Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόταση μομφής (μακριά από τα προβλήματα και τις ανάγκες του λαού)

Πρό­τα­ση μομ­φής (μακριά από τα προ­βλή­μα­τα και τις ανά­γκες του λαού)
Μια ευκαι­ρία για εντυ­πω­σιο­θη­ρία από τον ΣΥΡΙΖΑ
Μια ευκαι­ρία για την την κυβέρ­νη­ση να βγά­λει από πάνω τις ευθύ­νες της.
Προ­τά­σεις μομ­φής και το ένα αστι­κό κόμ­μα δια­δέ­χε­ται το άλλο στην εξου­σία και τα προ­βλή­μα­τα του λαού επι­δει­νού­με­να να επαναλαμβάνονται.
Πρό­τα­ση μομ­φής μακριά από την ανά­γκη προ­στα­σί­ας και θωρά­κι­σης της ζωής και του βιος του λαού.
Ο ένας θα κατη­γο­ρεί τον άλλο και ο λαός θα φτω­χαί­νει, θα δυστυ­χεί και θα υπο­φέ­ρει, θα καί­γε­ται, θα πνί­γε­ται, θα εγκλωβίζεται…
Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση να γίνει αγώ­νας για μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού
Να στο­χεύ­σου­με τον πραγ­μα­τι­κό υπεύ­θυ­νο και να πάρου­με την υπό­θε­ση προ­στα­σί­ας της ζωής του στα χέρια μας

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο