρ­νη­ση του τόπου».

Χαρα­κτή­ρι­σε, δε, τον πρω­θυ­πουρ­γό «εγκέ­φα­λο και αρχη­γό του εγκλη­μα­τι­κού αυτού δικτύ­ου», κατα­λο­γί­ζο­ντάς του αλα­ζο­νεία, καθώς και ότι «πίστευε ότι κανείς ποτέ δεν θα τον ελέγ­ξει». Κατη­γό­ρη­σε επι­πλέ­ον τον κ. Μητσο­τά­κη ότι «επί έξι μήνες λέει συνει­δη­τά ψέμα­τα, ότι δεν γνώριζε».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο